Vandforsyning i Stevnstrup

Flere vandledninger i Stevnstrup står over for en renovering, og nogle strækninger vil blive lavet samtidig med etableringen af fjernvarme i byen. I den forbindelse vil det af flere omgange være nødvendigt, helt eller delvist, at lukke for vandforsyningen til dele af byen, samt Grensten og Helstrup.

Drikkevand

I Stevnstrup er der to vandværker, det store Stevnstrup Vestre Vandværk, og det lille Stevnstrup Vandværk. Tilsammen forsyner vandværkerne hele Stevnstrup, Grensten og Helstrup og opland med frisk drikkevand.

Vandmiljø Randers overtog Stevnstrup Vestre Vandværk efter det tidligere Langå kommune i 2009, og i 2021 besluttede bestyrelsen i Stevnstrup Vandværk sammen med vandværkets forbrugere at overdrage forsyningspligten til Vandmiljø Randers A/S.

De to vandværkers ledningsnet er af ældre dato, og kræver jævnligt reparationer. De slidte vandrør og ventiler kan give udfordringer med akutte og uhensigtsmæssige brud, og det vil vi gerne undgå. Derfor går vi nu i gang med at renovere de mest udsatte strækninger på vandværkernes ledninger.

Status på arbejdet ved udgangen af uge 17

I denne uge (uge 17) har entreprenøren forberedt punktvise udgravninger langs Bymarksvej så vi kan tilslutte alle husene til vores nye forsyningsledning i vejen med nye stikledninger. Planen er, at entreprenøren i uge 18 får tilsluttet så mange huse til den nye forsyningsledning som det praktisk er muligt -vi mangler blot resultatet af en vandanalyse til bekræftelse af vandkvaliteten i den nye forsyningsledning, før entreprenøren kan udfører tilslutningen. Vi har forinden skyllet den nye forsyningsledning rigtig grundigt igennem -det er det vand, man har kunnet se skylle ned i vejbrønde fra slanger i de seneste dage.

Før tilslutningen til nye stikledninger vil de enkelte huses beboere blive kontaktet af entreprenøren, da vandet til hvert hus vil blive afbrudt når omkoblingen finder sted. Det bliver en mindre vandafbrydelse for det enkelte hus, men der kan også blive tale om en kortvarig vandafbrydelse for andre ejendomme i lavtrykszonen når de gamle stikledninger skal tages ud af drift. Disse afbrydelser vil finde sted ind til alle ejendommene, inklusiv skolen og børnehaven, er blevet koblet til den nye forsyningsledning. Det samme gælder også for alle sideveje til Bymarksvej, når de på et tidspunkt skal tilkobles forsyningsledningen.

Stikledninger til ejendommene

Med hensyn til det enkelte hus er det sådan, at vandforsyningen laver en ny stikledning af PE plastik, og sætter en ny stopventil foran skellet. Entreprenøren tilslutter herefter husets egen private stikledning (den kalder man en ”jordledning”). Hvis husets jordledning er af plastik (pvc eller PE) er den normalt i god stand og bliver tilsluttet uden videre af entreprenøren.

Men hvis den private jordledning er i dårlig tilstand, fx hvis den er lavet af stålrør, som er blevet godt rustne over årene og dermed er utæt eller er i fare for snart at blive utæt, så giver entreprenøren husejeren besked på, at få udskiftet jordledningen for egen regning.

Hvis husejeren ikke kan/vil udskifte den dårlige jordledning, så vil vandforsyningen sætte en ny målerbrønd tæt på skel, og på vandforsyningens nye stikledning. Husets vandmåler vil herefter blive flyttet ud i målerbrønden. Det betyder at vandspild fra den måske utætte jordledning, fra skellet og ind til huset, betales af husejeren som almindeligt forbrug på vandmåleren -og ikke af de andre kunder i vandværket.

Har man konkrete spørgsmål om dette, kan man altid kontakte Projektleder Leif A. Christiansen.

