Ansøg om tilladelse til opsætning af bi-måler til produktionsvand

Hvis du driver erhvervsvirksomhed på ejendommen, kan du få fradrag for vandafledningsbidrag for den del af vandforbruget, du ikke leder til kloaksystemet

For at få fradrag i vandafledningsbidraget skal du have opsat en bimåler, der måler det vandforbrug, der ikke ledes til kloaksystemet - se punkt 4.3.4 i Betalingsvedtægten.


Du skal søge om at få fradrag for produktionsvand, inden du sætter bimåleren op. Får du ikke opsat en bimåler, vil vandafledningsbidraget blive beregnet ud fra dit fulde vandforbrug. En autoriseret VVS-mester skal opsætte bimåleren.

Vejledning til ansøgning om opsætning af bimåler

Dit firma kan ifølge afsnit 4.3.4 til afsnit 4.3.6 i Vandmiljø Randers’ Betalingsvedtægt for
spildevandsanlæg få fradrag for vandafledningsbidraget for firmaets produktionsvand (produktionsvand er vand, der anvendes til virksomhedens produkter og derved ikke ledes ud i kloaksystemet).

Regler for opsætning af bimåler

For at få fradrag skal du lede produktionsvandet igennem en bimåler. Vandmiljø Randers giver
fradrag, hvis følgende er opfyldt og godkendt af os:

 • Bimåleren skal være typegodkendt efter EU's regler.
 • Du skal aftale placeringen af bimåleren med Vandmiljø Randers, som også skal godkende
  placeringen. Placeringen skal tydeligt fremgå af situationsplanen i ansøgningen.
 • En autoriseret VVS-installatør skal opsætte bimåleren, og det skal være uden udgift for
  Vandmiljø Randers.
 • VVS-installatøren skal dokumentere, at vand fra tappesteder efter bimåleren ikke ledes ud i
  kloaksystemet.
 • Bimåleren indgår i den almindelige kontrolordning, hvilket betyder, at en autoriseret VVS-installatør skal udskifte måleren hvert 6. år. Du har selv ansvar for, at måleren bliver udskiftet.
 • Forbrug af vand skal kunne opgøres særskilt for erhverv og privat.

Sådan får du fradrag for produktionsvand

Du skal udfylde ansøgningen, og din VVS-installatør skal udfylde kortskitsen på side 3.

Når kortskitsen er udfyldt, og når du som firmaets ejer og VVS-installatøren har underskrevet dette dokument, sender du ansøgningen til Vandmiljø Randers, Ny Havnevej 20, 8960 Randers SØ.

Tegning til ansøgningen

Vi giver dig her et eksempel på, hvordan en kortskitse til ansøgningen kan se ud:

Udfylder du ansøgningen i papirform, skal du sikre dig, at det, du skriver, er læsbart.

Placering af bimåler

VVS-installatøren skal opsætte bimåleren, så den måler produktionsvandet, altså den vandmængde, du søger fritagelse for.


I nogle få tilfælde er en sådan placering ikke mulig eller uforholdsmæssig dyr. Her kan Vandmiljø Randers give tilladelse til, at bimåleren i stedet måler den mængde  vand, der afledes til kloak, og som du derfor skal betale for.

Efter opsætning af bimåler

Når du har fået en tilladelse til opsætning af bimåler, skal du sikre dig, at VVS-installatøren udfylder formularen med måleroplysninger og målernummer til Vandmiljø Randers. Formularen finder du bl.a. under Opsætning og udskiftning af vandmåler - du kan i formularen vælge bi-måler..

Tilladelsen

Muligheden for at få fradrag for vandafledningsbidrag gælder først fra den dato, hvor Vandmiljø Randers har givet tilladelsen. Datoen vil fremgå af det brev/mail, du får fra Vandmiljø Randers.