Vi er Vandmiljø Randers

Som et ambitiøst vandselskab stræber vi efter konstant at blive bedre til det, vi gør - ligesom vi tager aktivt del i udviklingen af Randers med fokus på både lokal vækst, klimaudfordringerne og socialt ansvar. Vi viser vandet vej og leder fremtidens vand.

Udsigten ud over Randers fra Randers Centralrenseanlæg

Udsigten ud over Randers fra Randers Centralrenseanlæg

Siden selskabsdannelsen i 2009, hvor Folketinget vedtog en vandsektorlov, der betød, at de kommunale vand- og spildevandsforsyninger blev udskilt fra kommunerne, har det været Vandmiljø Randers’ ambition og mål til stadighed at sikre sundt drikkevand og et godt vandmiljø og gå forrest ved at håndtere og skabe tryghed omkring klimaforandringernes konsekvenser.

Vores forretningssans og jyske tilgang har sikret, at vi i Forsyningssekretariatets benchmark svinger mellem at ligge over middel til at være top of class. Vi er ret gode til at drive et vand- og spildevandsselskab. Høj faglighed, ansvarlighed og holdånd sikrer, at vi løser vores opgaver godt - og tilmed bedre end de fleste. Vi er anerkendt i branchen for vores modernisering og digitalisering gennem projekter som bl.a. SRO-omlægning samt projektet 'Fra data til værdi', der sikrer, at vores data (big data) kommer i spil og bliver anvendt samt præsenteret på en spiselig måde.

I Vandmiljø Randers viser vi vandet vej og støtter op om den bæredygtige udvikling gennem bl.a. klima- og miljøvenlige forsyningsløsninger. Der er nemlig sund fornuft i at investere i klimatilpasninger, der sikrer vores kunder, der alle er borgere i kommunen, mod den voldsommere regn. Klimatilpasninger hvori der er en god balance mellem beskyttelse og benyttelse.

Vi har gennem tæt samarbejde med Randers Kommune søsat ét af Danmarks bedste klimaprojekter, Storkeengen, og vi har åbnet et forsøgs- og formidlingscenter om lokal afledning af regnvand, REGNhytten, til kommunens borgere, virksomheder og undervisningsinstitutioner.

Vi mener, vi som et ansvarligt vandselskab bør og skal dele vores ekspertviden. Vi tror på, at viden er det stærkeste våben – også mod vandmasserne.

Vi er en aktiv aktør, der er med til at sikre, at Randers Kommune er kendt for at have en offensiv og innovativ miljø- og klimaprofil.

Rejsen fra kommunal til forretningsorienteret virksomhed har været kort. På få år har medarbejdere, ledelse og bestyrelse fundet vejen og løsningerne, der gør, at vi finder besparelser, førend vi skal. Det giver rum til kloge og langsigtede investeringer.

 

Helt kort om Vandmiljø Randers

Vandmiljø Randers’ kerneopgaver er ydelser indenfor forsyningsområderne: vand, spildevand samt klima. Vi er et naturligt monopol, der er 100% ejet af Randers Kommune, der også er myndighed på forsyningsområderne. Vores indtægter er primært baseret på, at kunderne betaler os for at håndtere deres regn- og spildevand, levere vand samt klimatilpasning. Kunderne betaler os i form af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, vejbidrag og vandbidrag. Vandmiljø Randers drives ud fra et ”hvile i sig selv” princip, hvor kundernes betaling svarer til de omkostninger, vi har til transport og rensning af regn- og spildevand, til levering af vand og til investering i nye anlæg og andre projekter.

 

Derfor hedder vi Vandmiljø Randers

Siden oktober 2017 har vi heddet Vandmiljø Randers. Skiftet fra Randers Spildevand til Vandmiljø Randers kom ganske naturligt. Vi var og er langt mere end en virksomhed, der vedligeholder kloakker og driver rensningsanlæg. En stadigt større del af vores aktiviteter – og investeringer – går på at forberede os på de miljøforandringer, der følger af klimaændringerne, og som vi allerede kan se konturerne af i dag - mere og heftigere regn og stigende vandstand.

Vores opgaver har over tid ændret sig, og det ønsker vi, at vores navn skal afspejle. Det gamle navn, Randers Spildevand, gjorde det unødigt vanskeligt at sætte effektfuldt fokus på emner som lokal afledning af regnvand (LAR), naturbeskyttelse og klimasikring. I det hele taget besværliggjorde det vores kommunikation, når kunderne forbandt os med spildevand.

Vores navn, Vandmiljø Randers, udtrykker præcist, hvad vi arbejder med i det daglige, nemlig at håndtere regnvand og spildevand på en måde, der sikrer borgernes sundhed, deres værdier mod oversvømmelse og et rent miljø. Alt i alt udtrykker det nye navn kort og godt, hvilke opgaver vi løser.

 

Sådan er vi organiseret

Vandmiljø Randers beskæftiger tæt ved 60 medarbejdere, hvoraf cirka halvdelen er ansat i afdelingen Produktion.

Organisationsdiagram 2023

Læs vores mission, vision og værdier og mere om vores strategi og ledelse.