Tilslutning til kloak og drikkevand

Skal du tilsluttes vores system - enten drikkevand eller kloak - så skal du ansøge om det først, både når det gælder permanent og midlertidig tilslutning.

Du skal altid søge om tilladelse, før du tilslutter dig vores kloak- og drikkevandssystem. Tilslutningen kan være midlertidig, fx byggevand eller toiletvogne i forbindelse med større arrangement, eller tilslutningen kan være permanent.

 

Har du styr på afløbskoefficienten?

Før du bygger, skal du altid sikre dig, at du overholder den afløbskoefficient, der er gældende i dit område. Afløbskoefficienten bestemmer, hvor meget regnvand du må lede til kloakken i det område, du bor i. Den gældende afløbskoefficient for dit område finder du i Randers Kommunes spildevandsplan.

Læs mere om reglerne for, hvor meget regnvand du må lede til kloakken på Randers Kommunes hjemmeside.

 

Vigtige dokumenter inden du ansøger om tilslutning

Vi har samlet en række vejledninger, så du ved, hvilke oplysninger du skal have skaffet dig, inden du ansøger, samt hvilke regler der skal overholdes, inden du ansøger om tilslutning gennem vores selvbetjeningsløsning.

NYT: Skal du udstykke eller byggemodne jord, bør du læse vores side: Erhvervelse af jord til bassiner i nye udstykninger og byggemodninger. Her vil du kunne se, på hvilke vilkår Vandmiljø Randers kan erhverve jord til bassiner, som har til formål at betjene nye udstykninger og byggemodninger

Betalingsvedtægter

Før du søger om at blive tilsluttet Vandmiljø Randers' kloaksystem, anbefaler vi, at du læser vores betalingsvedtægter.

 

Tilslutning til vandforsyningen

Denne del er kun gældende for de kunder, som hører under vores vandforsyningsområde. 

Er du i tvivl, om du er en del af vores vandforsyningsområde, kan du hurtigt få svaret på Randers Kommunes hjemmeside: Find dit vandværk.

Når du søger om tilslutning til vandforsyning eller ændring i eksisterende tilkoblinger, er der en række krav og regler, der gælder i forbindelse med alle nye vandinstallationer og ved ændringer i eksisterende vandinstallationer.

Formålet med disse krav og regler er dels at undgå skader på bygninger og gener for beboere, dels at bidrage til vandbesparelser. Rent drikkevand er som bekendt en knap ressource.

Du skal derfor søge hos Vandmiljø Randers om:

 • tilslutning til vandforsyningen
 • etablering af vandmåler
 • afbrydelse af vandtilslutning
 • etablering af byggevand.

Ansøgningen skal være godkendt, inden du går i gang med arbejdet.

 

Krav om tilladelse

Vandmiljø Randers skal give tilladelse til følgende, inden du går i gang med arbejdet:
 • Tilslutning til vandforsyningen
 • Etablering af vandmåler
 • Afbrydelse af vandtilslutning. 
Etablerer du sprinkleranlæg eller parallelsystem til fx anvendelse af regnvand, skal du informere Vandmiljø Randers.

 

Om selve ansøgningen

Når vi har modtaget ansøgningen, sender vi derefter tilladelsen til VVS‐installatøren.

Det er en fordel for sagsbehandlingstiden, hvis du søger så tidligt som muligt, inden arbejdet begynder. En tilladelse til at sætte et arbejde i gang gælder for et år. Når arbejdet er afsluttet, skal VVS-installatøren sende en færdigmelding via mail til fas@vmr.dk.

 

Særligt for byggepladser

Inden du begynder at bygge, skal du ansøge om tilslutning.

En autoriseret VVS-installatør skal installere en byggevandmåler for bygherrens regning. Han skal forsyne byggevandmåleren (den manuelle type) med en kontrollerbar kontraventil og en kugleventil. Du skal sikre dig, at målerinstallationen ikke ligger med jordkontakt, og at den er frostsikret og så vidt muligt også sikret mod hærværk.

Når byggeriet er færdiggjort, sammenkobler den autoriserede VVS-installatør jordledning og stikledning ved den eksisterende stophane på grunden en meter fra skel. Sammenkoblingen skal enten ske ved anvendelse af en el-muffe, der er godkendt i henhold til Nordic Poly Mark, eller med trækfast kobling i en kvalitet som fx Isiflo.

Efter byggeriet er færdigmeldt hos kommunen og inden indflytning, skal VVS-installatøren færdigmelde arbejdet på mail til fas@vmr.dk. Færdigmeldingen skal indeholde en aflæsning af byggevandmåleren. Vandmiljø Randers vil herefter opsætte en vandmåler på ejendommen. Vi skal kunne montere måleren indendørs, og der skal være fri og uhindret adgang til den.

