Persondatapolitik

Vi tager databeskyttelse alvorligt. Når du udleverer personoplysninger til os, ved vi, at det er vores ansvar at beskytte dem. Vi har derfor IT-systemer, processer og kontroller, som sikrer, at vi overholder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger bliver behandlet og opbevaret på en måde, der respekterer din ret til privatliv.

I Vandmiljø Randers har vi klare retningslinjer for, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver, overfører, gemmer og sletter dine personoplysninger. Det er nemlig vigtigt for os, at alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere oplever den højeste grad af gennemsigtighed, tryghed og beskyttelse i forbindelse med registreringen af deres personoplysninger.

I de enkelte persondatapolitikker forklarer vi, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler fra dig, når du benytter vores produkter og services, besøger vores website og digitale tjenester samt kontakter os.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 3841 1212 eller mail mail@vmr.dk. Den dataansvarlige ved Vandmiljø Randers er Martin Frydensberg.

Dine rettigheder

Ret til indsigt

Du kan ved henvendelse til den GDPR-ansvarlige, Martin Frydensberg, få oplyst, hvilke personoplysninger og hvilke kategorier af personoplysninger vi behandler om dig, samt hvad formålet med behandlingen er. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og til parter inden for og uden for EU. Din indsigtsret kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og til immaterielle rettigheder.

Læs mere om din ret til indsigt på siden: Indsigt i personoplysninger.

 

Ret til indsigelse

Du kan til enhver tid over for den GDPR-ansvarlige gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger vi har samtykke til at behandle, og derved trække dit tidligere afgivne samtykke tilbage.

Du skal dog være opmærksom på, at en eventuel tilbagekaldelse kan være i strid med Vandmiljø Randers' væsentlige interesser, og at tilbagekaldelsen i så fald kan få konsekvenser for dit kundeforhold. Der vil desuden være visse personoplysninger, som vi vil kunne behandle uden dit samtykke, såfremt vi har en berettiget interesse i behandlingen, og at hensynet til dig ikke overstiger denne interesse.

 

Ret til berigtigelse

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende, når du meddeler os ændringer.

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, ukorrekte eller vildledende, har du ret til at få dem rettet.

Da vores samarbejde er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger.

For at sikre kvaliteten af dine personoplysninger har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine personoplysninger.

 

Ret til sletning

Vi vil under hele vores samarbejdsforhold og i op til 10 år efter en afbrydelse af samarbejdsforholdet opbevare dine personoplysninger. Af hensyn til varetagelse af offentlige forpligtelser og til brug for eventuelle retslige tvister, kan vi dog opbevare dine personoplysninger i længere tid.

I nogle tilfælde vil vi dog have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger tidligere. Dette gælder, hvis du fx trækker et samtykke tilbage, eller hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt, og senest inden udgangen af 4. uge efter henvendelsen. Du kan også kontakte den GDPR ansvarlige, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os som dataansvarlig til en anden dataansvarlig uden hindring.

 

Ret til begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Dog har vi pt. ingen behandling af personoplysninger, der medfører ret til begrænset behandling.

Hvis du ønsker at udnytte disse rettigheder, skal du sende en anmodning herom til Vandmiljø Randers. Du kan henvende dig til os ved at skrive til denne e-mailadresse: persondata@vmr.dk.

Persondatapolitik for kunder og brugere

Hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor de indsamles, hvad de anvendes til, og hvilke rettigheder du har som registreret - det kan du læse mere i vores persondatapolitik for kunder og brugere.

Persondatapolitik for besøgende på hjemmesiden

Læs vores persondatapolitik for besøgende på vores hjemmeside. Heri beskriver vi, hvordan vi i Vandmiljø Randers anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du besøger vores hjemmeside.

Persondatapolitik for kandidater ved Forbrugervalg ved Vandmiljø Randers

Læs, hvordan vi i Vandmiljø Randers anvender de personoplysninger, du giver os, når du opstiller som kandidat til Forbrugervalget i vores persondatapolitik for kandidater ved Forbrugervalget ved Vandmiljø Randers.

Persondatapolitik for ansøgere

Læs, hvordan vi i Vandmiljø Randers anvender de personoplysninger, du giver os, når du sender en ansøgning til os i vores persondatapolitik for ansøgere.

Persondatapolitik for leverandører og samarbejdspartnere

Læs, hvordan vi i Vandmiljø Randers behandler vores leverandører og samarbejdspartneres personoplysninger i vores persondatapolitik for leverandører og samarbejdspartnere.

Cookie-politik

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig, som vi bruger til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af vores hjemmeside for dig som bruger. Er du ikke fan af disse cookies, så kan de slettes. Læs mere om det i vores cookie-politik.