Separatkloakering og etablering af klimagader nord for Kærgade

Vi fortsætter separatkloakeringen i den nordligste del af Vorup. Vi separatkloakerer, fordi kloakkerne i denne del af Vorup trænger til at blive skiftet. Samtidig klimatilpasser vi området i overensstemmelse med Randers Kommunes spildevandsplan.

Separatkloakering Vorup

Skiltet forbipasserende i Vorup vil møde

Opdatering 09-06-2024

I uge 24 udfører vi det sidste asfaltarbejde i det store klimagadeprojekt.

Mandag, tirsdag og onsdag vil der igen være asfaltfolk på nogle af vejene nord for Kærgade.

 • Dels udføres det endelige slidlag på Vandværksvej
 • Dels skal der laves nogle rettelser på forkert udført asfalt i krydset Jægergade/Hviidsvej:
  • Mandag sættes ny regnvandsbrønd
  • Tirsdag fræses som forberedelse til at lægge slidlag
  • Onsdag lægges det endelige slidlag

Der vil være omkørselsskilte i nødvendigt omfang

Vandmiljø Randers siger tak for tålmodigheden til alle borgerne nord for Kærgade 😊 Vi ved, vi har trukket veksler på jeres tålmodighed.

Vi ser frem til at se jer til den officielle indvielsen af Storkeengen d. 25/6 til is, kaffe og en god snak. Se mere i dagspressen.

Som opfølgning på Vandmiljø Randers’ klimagadeprojekt har Randers Kommune besluttet at lægge nyt slidlag på Pramvej. Dette vil ifølge kommunens entreprenør blive udført efter sommerferien.

Opdatering 29-05-2024

Vores entreprenør er igen til stede i området for at udføre arbejdet i vejene. Det kan se ud som om vi er i gang med at bryde vejene op på ny, men bare rolig, der er ikke tale om nye huller. Vi etablerer nu slidlaget, altså det "pæne" lag asfalt på de strækninger vi har haft gravet op tidligere. 

Det er helt almindelig praksis, at man først lægger slidlag ud et godt stykke tid efter, at man har lagt det første asfalt-lag, efter man har udført kloakarbejder. Jorden kan nemlig sætte sig en lille smule, når man har gravet i den, og de sprækker der så evt. opstår, kan man udbedre og få dækket, når man komme med lag nr. 2, altså slidlaget. Og det er det, vi gør i disse dage.

Vi forstår, at det er træls og virker mærkeligt, at vi fjerner opkørslerne til de forskellige ejendomme, for at sætte dem igen når slidlaget er lagt. Det er dog også helt almindelig praksis i sådan en situation.

Kærgade har allerede fået slidlag på, så den er ikke omfattet af dette arbejde.

 

Status på gravearbejdet nord for Kærgade

Gravearbejdet nord for Kærgade har stået på længe nu. Målet nærmer sig, men entreprenørmaskinerne vil være i området lidt tid endnu. Der har været nogle udfordringer med kantsten og opkørsler på nogle gader, og heldigvis er beboerne gode til at kontakte os, så vi kan tage hånd om de gener, de oplever. Vi modtager også mange spørgsmål fra beboere, der undrer sig eller er interesserede i hvorfor vi gør som vi gør. Vi har derfor bedt projektleder Susanne Jensen om at svare på de oftest stillede spørgsmål, og komme med en status på de forskellige projekter i området.

Læs mere: Spørgsmål og svar om det nordlige Vorup

 

Opdatering 11-09-2023: 

Så er arbejdet med kloakseparering i gang på den sidste del af Jægergade, fra Pramvej hen mod Århusvej. Udførelse af kloakseparering vil vare 3-4 uger. Der vil være adgang til alle ejendomme inkl. boligerne på Strømhusvej, bortset fra den ca ene dag, hvor der graves ude foran den enkelte indkørsel.

Efter færdiggørelse af kloakarbejdet vil asfaltarbejdet vare ca. en uge. På grund af vejens dårlige forfatning er det aftalt med Randers Kommune, at vi ikke kun ”lapper” asfalten, der hvor vi har udført kloakseparering, men der bliver nyt asfalt på hele vejarealet på denne strækning. Der vil blive lukket for adgang til grundene 1-2 dage i den forbindelse for afretning og udlægning af asfalt.

Kig efter entreprenørens skiltning for oplysning om de konkrete dage.

Skybrudsveje leder vandet

I forbindelse med, at vi har separatkloakeret i området, så har vi også lavet nogle af gaderne nord for Kærgade om til hovedskybrudsveje og lokale skybrudsveje.

Det er planen, at regnvandet fra tage, parkeringspladser og andre overflader fra de højest liggende dele af Vorup skal ledes ned til Storkeengen. Ved almindeligt regnvejr skal vandet løbe i ledninger under jorden, men når det regner voldsomt, tages disse særlige skybrudsveje til hjælp. De sikrer nemlig, at vandmasserne ender i Storkeengen i stedet for i beboernes haver eller boliger.

Skybrudsvejene er anlagt med udgangspunkt i de veje, der allerede findes i Vorup. Hverken vejenes forløb eller bredde ændres som udgangspunkt, derimod er vi gået ind og har arbejdet med vejenes udformning og afgrænsninger i form af kantsten osv.

