Persondatapolitik for kunder og brugere

Vandmiljø Randers’ persondatapolitik for dig som kunde eller bruger skal hjælpe dig til at forstå, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor de indsamles, hvad de anvendes til, samt hvilke rettigheder du har som registreret.

For at kunne aftage spildevandet og levere drikkevand til dig som kunde, har Vandmiljø Randers behov for at behandle en række af dine personoplysninger.

Ligeledes behandler Vandmiljø Randers dine personoplysninger, når du ønsker at benytte nogle af de faciliteter, som vi stiller til rådighed for borgere og institutioner i kommunen.

 

Beskyttelse af dit privatliv

 • Vandmiljø Randers tager behandling af dine personoplysninger alvorligt
 • Vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling
 • Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

 

Dataansvar

Vandmiljø Randers er dataansvarlig for de personoplysninger vi indsamler om dig, og dermed ansvarlig for at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vandmiljø Randers har udpeget en dataansvarlig, som har til opgave at sikre, at regler og procedurer i forhold til behandling af dine personoplysninger overholdes i det daglige. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os ved at ringe eller skrive til os på nedenstående kontaktoplysninger.

 

Dataansvarlig

Vandmiljø Randers A/S
Tørvebryggen 12, 8900 Randers C
+45 3841 1212
CVR.nr. 32285708

 

Kontaktperson:

Direktør, Peter Christensen, telefon: 3841 1220 eller mail: persondata@vmr.dk.

 

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger om dig i forbindelse med håndteringen af dit kundeforhold, håndteringen af dine forespørgsler om anvendelse af vores faciliteter, din anvendelse af formularer på vores hjemmeside, samt ved vores løbende kontakt med dig. Det sker fx i forbindelse med:

 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og afregning af dit forbrug.
 • Rykning for afregning og restanceinddrivelse.
 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af vand- og/eller spildevand, hvis der ikke er forsyningspligt, og afregning af dit forbrug i den forbindelse.
 • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden i Vandmiljø Randers.
 • Hvis vi behandler CPR-numre efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6 sker det med det formål at inddrive fordringer.
 • Hvis du har givet samtykke til behandling af CPR-nummer, kan det være til ét af følgende formål:
  • Udbetaling via Nem-Konto
  • Henvendelser via e-Boks
  • Adresseflytning
 • Anmodning via hjemmesiden om besøg i vores skoletjeneste
 • Henvendelser i forbindelse med driftsproblemer
 • Separatkloakering af din ejendom
 • Forundersøgelser i forbindelse med separatkloakering
 • Henvendelser i forbindelse med byggemodninger
 • Henvendelser i forbindelse med vedligehold af kloaknettet
 • Tømning af bundfældningstank eller septiktank
 • Udlevering af ledningsoplysninger
 • Administration af din elektroniske henvendelse via formularer på hjemmesiden
 • Henvendelse fra dig i en konkret sag

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger er persondataforordningen, inddrivelsesloven og databeskyttelsesloven.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet.

Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlaget for behandling af de oplysninger, der har decideret med kundeadministration at gøre:

Opfyldelse af forsyningspligten

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (behandlingen er nødvendig for Vandmiljø Randers´ overholdelse af sin retlige forpligtelse). Behandlingen kan også være baseret på persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f afhængigt af omstændighederne. I så fald skal den legitime interesse angives. Et eksempel kunne være markedsføring (afhængigt af den konkrete markedsføring) eller kundetilfredshedsundersøgelser for at øge kundetilfredsheden.

Opfyldelse af en aftale

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig for Vandmiljø Randers´ opfyldelse af en aftale, som eksempelvis kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen eller en aftalt afdragsordning), eller administrationsaftale.

Optimering af drift og forsyningssikkerhed

Persondataforordningens artikel 6, litra e og f angår databehandling på grund af samfundets interesse eller fordi det er en legitim interesse (afvejningsregel). Vandmiljø Randers anvender fjernaflæsningsmålere på grund af ønsket om at optimere driften og ressourcebesparelse, hvilket betyder, at der sker en hyppigere indsamling af data for at sikre dette formål. Energistyrelsens nyhedsbrev fra den 26. jan 2018 tilkendegiver, at dette er en lovlig aktivitet omfattet af førnævnte artikler, dog skal persondataforordningens artikel 5 være overholdt.

Afbrydelsessituationer

Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c om behandling af personoplysninger, der er nødvendig for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke. Eller persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om, at behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan forsvares.

CPR-nummer

Databeskyttelseslovens § 11 (behandlingen af personnummer som følge af lovgivningen)

Hvis du har givet samtykke til behandling af CPR-nummer, vil vi kun anvende CPR-nummeret til de formål, som samtykket omfatter. Ved inddrivelse er vores retsgrundlag lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16/06/2021 om inddrivelse af gæld til det offentlige, § 2, hvor vi kan indhente og behandle CPR-nummer på baggrund af samtykke samt i de situationer, hvor du dels ikke vil oplyse CPR-nummeret, dels hvor der er begrundet tvivl om rigtigheden af skyldnerens oplysning.

