Ansøg om refusion ved rørbrud

En rørskade kan blive en rigtig dyr oplevelse. Hvis uheldet er ude, er der mulighed for at få refunderet dele af udgiften. Der skal være tale om læk fra en skjult installation, og at vandet ikke er løbet i kloakken.

Det er dit ansvar som boligejer at holde øje med dine vandinstallationer, så du ikke skal betale for et vandforbrug, der siver ud gennem utætheder i systemet. Derfor skal der også være tale om læk fra en skjult vandinstallation, når du ansøger om refusion ved rørbrud.

Du kan altså ikke søge om refusion, hvis der er tale om rørbrud på en synlig installation, eller hvis du har handlet uagtsomt og ikke sikret dig mod gentagne ledningsbrud.

 

Hvad er forskellen på en skjult og en synlig installation?

Hvad er en skjult installation?

Eksempler på skjulte installationer:

 • Rør under gulve uden adgang
 • Rør muret ind i gulve og vægge
 • Rør i jord mellem bygninger
 • Vandinstallationer inde i vægge

Hvad er en synlig installation?

Du kan ikke søge om refusion, hvis der er tale om rørbrud på en synlig
installation.

Eksempler på synlige installationer:

 • Utæt toilet
 • Varmtvandsbeholder
 • Defekte ventiler i installationer – fx magnetventiler og rørafbryder
 • Defekte slanger til opvaske- og vaskemaskiner
 • Vandforbrug til kølemaskiner, der ikke er justeret ordentligt
 • Udendørs vandhaner, evt. med slange
 • Swimmingpools, guldfiskebassiner mv.
 • Brud i målerbrønd

Læs vejledningen, før du udfylder selve ansøgningen. Ejer af ejendommen udfylder ansøgning og kortskitse, og VVS-installatør udfylder erklæring.

Vejledning til ansøgning om refusion ved rørbrud

Lovgrundlag

I nogle situationer har du mulighed for at søge om refusion, hvis du har haft et brud på vandinstallationerne på din ejendom, hvor vandet ikke er løbet ud i kloakken.

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand, nr. 127 af 30. januar i 2021 samt nr. 171 af 25. februar 2020, og Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand, nr. 478 af 14. april 2020, danner grundlag herfor.

Læs bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand på retsinformation.dk:

nr. 127 af 30/01/2021 og nr. 171 af 25/02/2020 (links åbner i et nyt vindue).

Læs bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand på retsinformation.dk (link åbner i et nyt vindue).

Hvornår kan du søge refusion?

Du kan søge om refusion, hvis du opfylder alle de følgende betingelser:

 • Det er et brud på skjulte, autoriserede vandinstallationer, og du har dokumentation for dette.
 • Bruddet kan ikke tilregnes dig som ejer eller en eventuel lejer som forsætligt eller groft uagtsomt.
 • Bruddet er opstået efter vandmåleren og før aftapningsmulighed.
 • Du konstaterer, at der har været et vandspild.
 • Bruddet skal være repareret straks eller indenfor kort tid, efter du har konstateret, at der er et vandspild.
 • En autoriseret VVS-installatør skal på ansøgningen bekræfte, at det var et skjult rørbrud, og at skaden er udbedret af VVS-installatøren.

Du kan ikke søge om refusion, hvis vandspildet skyldes vandinstallationer, der løber eller drypper. Er du lejer, skal ejeren af ejendommen udfylde ansøgningen.

Det er vigtigt, at du søger om refusion straks, når du har fået repareret et rørbrud på din ejendom. Når vi hvert år beregner hvor meget, du skal betale aconto for dit forbrug, bruger vi det foregående års forbrug til at beregne hvor meget, vi forventer, at du kommer til at bruge i løbet af året. Har du haft et rørbrud i det år, vi bruger til at beregne ud fra, vil du derfor blive opkrævet for meget i det nye år, hvis ikke vi har fået en ansøgning om refusion fra dig.

Hvem kan søge refusion for udlejningsejendomme?

Det er kun ejeren af en ejendom, der kan søge om refusion – og altså ikke lejer eller VVS-firma.

Hvis din ejendom er udlejet, vil vandforbruget normalt blive betalt af lejeren. Det betyder, at du som ejer skal viderebetale eftergivelsen til lejerne. Opkræver vi vandafledningsbidrag hos lejeren efter aftale med dig, accepterer du altså med denne ansøgning, at vi udbetaler beløbet direkte til lejeren.

Hvad kan du søge refusion for?

Hvad, du kan søge refusion for, afhænger af, hvor du får vand fra, og hvordan du kommer af med spildevand. Refusion for vand skal du søge hos dit vandværk, og refusion for spildevand skal du søge hos os. Du kan på din regning se, hvilket vandværk du får vand fra.

Drikkevand

Du får vand fra Vandmiljø Randers

Får du vand fra ét af Vandmiljø Randers' vandværker eller vandforsyningsområder kan du søge refusion af:

 • det ekstra vandforbrug du har haft
 • statsafgift for ledningsført vand, som er en afgift, du betaler til staten via vandværket.

