Separatkloakering af Kærby

Vi skifter kloaksystemet i Kærby, da det trænger til at blive skiftet. Når vi ændrer, forbedrer og klimatilpasser kloaksystemet, gør vi det i overensstemmelse med Randers Kommunes spildevandsplan. Arbejdet med at forbedre kloaksystemet i Kærby vil foregå fra september 2022 til udgangen af 2023.

Vandmiljø Randers Gravearbejde 2000X

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers' arbejde består af primært af tre dele:

  1. Vi separatkloakerer de resterende fælles kloakerede områder
  2. Vi sørger for, at de eksisterende separatkloakerede områder er udført med 2 stik til hver ejendom
  3. Vi skiller Kærby bæk fra vores kloakanlæg.

Separatkloakering: Når Vandmiljø Randers separatkloakerer de fælleskloakerede områder, graver vi to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes til kommende regnvandsbassin med udløb til Kærby bæk. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel. Vores gravearbejde vil være normal opgravning. Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til Kærby bæk. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

Nye stik: Arbejdet med, at sikre 2 stik til de separatkloakerede områder, består i, vi fører manglende stik fra henholdsvis regn- eller spildevandskloakken ind til alle de ejendomme, som mangler. I forbindelse med udførslen af det nye stik sættes en ny skelbrønd 1m indenfor skel, men vi ændrer ikke på eksisterende stik. 

Sikring af Kærby bæk: Kærby bæk udskilles fra forsyningens anlæg ved at etablerer nye regnvandsledninger, som fremadrettet kun afleder regnvand fra byen. Herved får Kærby bæk sit eget system.

 

Kort der viser, hvilken type kloakarbejde der foregår hvor i Kærby.

Veje markeret med:

  • Blå streg betyder, kloaksystemet i disse veje skal separatkloakeres med 2 nye ledninger.
  • Grøn streg betyder, kloaksystemet allerede er separatkloakeret, men skal have lavet stik ind til ejendommene - altså alle får de 2 stik.
  • Rød streg betyder, vi anlægger en ny regnvandsledning, så vandløbet adskilles fra vores anlæg.

Arbejdet med at forbedre kloaksystemet i Kærby vil foregå fra september (uge 37) til ultimo august.

Status ultimo august 2023

Vi er færdige med at grave hovedkloak på Guldgaden, men vi mangler at etablere nogle få regnvandsstik, og at asfaltere strækningen. Vores arbejde på Højagervej og Kærbybrovej er nu afsluttet. Nu går vi i gang med de stik, der mangler på Guldgaden, og vi graver i et lille stykke af Kærby Møllevej. Når disse to områder er afsluttet går vi i gang med at etablere det regnvandsbassin, der skal ligge der, hvor entreprenøren pt har skurplads.

Status ultimo marts 2023

På kortoversigten nedenfor/ovenfor kan du se, hvilke strækninger vi er færdige med i Kærby.

Kærby. Udført Og Næste Næste Fase Pr. 30.03.2023

Kloakken vil ikke længere fungere som dræn 

Med nye tætte ledninger er der risiko for, at grundvandet kan stige til det oprindelige niveau. Det betyder, at der er en øget risiko for, at der trænger vand ind i sokler og kældre. Det skyldes blandt andet, at den gamle, utætte fællesledning utilsigtet har fungeret som dræn.

Du skal derfor selv sikre din ejendom mod problemer med grundvand i sokkel og kælder. Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis du har brug for vejledning. Vi anbefaler også, at du tjekker din husforsikring, om de dækker skader, hvis skaderne skyldes, at grundvandet står for højt.

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i Kærby og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder.

Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Seneste nyt – Kærby

24.01.2024 Vi er færdige med ledningsarbejdet, og har dækket hullerne til. Desværre gør det våde vejr, at vi ikke kan få afrettet det sidste af bassinet. Når vejret tillader det, vil der blive lagt muld på og sået græs på de bare områder ved bassinet.

