Tankerne bag projektet i Storkeengen

Klimatilpasningsprojektet Storkeengen forbereder Vorup på fremtidige skybrud og stormflod. Projektet giver nye naturoplevelser helt tæt på Randers by.

Storkeengen Aerial REV A

Ambitiøst og innovativt klimatilpasningsprojekt

Storkeengen er et ambitiøst projekt, hvor Randers Kommune og Vandmiljø Randers er gået sammen om at klimatilpasse dele af Vorup ned mod Vorup Enge og Gudenåen.

Fremskrivninger viser nemlig, at det bliver nødvendigt at klimatilpasse især de lavtliggende dele af Randers mod fremtidens større regnmængder, hyppigere stormflod og højere vandstand i Gudenåen og fjorden. At byrådet har valgt at separatkloakere kommunens kloakker, spiller en rolle i klimatilpasningen, alligevel skal der en ekstra indsats til i byens lavtliggende områder. Den ekstra indsats skydes i gang med Storkeengen.

Randers by og natur er truet af klimaforandringer

Randers by og natur er truet af klimaforandringer. Dele af Randers ligger lavt i forhold til Gudenåen og fjorden, og derfor er der brug for klimatilpasningstiltag, der kan forberede byen til fremtidige klimaforandringer. Bydelen Vorup har i mange år været udfordret af oversvømmelser ved ekstrem regn og stigende vandstand i Gudenåen.

Naturområdet Storkeengen vil med klimatilpasningsprojektet ruste området mod skybrud og vandstandsstigninger og tilføre Randers øget adgang til naturen og vandet i Gudenå-deltaet. 

 

Kombinerer naturformidling og rekreative aktiviteter

Med synlige spildevandstekniske klimaløsninger kombinerer projektet naturformidling med rekreative aktiviteter. Det giver nye naturoplevelser helt tæt på Randers by.

Ved hjælp af nye skybrudsveje gennem Vorup ledes regnvand fra tage, parkeringspladser og veje i Vorup til Storkeengen, hvor vandet ledes videre ud i Gudenåen gennem engens grøfter. Samtidig beskyttes Storkeengen og det lavtliggende Vorup mod stormflod og høje vandstande i åen af det nye dige. Ved skybrud vil engarealet fungere som et magasin og agere værn, så boliger ikke oversvømmes. Samtidig skaber det nye stiforbindelser mellem Randers midtby og naturområderne.

Storkeengen er et klimaprojekt på naturens betingelser. Man kan opleve græssende dyr og den rige natur helt tæt på via de nye stiforbindelser. Det er med til at øge naturoplevelserne og sætte fokus på, hvordan bynatur og byliv forenes.

Skybrudsveje leder vandet

Med projekt Storkeengen er det planen, at regnvandet fra tage, parkeringspladser og andre overflader fra de højest liggende dele af Vorup skal ledes ned til Storkeengen. Ved almindeligt regnvejr skal vandet løbe i ledninger under jorden, men når det regner voldsomt, tages særlige skybrudsveje til hjælp. De sikrer nemlig, at vandmasserne ender i Storkeengen i stedet for i beboernes haver eller boliger.

Skybrudsvejene anlægges med udgangspunkt i de veje, der allerede findes i Vorup. Hverken vejenes forløb eller bredde ændres som udgangspunkt, derimod går vi ind og arbejder med vejenes udformning og afgrænsninger i form af kantsten osv.