Bliv klar til næste skybrud

Ingen kan forhindre, at der kommer skybrud i dag eller i morgen. Hvis du er opmærksom, forebygger og reagerer, kan du være med til at sikre din bolig og have mod de enorme vandmængder.

Stormvejr På Vej 2000X1000 Forside Titelside

I Danmark oplever vi flere og flere skybrud. Det ekstreme vejr kan have store konsekvenser for din bolig, da der er risiko for, at kloakvand, regnvand eller grundvand trænger ind i din bolig og giver oversvømmelse eller fugtskader. Ofte er det dyrere at udbedre skaderne og rydde op end at forebygge. Simple tiltag som regelmæssig vedligehold af riste og tagrender eller et lille fald på græsplænen kan gøre en stor forskel. Der er derfor god grund til at forberede sig på, at regnen kommer.

Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at få en autoriseret kloakmester eller anden faglig rådgiver til at vurdere, hvilken løsning der vil være bedst egnet for netop din bolig. For nogle løsninger er det et lovkrav, at arbejdet udføres af en autoriseret fagekspert (fx højvandslukke og pumpebrønd), og andre løsninger kræver miljø- og/eller byggetilladelse fra kommunen (fx nedsivning og bygningsmæssige ændringer).

Ved vores forsøgs- og formidlingscenter, REGNhytten, har vi opført en skybrudsmodel. Her kan du få inspiration til, hvordan du kan beskytte din bolig og have mod regn. Du kan booke et besøg enten i REGNhytten eller et kortere selvstændigt besøg ved skybrudsmodellen, hvis det særligt er skybrudssikring, du er interesseret i. Se på vores side: Besøg os.

Du er altid velkommen til at kontakte Vandmiljø Randers vedrørende kloakforhold eller Randers Kommune omkring tilladelser.

Sådan undgår du indtrængende kloakvand

Kloakvand kan trænge op i dit private kloaksystem og afløb, hvis det fælles kloaknet er fyldt op med vand fx ved skybrud, eller hvis kloakrørene er stoppet til. Bor du i et risikoområde for opstigende kloakvand, er det bedst at undgå tæpper og trægulve i din kælder.

Du kan forhindre opstigende kloakvand ved at undgå toilet og afløb i kælderen, hvis du ikke har brug for dem der, og ved at installere højvandslukker i afløb/toilet, så kloakvandet ikke kan stige op igennem disse.

Installér en pumpebrønd, som placeres udenfor huset og opsamler spildevand, som efterfølgende pumpes til kloak.

Inddrag faglig ekspertise til vurdering af dine behov og muligheder – og sørg altid for, at få arbejdet udført af en autoriseret kloakmester.

Sådan undgår du indtrængende regnvand

Regnvand kan trænge ind i din bolig igennem utætheder ved vinduer og døre og ved kældertrapper og lignende, hvor regnvand samler sig ved store regnskyl.

  • Sørg om muligt for, at terrænoverflader omkring huset leder vandet væk fra huset.
  • Lav en høj kant ved kældertrapper, vinduer og lyskasser.
  • Sørg for, at vinduer og døre slutter tæt.
  • Sørg for, at dine riste, tagrender og tagnedløb fungerer og ikke er stoppet til af fx blade, grene og kviste. Sandfanget i nedløbsbrønde bør du også tjekke og rense en gang imellem.

Hvis du har problemer med afløb fra fx nedløbsrør til brøndene, som almindelig vedligeholdelse ikke løser, så bør du kontakte en kloakmester.

Sådan undgår du indtrængende grundvand

Nogle steder ligger grundvandet højt eller det står højt, i forbindelse med perioder med meget regn. Det kan betyde, at grundvandet presser sig ind gennem kældervæggene som fugt. Løsningerne til sikring mod indtrængende grundvand er ofte dyre, så inddrag faglig ekspertise (for eksempel kloakmester) i vurderingen af behov og løsningsforslag.

Etabler et omfangsdræn, hvis højt grundvand er et stort og hyppigt problem. Ved udgravningen kan man samtidig vælge at tætne kældervæggene på ydersiden.

Etablér en grundvandspumpe, som kan pumpe grundvandet væk, når det når et vist niveau. Vær opmærksom på, at permanent bortledning af grundvand kræver tilladelse. Man kan tætne kældervægge mod indsivning fra ydersiden.

 

Hvem har ansvaret

Som grund-/boligejer har du ansvaret for den del af kloakken, der ligger på din egen grund. Det betyder, at du selv skal sikre, at stikledninger fra dit hus og ud til det fælles kloaksystem er vedligeholdt. Du er også selv ansvarlig for at undgå oversvømmelse i kælderetage.

Hvis du har afløb fra kælderen fx fra bad, toilet eller vaskemaskine, har du selv ansvar for, at spildevandet kan afledes fra din kælder uden problemer. Bor du på en privat vej, skal jeres grundejerforening desuden selv vedligeholde og renholde vejbrøndene helt ud til hovedkloakken. Hvis du er i tvivl om ansvarsforholdene på netop din grund, kan du kontakte Vandmiljø Randers.

Vær også opmærksom på, at grundejere er forpligtet til at overholde kommunens retningslinjer for afløbskoefficienter, det vil sige, hvor store befæstede arealer der må være, som afvander direkte til det offentlige afløbssystem.

Vandmiljø Randers har ansvaret for det fælles kloaksystem, som typisk går frem til skellet af en privat grund/bolig. Vi sørger for at udbygge og vedligeholde kloaknettet på baggrund af lovgivningens krav og kommunens spildevandsplan.

Randers Kommune har ansvaret for den overordnede spildevandsplanlægning, som blandt andet sætter mål for kloaksystemets funktion. Kommunen har også ansvaret for beredskabet. Endelig er kommunen miljømyndighed og igangsætter frivillige indsatser i relation til klimatilpasning.

Få gratis skybrudstjek

Miljøministeriet og en række faglige organisationer er gået sammen om at tilbyde et gratis tjek til boligejere, der ønsker at klimasikre deres bolig og forebygge skader. Tilbuddet gælder både parcelhuse og udlejningsejendomme.

Få besøg af en fagmand
Skybrudstjekket består af et uforpligtende besøg af en fagmand, der gennemgår din bolig og have og identificerer forhold, der kan give problemer under ekstremt vejr – for eksempel risikoen for oversvømmelse under et skybrud. Med et skybrudstjek bliver du godt rustet til at klimasikre din bolig. Se hvilke entreprenører, kloakmestre og anlægsgartnere, der er med i aftalen på klimatilpasning.dk.

Vandmiljø Randers klimatilpasser løbende

Vi arbejder løbende på at finde metoder til at mindske skader ved de store nedbørsmængder. Vi forbereder det fælles kloaksystem til de større vandmasser, når vi finder nye veje til regnvandet, når vi bl.a. adskiller regnvand og kloakvand til hver sin ledning gennem separatkloakering. Vi kan dog kun nå ca. 1% om året, og kommunen er godt 69% separatkloakeret. Så bor du i et område, som fortsat er fælleskloakeret (regnvand og kloakvand løber i samme ledning), så er risikoen for opstigende kloakvand ret stor. Og under Hvem har ansvar, kan du bl.a. læse at afledning fra kælder er boligejerens eget ansvar.

Sammen med Randers Kommune gør vi, hvad vi kan for at sikre, at kloakvand og regnvand kan løbe effektivt.