28.09.2023 Ledningsarbejdet er næsten færdigt. Vi er i gang med at etablere bassinet og forsyne de sidste to matrikler med spildevandsstik.

31.08.2023 Vi er færdige med at grave hovedkloak på Guldgaden, men vi mangler at etablere nogle få regnvandsstik, og at asfaltere strækningen. Vores arbejde på Højagervej og Kærbybrovej er nu afsluttet. Nu går vi i gang med de stik, der mangler på Guldgaden, og vi graver i et lille stykke af Kærby Møllevej. Når disse to områder er afsluttet går vi i gang med at etablere det regnvandsbassin, der skal ligge der, hvor entreprenøren pt har skurplads.

27.06.2023 Entreprenøren holder ferie i uge 29-30-31 og 32. Måske startes arbejdet dog op igen med begrænset mandskab i uge 32.

25.05.2023 Det går stille og roligt fremad i Kærby. Når vi har lavet stik på den nordlige del af Højagervej, er vi færdige på den strækning. Vi mangler at lægge asfalt på Østendalsvej, og så er den strækning også afsluttet. Det næste stykke tid graver vi i Kærbybrovej, og det forventer vi er færdigt ved udgangen af juni.

01.05.2023 Det går fint fremad i Kærby. Vi er færdige i Kirkegade og arbejder nu videre i den vestlige del af Østendalsvej og den nordlige del af Højagervej.

30.03.2023 Vi har nu afsluttet strækket over marken fra Vasen til Kærbybrovej samt en del af Østendalsvej og Kirkegade. På det nye kortudsnit ovenfor kan man se et overblik over status på de forskellige strækninger i Kærby.

15.12.2022 Vi har i dag udsendt information om, at vi afholder 'Åbent klubhus', hvor alle interesserede beboere i Kærby kan komme forbi klubhuset ved Østendalsvej 19, Kærby og få en snak om kloakarbejdet i byen. Læs mere i fanen ovenfor.

12.12.2022 Vi er nu færdige med separatkloakeringen i Vasen. Vi forventer at lægge asfalt på vejstrækningen inden jul. For at det kan ske, skal vintervejret vise sig fra sin gode side, ellers vil opgave skydes til efter nytår. 

Mellem jul (fra den 22. december) og nytår (frem til den 2. januar) er der dømt juleferie hos entreprenøren, og der vil derfor ikke være gravearbejde i denne ferieperiode.

Efter nytår tager vi hul på krydset Østendalsvej/Kærby Møllevej/Kirkegade. Derudover anlægger vi ledninger i marken bag Kærby Møllevej 12.

Efter kloakarbejdet i krydset fortsætter vi separatkloakeringen ad Østendalsvej for herefter at fortsætte ad Kirkegade.

18.11.2022 Det går langsomt; men sikkert fremad. Det er én af de svære etaper entreprenørfirmaet har gang i. Efter Vasen begynder vi på strækningen op til Kærby Øst (den højeste del af Kærby)

02.09.2022 Informationsmødet den 7. september er - grundet meget få tilmeldte - aflyst.

30.08.2022 Vi minder om, at der er tilmeldingsfrist den 5. september til informationsmødet den 7. september kl. 19 i Enslev forsamlingshus (Krogagervej 6, 8983 Gjerlev).

For at sikre, at der er plads til alle, vil vi gerne, at du giver os besked om, hvor mange fra husstanden der deltager på informationsmødet. Giv besked senest den 5. september til projekt.kloak@vmr.dk eller på telefon 3841 1230.

04.08.2022 Vi har udsendt informationsbrev ud til de berørte grundejere.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Entreprenørfirmaet Erik Pedersen A/S
Rasmus Pedersen
Indehaver og ingeniør
telefon: 2075 8010

Få inspiration til, hvordan du kan aflede dit regnvand

I vores formidlings- og forsøgscenter, REGNhytten kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten, eller tjek, hvornår vi har næste gratis arrangement om regnvandsløsninger på vores side: Events.