Separatkloakering Og Skybrudsveje I Vorup

Hovedskybrudsvej

En hovedskybrudsvej har til formål at lede rigtig meget regnvand til bassinet i Storkeengen. For at sikre tilstrækkelig kapacitet i hovedskybrudsvejene forhøjes kantstenene. De udpegede hovedskybrudsvejes vejprofil vil være forskellige. For nogle laver vi render langs vejen, hvor vejen fortsat vil være højest på midten. På den måde kan ”vejkassen” rumme mere vand end normalt. For andre veje ændres profilet, så vejen bliver trugformet med dybdepunktet i midten af vejen. Fælles for hovedskybrudsvejene er, at de ikke kun skal rumme eget skybrudsvand, men også skybrudsvand fra de højere liggende veje og områder.

Lokal skybrudsvej

De lokale skybrudsveje får lige som hovedskybrudsvejene højere kantsten. Forhøjelsen sikrer, at vandet bliver på vejene. De lokale skybrudsveje har en mindre kapacitet, da de blot skal rumme den enkelte vejs skybrudsvand, førend det løber til en hovedskybrudsvej eller Storkeengen.

Vejenes overgang til Storkeengen

For enden af skybrudsvejene løber regnvandet ud i Storkeengens grøfter, hvor der er god plads til vandet, inden det løber til bassin og ud i Gudenåen

Når vi separatkloakerer netop din vej

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til Randers Fjord. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

Det gør Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet udledes regnvandsbassin førend det løber ud i Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel. Vores gravearbejde vil primært være normal opgravning

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder

Find vores svar til de mest stillede spørgsmål, når det kommer til separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar.

Spørgsmål og svar

Vi har samlet nogle ofte stillede spørgsmål og svar om vores projekter nord for Kærgade i Vorup.

Seneste nyt

09-06-2024: I uge 24 udfører vi det sidste asfaltarbejde i det store klimagadeprojekt.

Mandag, tirsdag og onsdag vil der igen være asfaltfolk på nogle af vejene nord for Kærgade.

 • Dels udføres det endelige slidlag på Vandværksvej
 • Dels skal der laves nogle rettelser på forkert udført asfalt i krydset Jægergade/Hviidsvej:
  • Mandag sættes ny regnvandsbrønd
  • Tirsdag fræses som forberedelse til at lægge slidlag
  • Onsdag lægges det endelige slidlag

Der vil være omkørselsskilte i nødvendigt omfang.

11-09-2023: Så er arbejdet med kloakseparering i gang på den sidste del af Jægergade, fra Pramvej hen mod Århusvej. Udførelse af kloakseparering vil vare 3-4 uger. Der vil være adgang til alle ejendomme inkl. boligerne på Strømhusvej, bortset fra den ca ene dag, hvor der graves ude foran den enkelte indkørsel.

Efter færdiggørelse af kloakarbejdet vil asfaltarbejdet vare ca. en uge. På grund af vejens dårlige forfatning er det aftalt med Randers Kommune, at vi ikke kun ”lapper” asfalten, der hvor vi har udført kloakseparering, men der bliver nyt asfalt på hele vejarealet på denne strækning. Der vil blive lukket for adgang til grundene 1-2 dage i den forbindelse for afretning og udlægning af asfalt.

Kig efter entreprenørens skiltning for oplysning om de konkrete dage.

06-09-2023: Jægergade asfalteres. Vejen er en skybrudsvej, som skal lede vandet ned af de rigtige sidegader, og derfor asfalteres vejen så vejbanen buer en smule. På den måde ledes vandet naturligt derhen, hvor vi gerne vil have det.

19-04-2023: Vi er færdige i Blegen, og rykker videre til Hviidsvej, hvor vi starter i den nordlige ende. Der er etableret omkørsel via Blegen. Beboere vil hele tiden have adgang til deres hjem, men der vil være enkelte tidspunkter, hvor det ikke vil være muligt at få bilen med helt hjem i indkørslen.

06-03-2023: Vi er nu færdige med Skansegade og Skyttegade, og er gået i gang med arbejdet på Vandværksvej. Der vil være adgang til parkeringspladsen ved banken og 365discount, samt Elektro-Nico mens vi arbejder.

20.12.2022 Vi er startet op et andet sted i Vorup - i Skansegade. Vi forventer at påbegynde kloakarbejdet i Skyttegade efter nytår.

14.11.2022 Tak til alle jer som mødte frem til informationsmødet mandag den 31. oktober. Deltog du ikke, eller var du der, men har brug for at se vores præsentation fra mødet, kan du se og læse den på vores side: Præsentation - Vorup 2022.

17.10.2022 Vi har i dag udsendt informationsmateriale til berørte boligejere. OBS: Det er udelukkende boligejere, hvis kloaksystem der skal separatkloakeres, der har fået medlagt en brochure om separatkloakering.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Vi har haft anlægsarbejdet i udbud, og vi har besluttet, at entreprenørfirmaet, Bdr. Møller, Brabrand, skal udføre arbejdet.

Informationsmøde

Vi inviterer berørte boligejere til informationsmøde om separatkloakeringen, klimatilpasningsprojektet Storkeengen samt arbejdet med skybrudsveje.

Informationsmødet er den 31. oktober fra k. 19-20:30 i vores administrationsbygning på Tørvebryggen 12, 8900 Randers C.

Vi fortæller om vores kommende arbejde, og du kan få stillet spørgsmål og få sat ansigter på både projektleder i Vandmiljø Randers samt entreprenøren.

Deadline for tilmelding er den 27. oktober og skal ske til projekt.kloak@vmr.dk eller til vores hovednummer 3841 1212.

Få inspiration til hvordan du kan aflede dit regnvand

I vores formidlings- og forsøgscenter, REGNhytten kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.