COVID19 Prøvetagning CRA En Prøve

COVID-19 prøve udtaget på Randers Centralrenseanlæg

Det vekslende smittetryk kræver forebyggende og afbødende tiltag. Der er stadig stor forsinkelse på sporingen af smitte, idet coronavirus først kan spores i halsen flere dage efter smitte. Gennem sporing i spildevandet, kan man tidligere end ellers spore smitten. Det giver Statens Serum Institut og Randers Kommune dyrebar tid at handle på.

COVID-19 viser sig i afføringen, før man får symptomer

Cirka halvdelen af de smittede udskiller coronavirus i spildevandet. Det gør du gennem din afføring, og det vil kunne detekteres inden for et døgn efter, at du er blevet smittet. Derfor er test af spildevand en hurtig vej til at opdage smittestigninger og iværksætte forbyggende tiltag, der minimerer og inddæmmer smittespredningen.

Bonus info

  • I Holland fandt man coronavirus en uge inden, de første patienter blev diagnosticeret.
  • I Israel foregår overvågning af poliovirus også ved at teste spildevandet.

Kilde: ing.dk

Testmetoden er en del af standardovervågningen

Udtagning af spildevandsprøver og analyse af disse for diverse stoffer er en del af den normale rutine på vores renseanlæg, hvor vi har veletablerede procedurer for udtag, opbevaring, transport og analyse af prøver af spildevandet. Det nye er, at vi nu også udtager prøver, der skal analyseres af firmaet Eurofins for at vise, om der er spor af COVID-19 i spildevandet.
Vores medarbejdere er vant til at tage spildevandsprøver. Det er noget af det, vi bare kan – og selvfølgelig skal kunne!

Hvorfra tager I prøver?

Statens Serum Institut har udpeget Randers Centralrenseanlæg og tidligere Langå Renseanlæg til at indgå i den nationale overvågning af COVID-19 i spildevandet.

Randers Centralrenseanlæg har 3 indløb (syd, vest og nord).

Fra juli 2022 nedjusteres antallet af prøvesteder fra godt 200 renseanlæg og pumpestationer til 96 steder. Prøvetagning og analyser betales af Statens Serum Institut.

Hvad er døgnprøver?

Prøverne er såkaldte flowproportionale døgnprøver. Det betyder, at vores prøvetagningsudstyr løbende tager delprøver af spildevandet, hver gang en given mængde spildevand er løbet gennem indløbsbygværket. Delprøverne blandes grundigt i en 10 liters dunk, så man får en repræsentativ prøve af den samlede spildevandsmængde. Heraf sendes ½ liter til Eurofins laboratorium, hvor man måler mængden af genetisk materiale, der kan henføres til COVID-19 virus. Der udtages 3 ugentlige døgnprøver for at følge, om der er tegn på stigende eller faldende COVID-19-smitte i spildevandet.

Hvad måles i spildevandet, og hvordan måles det?

Det, man måler for i spildevandet, er genkopier (RNA) fra virussen kaldet SARS-CoV-2. RNA udskilles af ca. halvdelen af de smittede med afføringen og kan derfor måles i spildevandet.
Prøverne forbehandles og analyseres i laboratoriet med en PCR-test (RT-qPCR), som viser antallet af RNA-kopier fra SARS-CoV-2 pr. ml. spildevand.

Det varierer meget, hvor stor en mængde virus-RNA en smittet person udskiller, og mængden af virus-RNA er samtidig meget lille i forhold til den samlede spildevandsmængde, som typisk er flere millioner liter pr. døgn. Dette sammen med lokale forhold som fx fortynding af det sanitære spildevand med indsivende grundvand eller regnvand i kloaksystemet gør det umuligt ud fra de enkelte analyser at sige præcist, hvor mange smittede der er i et renseanlægs opland.

Til gengæld er prøverne effektive til at give et troværdigt billede af, om smitten i oplandet er stigende, faldende eller nogenlunde konstant.

Hvor finder jeg prøvesvarene fra Randers og Langå?

Du kan se svarene og derved udviklingen i den generelle smitte (detekteret ved indløb) på: National spildevandsovervågning (ssi.dk - linket åbner i et nyt vindue)