Regnvandsbassin ved Udbyover Sø

Som et led i spildevandsplanen etablerer Vandmiljø Randers et nyt bassin, der skal rense regnvand fra Udbyover og en del af Havndal før det løber videre i det naturlige kredsløb.

Når vejr- og jordforhold tillader det, begynder arbejdet med at anlægge det nye regnvandsbassin ved Udbyoversø. Bassinet placeres i den naturlige fordybning på marken over for skolen, og arbejdet forventes at tage ca 4 måneder, afhængig af hvordan vejret arter sig.

Forventet opstart er april 2024.

Seneste nyt

22-02-2024 Vi har lokaliseret et defekt dræn i området, som skal reetableres. Dette kan vi først gøre, når vi har fået fjernet alt det overfladevand, der ligger på jorden. Først når vi har sænket vandstanden tilstrækkeligt og området er tørlagt, kan vi gå i gang med at lokalisere fejlen og reparere den.

18-01-2024 I samråd med entreprenøren er det besluttet, at opstart udskydes til april 2024. Jorden i området er fuldstændig mættet af vand, og det gør det umuligt at grave.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Gunnar Nielsen A/S
Projektchef René Petersen
Tlf. 40 52 27 33
Mail: rp@gn-as.dk

Et projekt i to etaper

Med udgangspunkt i spildevandsplanen for området har Randers kommune besluttet, at regnvand fra Udbyover og en del af Havndal skal ledes uden om Udbyover Sø. I stedet skal vandet ledes via et regnvandsbassin, hvor vandet bliver renset, før det løber videre under jorden mod Klattrupgade, hvor Udbyover Sø i forvejen har sit udløb.

Projektet er delt op i to etaper, hvor første etape bliver etableringen af regnvandsbassinet på marken og den ledning, der skal lede regnvandet fra Udbyover til bassinet. I den næste etape etableres en ledning, der skal føre det rensede vand fra det store regnvandsbassin, forbi regnvandsbassinet i Søringen, og videre mod udløbet.

Begge etaper forventes gennemført i 2024. 

Hvad er formålet med regnvandsbassiner?

I separatkloakerede områder løber regnvand og spildevand i hver sin ledning under jorden. Spildevandet ledes til renseanlægget, mens regnvand ledes til en ”recipient”, hvor regnvandet igen bliver en del af det naturlige kredsløb. En recipient, eller en ”modtager”, kan fx være et vandløb, en å, en sø, eller fjord.

Regnvandet renses
Regnvand skal helst renses inden det løber ud i recipienten. Ved at lede regnvandet ud i et regnvandsbassin, bremses vandet, og partikler, organisk stof m.m. får mulighed for at bundfælde sig i bassinet, inden det nu rensede vand løber videre ud i det naturlige kredsløb.

Teknisk anlæg
Vandmiljø Randers’ regnvandsbassiner er tekniske anlæg, som passes og vedligeholdes af os. Bassinerne må ikke bruges rekreativt, hverken til at bade i eller skøjte på. Det er for jeres egen sikkerheds skyld.