Tilslutning til kloak ved enkelt bolig

Hos Vandmiljø Randers bruger vi årligt en stor del af vores budget på at byggemodne udstykninger til nye ejendomme i Randers Kommune. Det er kommunens lokalplan, der bestemmer, hvilke områder der udstykkes, men Vandmiljø Randers har i langt de fleste tilfælde ansvar for at sikre, at de nye områder har afløb til kloak.

Når du skal have tilsluttet din ejendom til kloaksystemet, skal du udfylde vores digitale formular.

Husk, at det altid er ejeren af den eller de grunde, der skal tilsluttes kloakken, som skal kontakte Vandmiljø Randers. Ellers har vi desværre ikke mulighed for at behandle din ansøgning.

Derudover har vi brug for:

 • en udstykningsplan
 • en situationsplan, der viser, hvor på grunden dit hus skal placeres
 • en plan over husets kloaksystem
 • en tidsplan for byggeriet fra start til slut.

Behandlingstiden på tilslutning af en enkelt privat ejendom er typisk på omkring tre til fem uger.

 

Betaling af tilslutningsbidrag

Du skal betale tilslutningsbidrag, når vi har sat skelbrønd på din grund, og du dermed har mulighed for tilslutning til kloak. Se prisen på tilslutningsbidrag.

Tilslutning til kloak ved erhvervsbyggeri

Hos Vandmiljø Randers bruger vi årligt en stor del af vores budget på at byggemodne udstykninger til nye ejendomme i Randers Kommune. Det er kommunens lokalplan, der bestemmer, hvilke områder der udstykkes, men Vandmiljø Randers har i langt de fleste tilfælde ansvar for at sikre, at de nye områder har afløb til kloak.

Skal du bygge til erhvervsmæssig brug, skal du udfylde vores digitale formular i selvbetjening. I formularen skal du bl.a. uploade følgende:

 • En udstykningsplan.
 • En situationsplan, der viser, hvor på grunden dit byggeri skal placeres.
 • Dokumentation for at afløbskoefficienten overholdes.
 • En plan over byggeriets kloaksystem.
 • En tidsplan for byggeriet fra start til slut.

Behandlingstiden på tilslutning af byggeri til brug for erhverv er typisk på omkring tre til fem uger. Behandlingstiden kan dog variere meget i forhold til erhvervsejendommens størrelse.

Husk, at det kun er ejeren af en udstykning, der kan ansøge om tilslutning til Vandmiljø Randers' kloak.

 

Betaling af tilslutningsbidrag

Vær opmærksom på, at tilslutningsbidraget for erhverv kan variere alt efter, om du bygger i land- eller byzone. Du skal betale tilslutningsbidrag, når vi har sat skelbrønd på din grund, og du dermed har mulighed for tilslutning til kloak. Se prisen på tilslutningsbidrag.

Tilslutning til kloak ved udstykning af boligområde

Hos Vandmiljø Randers bruger vi årligt en stor del af vores budget på at byggemodne udstykninger til nye ejendomme i Randers Kommune. Det er kommunens lokalplan, der bestemmer, hvilke områder der udstykkes, men Vandmiljø Randers har i langt de fleste tilfælde ansvar for at sikre, at de nye områder har afløb til kloak.

Når du skal have tilsluttet et boligområde til kloaksystemet, skal du udfylde vores digitale ansøgningsskema på vores hjemmeside.

Husk, at det kun er ejeren af udstykningen, der kan ansøge om tilslutning til Vandmiljø Randers' kloak.

Før projekteringen kan opstarte har vi brug for følgende:

 • Godkendt udstykningsplan som digital fil (DGN eller DWG) i koordinatsystemet UTM32.
 • Udkast til vejplan med længdeprofil hvorefter dybden af brøndene kan projekteres.

Fra du har fremsendt ovenstående, kan der forventes at etableringen opstarter 2-4 måneder derefter afhængig af projektets kompleksitet.

Efter modtagelse af godkendt udstykningsplan, sendes hurtigst muligt en byggemodnerkontrakt.

For at projektet kan færdiggøres skal vi bruge:

 • Dokumentation for overholdelse af afløbskoefficient. For mere information se Randers Kommunes hjemmeside: Regnvand til kloak (siden åbner i et nyt vindue). Bemærk at der kræves ikke dokumentation for overholdelse af afløbskoefficient ved parcelhusbyggeri.
 • Geotekniske rapporter
 • Hvis vejvand skal tilsluttet Vandmiljø Randers’ regnvandsledning, skal vi kende placeringen af jeres ønskede tilslutningspunkter. Tilslutningspunkterne skal fremsendes som digital fil (DGN eller DWG) i koordinatsystemet UTM32. Tilslutningspunkterne må gerne være en del af vejplanen.

