Vandmiljø Randers Gravearbejde 2000X

Vi har samlet nogle af de spørgsmål, vi oftest støder på i forbindelse med, at vi separatkloakerer i et område. Som du vil se af svarene, er det sjældent os, der kan give dig det endelige svar, da vi skal henvise til kommunen eller en autoriseret kloakmester.

Hvorfor skal jeg separatkloakere?

I Randers Kommune er det bestemt, at kloakeringsprincippet er separatkloakering. I Vandmiljø Randers arbejder vi derfor målrettet på, at regnvand og spildevand skal løbe i hver sin ledning (deraf ordet: separatkloakering). Adskillelsen af spildevand og regnvand betyder, at spildevandet løber til et renseanlæg, mens regnvandet bliver ledt tilbage til naturen.

Klimaforandringerne presser på, og det betyder, at vi i Vandmiljø Randers har travlt med at gøre kloaksystemet klar til fremtidens udfordringer. Klimaforandringerne byder på voldsommere vejr med kraftig nedbør og dermed øget belastning af vores vandmiljø.

Når vi fjerner regnvandet fra kloaksystemet, undgår vi, at renseanlægget og kloaknettet bliver overbelastet under kraftig regn. Det nedsætter risikoen for oversvømmede kældre, vand på gader og overløb af beskidt spildevand til naturen.

Hvad er separatkloakering?

I mange år har vi ledt regnvand og spildevand i den samme kloakledning til renseanlægget. På renseanlægget har vi renset det rene regnvand sammen med det beskidte spildevand, men det er usmart .

Klimaforandringerne betyder nemlig, at vi i perioder modtager så meget regnvand, at der er fare for overløb af forurenet vand til naturen.

I fremtidens kloaksystem afleder vi spildevand og regnvand hver for sig. Kun spildevandet løber til renseanlægget, hvor vi renser det, så vi kan lede det tilbage til naturen uden at gøre skade på miljøet. Regnvandet bliver enten ledt til regnvandsbassiner og derfra direkte tilbage til naturen eller afledt direkte på den grund, hvor det falder.

Når vi separatkloakerer, gavner vi naturen, miljøet og dyrelivet i vandløb, fjord og hav. Vi sikrer, at vi i fremtiden har et kloaksystem, der bidrager til sunde levevilkår og mindre risiko for sygdomme. Her og nu koster det en del penge at separatkloakere, men på den lange bane er det en god og nødvendig investering i effektiv drift og miljø.

Hvorfor er netop mit område udvalgt til at skulle separatkloakeres?

Dit område er udvalgt, da det enten står beskrevet i Randers Kommunes spildevandsplan eller i et tillæg dertil.

Undersøgelser af kloakken, vandets kvalitet i vandløb, oversvømmelser m.m. danner sammen et grundlag for prioritering af, hvor Randers Kommune ønsker, der separatkloakeres.

 

Hvad er separatkloakering, fælleskloakering og spildevandskloakering?

Separatkloakering

Er dit område separatkloakeret, løber regnvand og spildevand (vand fra køkken, bad og toilet) i hver sin ledning. Du har derved to skelbrønde ca. en meter inde på din grund. Regnvandet leder du altså i en særskilt ledning, hvorefter det løber direkte til et regnvandsbassin, inden det ender i vandløb, søer eller fjorde. Spildevandet ledes til et renseanlæg.


Fælleskloakering

Bor du i et område, der er fælleskloakeret, løber regnvand og spildevand i den samme ledning. Det blandede vand sendes til rensning på et af vores renseanlæg.


Spildevandskloakering

Er dit område spildevandskloakeret, er der kun kloakeret for spildevand. Der er ikke kloakeret for regnvand – det skal du håndtere på din egen grund.

Hvor kan jeg se, hvornår min ejendom skal separatkloakeres?

Kravet om separatkloakering bliver fastsat i forbindelse med vedtagelse af en spildevandsplan eller et tillæg til spildevandsplanen. Du kan i Randers Kommunes spildevandsplan se, hvor der skal separatkloakeres.

Gå til Randers Kommunes hjemmeside: Spildevandsplan (åbner i et nyt vindue).

Du kan også se det på Randers Kommunens webkort under menuen ”Spildevand” og temaet ”Kloakoplande fra GIDAS”.

Gå til Randers Kommunes side: Webkort (åbner i et nyt vindue).

Kan jeg få tilskud til at lave faskiner?

Hverken Randers Kommune eller vi giver tilskud til etablering af faskiner. I spildevandsplanen kan det fastsættes, at man i nogle områder kan få tilbagebetalt dele af sit tilslutningsbidrag, såfremt alt regnvand på ejendommen ledes til nedsivning.

Hvis din ejendom er beliggende i et sådan område, så vil du høre nærmere. 

Jeg har ikke modtaget påbud eller varsling omkring separatkloakering, må jeg separatkloakere nu?

 Ja, det må du gerne.

Du skal sikre dig, at din autoriserede kloakmester indsender en færdigmelding til Randers Kommune, og det er en fordel, hvis du selv får en kopi af færdigmeldingen.

Når vi separatkloakerer og etablerer stik ved din ejendom, så vil vores entreprenør tilslutte din regnvandsledning og din spildevandsledning til de nye stik.

Hvordan påvirker separatkloakeringen mit salg eller køb af bolig?

Det er altid en fordel, hvis din bolig er separatkloakeret, når du skal sælge den.

Det er også vigtigt for dig at undersøge, om den bolig, som du overvejer at købe, er separatkloakeret eller skal separatkloakeres.