Nyt dige skal beskytte Vorup mod skybrud, stormflod og vandstandsstigninger

Vandmiljø Randers og Randers Kommune går nu i gang med det innovative og ambitiøse klimatilpasningsprojekt: Storkeengen. Første skridt er et nyt dige, der skal være med til at klimatilpasse bydelen Vorup mod 100-års regnhændelser, stormflod og højere vandstande.

Storkeengen Aerial REV A

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

 

Bydelen Vorup i Randers står overfor risikoen for oversvømmelser ved ekstrem regn og stigende vandstand i Gudenåen. Med klimatilpasningsprojektet, Storkeengen, går Vandmiljø Randers og Randers Kommune aktivt ind og tilpasser bydelen til de fremtidige klimaforandringer. Klimaforandringer - der uden klimatiltag - vil kunne oversvømme en del af Vorup og naturområdet, Storkeengen.

I takt med vi får højere og højere vandstand i Gudenåen, bliver risikoen for oversvømmelser ved stormflod også større. Derudover bliver regnvejret også kraftigere, og vi kan oftere forvente skybrud. Dette ønsker vi at tage hånd om i klimatilpasningsprojektet, Storkeengen, så borgerne i Vorup kan sove trygt om natten. Bydelen tættest på Storkeengen og Gudenåen ligger udsat i forhold til stormflod - allerede som det er i dag - og det bliver kun værre i fremtiden. Derfor vil vi allerede nu tilpasse området, inden der kommer én af de helt store stormflodshændelser. Vi har fået at vide af borgere i området, at der i 60’erne var en stormflod, der oversvømmede området helt op til Jægergade.

Først etape i beskyttelsen af Vorup mod oversvømmelse er etablering af et nyt dige i naturområdet, Storkeengen. Senere på året anlægger Vandmiljø Randers et regnvandsbassin i engområdet.

 

100 års beskyttelse

Mellem Storkeengen og Gudenåen begynder Vandmiljø Randers omkring starten af september arbejdet med at anlægge et ca. 270 meter langt øst-vest-gående dige. Et dige, der fremadrettet skal beskytte Storkeengen og Vorups boligområder ud mod Storkeengen og Gudenåen mod skybrud og højere vandstande. Alt efter hvordan diget sætter sig, forventer Vandmiljø Randers, at diget er færdigt i løbet af 2022/2023.

Vi har dimensioneret vores klimaløsninger til at håndtere regnmængder, der som minimum svarer til en 100-årshændelse i 2100. En 100-årshændelse er ifølge vores nuværende klimascenarie, at der falder 72 mm regn på fire timer, hvilket statistisk sker hvert 100. år. En 100-årshændelse i 2100 vil betyde, at der falder 100 mm regn på fire timer.

Og Vandmiljø Randers lægger ikke skjul på, at det er nogle solide klimatiltag, forsyningen etablerer.

Udover dimensionering af vores klimaløsninger til en 100-årshændelse i 2100, så kan de også klare de forventede højere vandstande og et besøg af en stormflod.

Bag diget anlægger Vandmiljø Randers et regnvandsbassin, der skal opholde og rense regn- og overfladevand inden udløb gennem rørføring under diget. En pumpestation ved diget skal sikre, at den ønskede vandstand i Storkeengen opretholdes. Diget skal altså værne byen og regnvands-bassinet mod højere vandstande og stormflod.

Ændret færdsel i stisystemet fra Blå Bro
For at undgå gående og cyklister møder de tunge maskiner, som krydser stien til og fra diget og byggepladsen, har man valgt at afspærre cykel- og gangstien. Er man gående eller cyklende hen over Blå Bro mod eller fra Vorup, vil man derfor i perioder blive ledt via Gl. Stationsvej.

Skilte vil guide forbipasserende.

 

Nyt rekreativt område

Som en sidegevinst til det nye dige og de øvrige klimatiltag kan randrusianerne se frem til bedre adgang til Storkeengens og Gudenådeltaets unikke natur.

”Det har været vigtigt for os, at klimatilpasning og byudvikling gik hånd i hånd. Det nye dige og det eksisterende, gamle banedige gør det muligt at lave nye gangarealer, så randrusianerne og byens turister har let adgang til Gudenådeltaet og Storkeengen. Et naturområde, der indbyder til oplevelser og forbinder by og vand”, fortæller Christina Sass Møller fra Natur og Miljø i Randers Kommune.

De tiltænkte stier på digerne gør det muligt for turister og lokale borgere tørskoet at nyde naturen og ikke mindst være aktive i den.

Fakta om klimatilpasningsprojektet, Storkeengen

  • Storkeengs-projektet udspringer af det store projekt, Byen til vandet.
  • Storkeengens ca. 43 ha store projektområde bliver det første realiserede projekt på den 8,8 km lange strækning langs fjorden og Gudenåen, der klimatilpasses som en del af kommunens projekt, Klimabåndet.

Læs mere om klimatilpasningsprojektet, Storkeengen på vores side: Storkeengen.