Som registreret har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, Vandmiljø Randers behandler om dig, jævnfør Persondataforordningens artikel 15.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, skal du henvende dig til Vandmiljø Randers enten på vores adresse Tørvebryggen 12, 8900 Randers, eller på mail persondata@vmr.dk. Husk at medbringe eller medsende en udfyldt blanket, ”Anmodning om indsigt efter Persondataforordningens artikel 15”, samt legitimation. Vi skal sikre os, at du er den, du siger, du er. Vi kan derfor bede dig om at fremvise legitimation.

Blanket: Anmodning om indsigt (blanketten åbner i et nyt vindue)

 

Undtagelser fra ”Ret til indsigt”

Din anmodning kan i særlige tilfælde blive helt eller delvist afvist. Hvis din anmodning delvis afvises, kan du få begrænset adgang til dine personoplysninger.

Retten til indsigt kan afvises af hensyn til forretningsinteresser, og for at forhindre andres rettigheder og friheder krænkes jævnfør Persondataforordningen (artikel 15, stk. 4). Det kan være aktuelt, hvis der herved afsløres forretningshemmeligheder, kontraktforhold, immaterielle rettigheder og lignende.

Både hensynet til private interesser for den registrerede selv og hensynet til offentlige interesser kan begrunde, at du ikke kan få indsigt jævnfør Databeskyttelseslovens § 22, stk. 1 og 2. Vandmiljø Randers kan undlade at imødekomme en anmodning om indsigt, hvis afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til den registrerede selv, eller offentlige interesser overstiger hensynet til den registreredes interesser i at modtage indsigten.

 

Tidsfrist for besvarelse af anmodningen

Vandmiljø Randers behandler og svarer på den registreredes henvendelse så hurtigt som muligt og senest 1 måned efter, at Vandmiljø Randers har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at Vandmiljø Randers ikke kan svare inden for 1 måned. I så fald forlænges svarfristen til op til 3 måneder, jævnfør Persondataforordningens artikel 12. Du får særskilt besked, hvis din anmodning anses for kompleks.

 

Betaling

Den registrerede får 1 kopi af personoplysningerne gratis. Hvis du anmoder om yderligere kopier, opkræver Vandmiljø Randers et rimeligt gebyr for dette, baseret på vores administrative omkostninger. Gebyret er 10 kr. for hver påbegyndt side. Betalingen kan dog ikke overstige 200 kr.

 

Klageadgang

Hvis du er utilfreds med Vandmiljø Randers' behandling af dine personoplysninger, kan du klage til os, enten ved at skrive en mail til persondata@vmr.dk eller sende klagen til Vandmiljø Randers’ hovedadresse, att.: Marianne Slot.

 

Klager behandles og besvares af ledelsen

Imødekommer Vandmiljø Randers ikke din klage, eller er du utilfreds med vores besvarelse af klagen, kan du efterfølgende klage til Datatilsynet, Christians Brygge 28, 4. sal, 1559 København V.