Fra ovenstående er fremsendt skal vi som minimum bruge 3 uger til at færdiggøre projektet. Hvis geologien kræver særlige forhold, kan dette forlænges.

 • Endelige vejplan med længdeprofil med endelige koter skal fremsendes minimum 6 uger før udbudsstart. Ledningssystemet tilrettes efter det endelige vejprojekt.

Bemærk også, at hvis arbejdet ønskes påbegyndt før, at de områder, der skal tilsluttes kloakken, er endelig udstykket i særlige matrikler, skal der stilles en garanti for anlægsarbejdet og tilslutningsbidraget. Tilslutningsbidraget kan også forudbetales, hvis dette ønskes.

Vandmiljø Randers deltager gerne i fælles udbud således at jord-, vej- og kloakarbejder udbydes samlet. Dette kræver dog at der benyttes en digital udbudsportal, og vores retningslinjer overholdes. Ønskes fælles udbud skal dette koordineres og aftales tidligt i forløbet.

 

Betaling af tilslutningsbidrag

Du skal betale tilslutningsbidrag, når vi har sat skelbrønd på din grund, og du dermed har mulighed for tilslutning til kloak. Se prisen på tilslutningsbidrag.

Midlertidig tilslutning af spildevand

Skal du afholde en event eller en anden form for arrangement, og derfor har brug for at tilslutte toiletvogne eller lignende til Vandmiljø Randers’ spildevandsanlæg, er det muligt at få en tilladelse til midlertidig tilslutning. Det gælder også, hvis du som bygherre skal have etableret en byggeplads med toiletvogn(e).

 

Er du i tvivl, om det er Vandmiljø Randers’ spildevandsanlæg, så kontakt os.

 

Før tilslutning skal du have modtaget en tilladelse fra Vandmiljø Randers.

 

Krav om tilladelse

Vandmiljø Randers skal give tilladelse til midlertidig tilslutning, inden du går i gang med arbejdet.

 

Om selve ansøgningen

Du udfylder vores digitale formular. Herefter sender vi tilladelsen til den adresse, du har angivet på ansøgningen.

Det er en fordel for sagsbehandlingstiden, at du sender ansøgningen så tidligt som muligt.
Behandlingstiden afhænger af omfanget af tilslutningen og forholdene i området, hvor du gerne vil tilslutte, men som udgangspunkt kan du forvente at få svar på din ansøgning indenfor 14 dage.

Når vi har behandlet din ansøgning, får du information om, hvor den autoriserede kloakmester kan tilkoble spildevandet.

 

Tilslutning

Det er et krav fra Vandmiljø Randers’ side, at det er en autoriseret kloakmester, der udfører tilslutning og frakobling til vores system. Den løbende drift i tilslutningsperioden skal også varetages af en autoriseret kloakmester.

 

Udledning af spildevand

Du må som udgangspunkt kun udlede almindeligt spildevand til kloakken. Er du i tvivl om, hvad vi forstår ved almindeligt spildevand, er du velkommen til at kontakte os.

 

Forbehold

Vandmiljø Randers kan til enhver tid uden varsel nedlægge tilslutningen, hvis det er nødvendigt. Det kan fx være i forbindelse med manglende omhu ved tilslutningen fra arrangørens / bygherrens side, forkert tilslutning eller akutte driftssituationer, der nødvendiggør, at vi nedlægger tilslutningen.

 

Betaling

Hvis din tilslutning medfører udgifter ud over det normale for Vandmiljø Randers, skal du dække udgifterne. Det kan fx være rengøring af tilstoppede kloakker eller rengøring af omgivelserne omkring det sted, hvor faciliteterne er tilsluttet kloakken. Rengøring og oprydning vil derfor ske for arrangørens / bygherrens regning.

Ved større arrangementer forbeholder Vandmiljø Randers sig ret til at kræve betaling for afledning af spildevand hos arrangøren / bygherren. I disse tilfælde laver vi en separat aftale med arrangøren / bygherren.

 

Yderligere info

På Randers Kommunes hjemmeside har Eventsekretariat en side omkring, hvad du ellers skal huske i forbindelse med fx en event.

 

Gå til Randers Kommunes hjemmeside: detsker.randers.dk/for-arrangoerer/soeg-tilladelser 

Kontakt

Har du spørgsmål om kloak, tilslutninger og byggemodninger, er du velkommen til at kontakte os på telefon 3841 1212 eller på tilslutning.kloak@vmr.dk.

Har du spørgsmål til drikkevandstilslutning, kan du kontakte vores vandfolk på telefon 3841 1212 eller på projekt.vand@vmr.dk.

Har du spørgsmål til afregning, vil Kundeafregning kunne hjælpe dig med dine spørgsmål. Du kan kontakte dem på 3841 1212 eller på fas@vmr.dk