 

Typer af personoplysninger

I forbindelse med administrationen af dit kundeforhold og som kunde på vores faciliteter, behandler vi personoplysninger om dig, der blandt andet omfatter:

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer (fastnet)
 • Mobilnummer, (hvis oplyst af dig)
 • Telefonnummer (arbejde)
 • E-mailadresse (hvis oplyst af dig)
 • Eventuelt CVR-nummer
 • Målernummer
 • Kundenummer
 • Installationsnummer
 • Oplysninger om boligforhold og -type
 • Ejendomsnummer
 • Oplysninger om beholdere
 • Tanktype
 • Billeder af nedtagne målere
 • Forbrugsdata, dvs. vandmålerdata/vandforbrug til brug for afregning (Indhentes én gang årligt eller hyppigere via fjernaflæsning)
 • Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
 • Eventuelle mails og korrespondance med kunder, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
 • Eventuelle klagesager
 • Eventuelle statistiske afvigelser, og statistiske oplysninger
 • Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs
 • Korrespondance med dig i en konkret sag
 • IP-adresse ved benyttelse af vores hjemmeside
 • Fotoregistrering af ejendomme, overflader og vejarealer (før anlægsprojekter påbegyndes)
 • Underskrift
 • Foto

CPR-nummer

CPR-nummer, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil eller er i den situation, hvor vi skal overdrage en fordring til restanceinddrivelsesmyndigheden, og du ikke selv har oplyst CPR-nummeret.

Følsomme personoplysninger

Hvis vi har behov for at afbryde vandforsyningen, vil vi om nødvendigt ud over almindelige personoplysninger også behandle følsomme oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, såsom oplysninger om helbredsmæssige forhold, truende adfærd, børn og dyr på leveringsstedet.

Oplysninger om strafbare forhold vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse til relevante myndigheder ved lovovertrædelser.

Hvis vi ønsker at anvende dine personoplysninger til et andet formål end de oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi starter databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

 

Opbevaring og sletning

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi altid forbrugsoplysninger i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ofte opbevarer vi forbrugsoplysninger længere af hensyn til statistiske formål, fx i forbindelse med ejerskifte, ligesom vi også opbevarer oplysninger om din installation, målernumre, afdragsordninger indtil 5 år efter dit kundeforhold er afsluttet.

Oplysninger om installationer og målere opbevares så længe de er relevante for Vandmiljø Randers’ vedligeholdelse af dette.

Er dine personoplysninger følsomme, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe, at dette er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed. Herefter slettes personoplysningerne.

Oplysninger om eventuelle strafbare forhold opbevares så længe det er nødvendigt for sagens behandling. Herefter slettes personoplysningerne.

 

Sikkerhed omkring dine personoplysninger

Vandmiljø Randers behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Herudover beskriver interne regler om informationssikkerhed, herunder procedurer og instrukser hvorledes personoplysninger skal behandles.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:

 • Antivirus på alle IT-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle IT-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske IT-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af Vandmiljø Randers.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af risikovurdering og dokumentation af alle systemer, der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Vandmiljø Randers.

 

Videregivelse af personoplysninger

Vi er som led i vores kundeadministration nødt til at videregive personoplysninger til tredjepart, fx i forbindelse med fakturagenerering eller restanceinddrivelse:

Tredjeparter omfatter:

 • Inkasso firma eller gældsstyrelsen
 • Fogedretten
 • Private vandværker
 • Offentlige myndigheder, til hvem vi i henhold til lovgivning er forpligtet til at videregive personoplysninger ved lukning af vand.
 • Forsikringsselskaber
 • Låsesmed
 • Randers Kommune, fx henvendelser vedrørende vejriste, hvis en sådan henvendelse fejlagtigt kommer til Vandmiljø Randers via 'Giv os et praj'.

Vi videregiver i visse tilfælde dine personoplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for virksomheden, fx i forbindelse med:

 • Ekstern databehandling i forbindelse med analyser og statistiske formål til samarbejdsparter, der behandler oplysningerne for os. Deres behandling sker efter Vandmiljø Randers instrukser og i overensstemmelse med vores persondatapolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, fx vores databehandleraftaler.
 • Til relevante entreprenører, herunder fx VVS-firmaer der installerer målere, entreprenører, der udbedrer problemer, der kommer som følge af driftshenvendelser, samt leverandør på tømningsordningen
 • Kopi af rykkerskrivelse til udlejer, hvis rykkerskrivelsen vedrører et lejemål med administrationsaftale
 • Af juridiske årsager f.eks. hvor vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
  • overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder
  • håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser
  • registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer
  • holde Vandmiljø Randers fri fra skade, vores medlemmer eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Videregivelse af personoplysninger skal være sagligt begrundet og i øvrigt være nødvendig for varetagelsen af en berettiget interesse for dig eller for Vandmiljø Randers. Videregivelse til formål, der er uforenelige med de formål, som ligger til grund for Vandmiljø Randers’ behandling, må ikke ske.

Uanset om vi videregiver dine personoplysninger til parter, som er bosiddende i lande inden for eller uden for EU, er vi sikre på, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, vi har opstillet i denne politik efter gældende lovgivning. Vi stiller blandt andet krav til behandlingen af data, til informationssikkerheden og til opfyldelse af de rettigheder, du har i forhold til fx at modsætte dig profilering og indgive klage til Datatilsynet.

 

Overladelse af personoplysninger

Vi overlader som led i vores kundeadministration personoplysninger til eksterne databehandlere, fx i forbindelse med vores fakturagenerering og restanceinddrivelse. I sådanne situationer sikrer vi os, at databehandleren overholder god databehandlingsskik gennem bl.a. indgåelse af databehandleraftaler.

 

Anmodning om indsigt

Hvis du ønsker at udnytte disse rettigheder, skal du sende en anmodning herom til Vandmiljø Randers. Du kan på vores hjemmeside læse mere om indsigt i personoplysninger og anmodning om indsigt i personoplysninger på siden Indsigt i personoplysninger

 

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Vandmiljø Randers' behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Telefon: + 45 3319 3200