Større regnvandsledning spærrer Kærgade af i over et halvt år

I et kontinuerligt arbejde med at ruste Vorup til større regnmængder, går Vandmiljø Randers i starten af maj i gang med at anlægge en større regnvandsledning i Kærgade samt separatkloakere kloaksystemet i gaden. Det betyder omkørsler for trafikanter og ændrede busruter frem til januar 2021.

Gravearbejde Vorup 1200X700

Separatkloakering i et boligområde

Af: Mia Kirkegaard Pedersen

 

Med udsigten til et nyt regnvandsbassin, der skal opsamle og rense regnvand fra en del af Vorup, er der behov for en større regnvandsledning i Kærgade.

For at regnvandet fra en del af det nordlige Vorup kan føres til et kommende bassin ved Gudenåen, lægger vi en ny og større regnvandsledning i Kærgade. Det er store mængder, der skal være plads til i regnvandsledningen, og vi dimensionerer den, så den kan håndtere fremtidens regnmængder.

Kærgade modtager regnvand fra flere andre gader i Vorup, og det naturlige fald gør, at vandet kommer med høj fart.

Derfor anlægger vi et regnvandsbassin, så vandet bremses og ikke mindst renses inden udledning til Gudenåen.

Vandmiljø Randers er i færd med at planlægge det nye regnvandsbassin ved Gudenåen. Indtil da, løber regnvandet fra Kærgade til de eksisterende grøfter ved det gamle banedige.

Sammen med den større regnvandsledning separatkloakerer Vandmiljø Randers også gaden. Adskillelsen af spildevand og regnvand minimerer kraftigt risikoen for opspædet spildevand i gaden, og det sikrer, at der kun ledes spildevand til rensning på renseanlægget i Kristrup, mens regnvandet i stedet ledes til banediget.

 

Opgravning og tunnelering

Arbejdet med den nye spildevandsledning i forbindelse med separatkloakering af Kærgade vil ske med normal opgravning. Derimod vil den nye større regnvandsledning bliver tunneleret, dvs. at regnvandsrøret bores igennem jorden.

Med tunnelering undgår vi at skulle grave hele gaden op. Den nye regnvandsledning skal ligge i en dybde af 4,5 meter. Når vi borer igennem jorden, vil der komme rystelser – men ikke mere end ved normal opgravning. Ligesom ved normal opgravning vil vi nøje overvåge rystelserne via alarmer. Ved alarm standses alt arbejde, og der startes forsigtigt op herefter.

Anlægsarbejdet starter med nedgravning af spildevandsledning i den vestlige ende af Kærgade ved Høvejen. Herefter anlægger Vandmiljø Randers ledninger i Kærgade gennem tunnelering og slutter med anlæg i den østlige ende af Kærgade frem til Hviidsvej.

 

Afspærring og omkørsel ved Høvejen

Kloakarbejdet kræver plads, og derfor vil trafikanter, der benytter Kærgade, af forskellige omgange blive ledt af andre veje. Helt fast ligger det, at der vil være spærret for gennemkørsel ved Høvejen, og periodisk afspærring af den øvrige del af Kærgade mod øst efter Vandværksvej. Busser vil i hele perioden fra maj til januar 2021 blive ledt ad bl.a. Høvejen. Vandmiljø Randers anbefaler, at man holder sig orienteret om busændringerne på midttrafik.dk (link åbner i et nyt vindue).

Beboere langs Kærgade og beboere på sidevejene til Kærgade vil kunne komme til deres ejendom. Gravearbejdet tager højde for det, oplyser Vandmiljø Randers.

Separatkloakering Vorup Web

Byggepladsskilt, der viser hvor på Kærgade, vi graver.

Læs mere om kloakarbejdet på vores side: Separatkloakering af Kærgade. Her finder du seneste nyt, kontaktoplysninger på entreprenør og information til de berørte kunder.