Næste etape

Det næste der kommer til at ske i projektet, er entreprenøren borer og viderefører den store vandledning (transportledningen) fra Bymarksvej og frem til Grenstenvej og til Landsbygaden, hvor den lidt senere tilsluttes lavtrykszonen. Transportledningen kommer til at forsyne lavtrykszonen udenom forsyningsledningen på Bymarksvej, direkte fra vandværket. Så kan vi endelig stoppe med at bruge den gamle forsyningsledning fra vandværket, i Bymarksvej. Mere derom senere.

Lavtrykszonen Stevnstrup

Hvor er 'lavtrykszonen'?

Vandforsyningen fra Stevnstrup Vestre Vandværk er opdelt i 'højtrykszonen' og 'lavtrykszonen'.

Lavtrykszonen er tegnet op på kortet til venstre, og omfatter ejendomme på følgende veje i Stevnstrup:

Bjerregårdsvej, Bymarksvej, 
Bøgebakken, Fladbrovej,
Fuglebakken, Glentevej,
Grenstenvej, Hvidhøj,
Hyacintvej, Højbakken,
Irisvej, Kjeldtoften,
Kragebækken, Landsbygaden,
Lathyrusvej, Lundagervej,
Lyngvej, Mimosevej,
Munkholmvej, Møllevej,
Møllevænget, Mågevej,
Randersvej, Rosenvej,
Skovboulevarden, Skovbrynet,
Skovparken, Solsortevej,
Stationsvej, Stavnagervej,
Svalevej, Ternevej,
Tranevej, Ørnevej,
Kælkebakken, Snehvidevej,
Tornerosevej, Trejgaardsvej,
og Dådyrparken.

Oversigt over planlagte lukninger

Renoveringen af ledninger, stik, ventiler, trykbrønde med mere i Stevnstrup by vil ske løbende, og gerne i forbindelse med, at Verdo etablerer fjernvarme. Her vil vi forsøge at skabe et overblik over hvornår og hvorfor vandforsyningen forstyrres, og hvilke adresser, der påvirkes.

Tidligere statusopdateringer for Stevnstrup

Akut vandbrud 16. maj 2024

I forbindelse med fjernvarmeprojektet ramte Verdo en af vores vandledninger på Landsbygaden. Nogle få huse var uden vand imens skaden blev repareret.

Planlagt lukning 8. maj 2024

Vi skal tilkoble fordelingsledninger til den nye forsyningsledning. 

Det er nødvendigt at lukke for vandforsyningen til hele lavtryksområdet (se kort), da arbejdet udføres meget tæt på vandværket.

Planlagt lukning 1. maj 2024

Dette var første etape af omkoblingen af sideveje og enkelte ejendomme til den nye forsyningsledning, der løber i Bymarksvej.

Det varr nødvendigt at lukke for vandforsyningen til hele lavtryksområdet (se kort), da arbejdet udførtes meget tæt på vandværket.

Vandbrud 10. april 2024

10/4-2024 af Leif Arent Christiansen, Projektleder

Stevnstrup Vestre Vandværk har her til morgen igen været nødt til at lukke ned for vandforsyningen til lavtrykzonen, til alles store frustration. Nedlukningen skyldes eftervirkning af den ret komplicerede reparation, entreprenøren udførte i går, helt oppe ved vandværksbygningen, hvor de 2 nye vandledninger og den gamle vandledning blev samlet og koblet til vandværkets lavtrykszone. Her til morgen opdagede vi, at koblingen til vandværkets lavtrykszone, en flangesamling med en så kaldt trækfast kobling, var gledet fra hinanden af ukendt årsager, og vandet strømmede ud.

Derfor har vi med kort varsel måttet afbryde udpumpningen fra vandværket, og tilkalde entreprenøren, som hurtigt har gravet sig ned til stedet.