Du får vand fra andet vandværk

Kontakt dit vandværk, som kan oplyse dig om, hvad du kan søge refusion for.

Du har egen vandboring med afregning efter vandmåler, og du kan derfor søge om refusion af:

 • statsafgift for ledningsført vand, som er en afgift, du betaler til staten via Vandmiljø Randers.

Spildevand

Din ejendom er koblet på det offentlige kloaksystem

Er din ejendom koblet til vores kloaksystem, kan du søge refusion af:

 • vandafledningsbidrag til kloak, som er det beløb, du betaler for at komme af med dit spildevand
 • statsafgift for spildevand, der er en afgift, du betaler til staten via Vandmiljø Randers

Din ejendom har nedsivningsanlæg eller eget renseanlæg 

Har din ejendom eget nedsivningsanlæg eller eget renseanlæg kan du søge refusion af:

 • statsafgift for spildevand, der er en afgift, du betaler til staten via Vandmiljø Randers.

Vandet må ikke være blevet ledt i kloakken
Søger du om refusion for vandafledningsbidrag til kloak, skal du kunne dokumentere, at det udsivede vand ikke er løbet ud i kloakken. Din VVS-installatør bekræfter dette i ansøgningen.

Hvordan beregner vi refusion?

Vi beregner et gennemsnitligt årligt forbrug ud fra de seneste 3 års forbrug. Har ejendommen ikke haft samme ejer eller lejer i 3 år, laver vi en forholdsmæssig beregning af det gennemsnitlige vandforbrug.

Vi tager udgangspunkt i dit normale forbrug. Både på vand og spildevand er der en selvrisiko for den mængde vand, der er forbrugt udover dit normale forbrug. På vand er selvrisikoen 300 m3, mens den på spildevand er 50 m3.

Refusionen udregnes på denne måde

Eksempel 1 – vand 
Det faktiske forbrug 325 m3 
- gennemsnitligt årligt forbrug 100 m3 
- selvrisiko 300 m3 
Refusion 0 m3 

Eksempel 2 - spildevand
Det faktiske forbrug 325 m3
- gennemsnitligt årligt forbrug 100 m3
- selvrisiko 50 m3
Refusion 175 m3

Når vi har gennemgået din ansøgning, får du et skriftligt svar fra os på din ansøgning.

Vi skal bruge dokumentation, hvis du får vand fra et andet vandværk

Hvis ejendommen får vand fra et andet vandværk end Vandmiljø Randers’, skal vi have dokumentation for vandspildet fra det pågældende vandværk samt en opgørelse af størrelsen på vandspildet. Du skal derfor kontakte dit vandværk, før du gør mere.

Refusion er kun til ejendomme, der anvendes til boligformål

Det er kun muligt at få refusion af vandspild, hvis ejendommen anvendes til boligformål. Hvis ejendommen både anvendes til boligformål og til erhvervsformål uden særskilt vandmåler, kan du kun få eftergivet den andel, som anvendes til boligformål.

Du skal udvise rettidig omhu

Når Vandmiljø Randers A/S fastlægger grundlaget for beregninger af vandspild, vil forhold som ”nøl” blive taget i betragtning. Vandspild over flere aflæsningsperioder vil ikke blive eftergivet, da du i så fald har haft en reel mulighed for at gribe ind på et tidligere tidspunkt.

Hvordan udbetaler vi refusion?

Vi opkræver bidrag for vand og spildevand som á conto to gange om året. Det beløb, du skal betale, er udregnet efter dit vandforbrug året før.

Din vandmåler aflæses som udgangspunkt én gang om året lige omkring årsskiftet. Det er først, når din vandmåler er aflæst, at vi kan se det faktiske forbrug for året, der er gået. Derfor sender vi dig i foråret en årsafregning, hvor du kan se, om du har brugt mere eller mindre end det, du har betalt for.

Har du brugt mindre end det, du har betalt á conto, modregner vi dette i første á conto for det nye år. Har du brugt mere end det, du har betalt á conto, bliver differencen opkrævet sammen med første á conto for det nye år.

Vi modregner vandspildet i din årsafregning

Har du fået brev om, at vi ikke opkræver bidrag for vand og/eller spildevand, vil vi modregne vandspildet i din årsafregning. Da du betaler á conto, har du ikke betalt for meget, da vi først ud fra den årlige aflæsning af din vandmåler kan se, at du har haft et vandspild.

Sådan laver du en kortskitse

Din kortskitse skal indeholde placering af:

 • bygninger på grunden
 • stikledning til vand
 • placering af vandmåler
 • skadested

Eksempel:Se eksemplet i større format - fx hvis du tilgår vores hjemmeside via mobilen.

Send ansøgningen til

Du skal sende den udfyldte blanket til:

Vandmiljø Randers A/S
Ny Havnevej 20
8960 Randers SØ

mail@vmr.dk

Hold øje året rundt

Skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyre. Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug ved at læse din vandmåler hver måned, uanset om du er ejer eller lejer af ejendommen. Du kan benytte skemaet på Min Forsyning, hvis du får din regning fra Vandmiljø Randers.