Lige nu er arbejdet i fuld gang med at koble vandledningerne til lavtrykszonen igen. Det forventer vi at sker ret hurtigt. Og så snart vi har lavet en ekstra sikring af den famøse flangesamling, bliver der sat tryk på igen.

Vi er klar over at alt det bøvl de gentagne vandafbrydelser medfører er yderst generende for vores forbrugere. Det beklager vi naturligvis. Vandafbrydelserne kan desværre ikke helt undgås så længe vi arbejder så tæt på vandværkets udpumpning til lavtrykszonen, som vi gør i denne tid.

Til gengæld vil vores investering i alle ændringerne i vandforsyningen til Bymarksvej og til lavtrykzonen, med nye vandledninger og stikledninger, få ryddet op i vandforsyningen i vejen, og vil give et langt bedre og mere robust ledningsnet til alle derude -men der er altså et lille stykke vej endnu før det er opnået.

Leif Arent Christiansen, Projektleder

Planlagt lukning 9. april 2024

Tirsdag den 9. april har vandforsyningen varslet lukning af vandet i lavtrykzonen i Stevnstrup. Denne gang er det ikke som følge af et ledningsbrud, men i stedet en planlagt lukning pga. det arbejde, der foregår med de nye vandledninger. Vi lukker vandet i perioden kl. 9.00 – 15.00, hvor vi kobler de nye vandledninger til selve vandværket, helt oppe ved vandværksbygningen.

Derudover laver vi en midlertidig løsning, hvor den gamle forsyningsledning kobles sammen med de nye vandledninger. Når de nye vandledninger er klar, og alle ejendomme er tilkoblet, så afkobler vi igen den gamle ledning.

Det tager tid før alle har vand igen

Alt dette arbejde foregår inde på selve vandværket, hvor vi lukker for ventilerne ud af værket. Som altid skal man derfor huske på, at ikke alle forbrugere har vand igen præcis kl. 15.00. Mens der er lukket for vandet bliver vandledningerne stille og roligt tømt for vand, og det tager noget tid at få hele rørsystemet fyldt op igen og genopbygget et normalt vandtryk, når vi åbner for hanerne igen. Så herfra skal opfordringen lyde, at gemme lidt drikkevand inde i køleskabet -og måske et par spande med vand til toiletskyl for at mindske generne i lukkeperioden.

Status i skrivende stund er, at vi nu får lavet omkoblingerne på både de nye vandledninger og den gamle vandledning oppe ved vandværket. Vi har også fået svejset de første sektioner af de nye vandledninger sammen -det er de udgravninger som man har kunne se, hvor de store vandledninger er synlige, bl.a. på p-pladsen ved skolen. Derudover er vi ved at forberede underboring af de næste etaper med nye vandledninger fra T-krydset ved Munkholmvej, og frem til Grenstenvej/Landsbygaden.

Senere hen vil den gamle vandledning oppe ved vandværket blive endeligt frakoblet vandforsyningsnettet, og alle ejendomme på Bymarksvej skal derfor tilkobles den nye forsyningsledning ude i vejen. Der er dog et stykke tid til, at entreprenøren er klar til at gå i gang med det arbejde. Når tiden kommer, bliver alle de berørte husejere kontaktet direkte af entreprenøren.

Vandbrud 20. marts 2024

21/3-2024 af Leif Arent Christiansen, Projektleder

Vores entreprenør er i fuld gang med at etablere nye vandledninger fra Stevnstrup Vestre Vandværk og ned ad Bymarksvej. Vi skal etablere en stor transportledning frem til Grenstenvej og Landsbygaden, hvor den skal tilsluttes det eksisterende forsyningsnet. Derudover skal der etableres en lokal forsyningsledning, der kun skal dække Bymarksvej og de tilstødende sideveje. Begge vandledninger bliver boret horisontalt under vejen, og ikke gravet, så vi opretholder adgangen på Bymarksvej så meget det er praktisk muligt. Tilslutningerne med stikledninger til de enkelte huse vil dog blive gravet.

Boring af vandledningerne sker i en dybde, hvor vi ikke forventer at ”ramme” andre ledninger i jorden, og arbejdet går væsentligt hurtigere end traditionel opgravning.  

Men, men. Metoden er ikke ufejlbarlig, og i går den 20. marts skete der det, at boringen til den nye forsyningsledning kom lidt for tæt på den gamle - og noget skrøbelige - forsyningsledning, der forsyner det meste af Stevnstrup by med vand.

Det bevirkede, at den gamle forsyningsledning revnede over nogle meter og vandet strømmede ud -altså det vi i almindelig tale kalder et kraftigt rørbrud. Udpumpningen fra vandværket til den del som omfatter det meste af Stevnstrup By -den del vi kalder lavtrykszonen - blev derfor øjeblikkeligt stoppet.

Entreprenøren gik derefter straks i gang med opgravning og udskiftning af den ødelagte del af den gamle forsyningsledning, som var blevet beskadiget af boringen.

Vandværket satte udpumpningen til lavtrykszonen i gang igen kl. 21, og vi kan se at normalt tryk i første omgang blev opnået ca. kl. 23.45.

Under afbrydelsen blev vandledningerne i lavtrykszonen tømt for vand og fyldt med luft. Det sker altid under længerevarende afbrydelser, fordi mange forbrugere i de lavereliggende områder fortsat kan tappe vand fra ledningerne, og selvfølgelig fortsat gør det ,så længe der er vand tilstede. Vandforsyningen fik derfor en del ekstra udfordringer med udluftning af vandledningerne tidligt i morges fra kl.6. inden vandtrykket blev normalt igen.

Kunne afbrydelsen pga. uheldet have undgået? Nej, det vurderer vi ikke at det kunne. Den slags afbrydelser kan desværre ikke helt undgås ved omfattende renoveringsarbejder, selvom vi vælger de mest skånsomme renoveringsmetoder. Den gamle forsyningsledning er lavet af skrøbeligt plastmateriale, der har mange år på bagen. Det er baggrunden for, at vi laver vandledningerne på Bymarksvej om, til nye og langt mere robuste vandledninger. Alene det, at entreprenøren har boret en anelse for tæt på den gamle forsyningsledning -dog uden at berører den - var faktisk nok til, at den revnede. Vi borer derfor resten af den nye forsyningsledning lidt dybere under vejen end vi oprindeligt har forudsat. På den måde får vi en lidt større afstand til den gamle forsyningsledning, og lidt mindre risiko for at påvirke den.

Vandforsyningen skal være den første til at beklage ulemperne med afbrydelserne i vandforsyningen i Stevnstrup. De kan desværre bare ikke helt undgås, men vores investering i nye forsyningsledninger af bedre materialer i byen - på Bymarksvej og andre steder i forbindelse med fjernvarmeprojektet - skal over tid gerne betyde et mere robust vandforsyningsnet i Stevnstrup.

Sådan kommunikerer vi om vores projekter i Stevnstrup

Når vi skal fortælle om planlagte eller akutte forstyrrelser i vandforsyningen bruger vi flere platforme.

Vores primære metode til at kontakte vores forbrugere er via SMS. Er du ikke tilmeldt med et telefonnummer eller en e-mail, kan du gøre det via dette link: SMS-service.

I nogle tilfælde vil vi også sende dig en besked i e-boks. Dette kan kun lade sig gøre, hvis du har givet samtykke til at modtage besked fra private virksomheder i e-boks. Er du i tvivl, så kontakt e-boks for at få hjælp.

På vores hjemmeside kan du følge status på igangværende driftsforstyrrelser. Derudover vil denne side blive opdateret løbende med relevant information om status på vandforsyningen i Stevnstrup.

Noget information vil også blive delt på vores facebook-side, som supplement til SMS/e-boks og hjemmeside.