Regulativ for tømningsordning

For bundfældningstanke i Randers kommune. Regulativet trådte i kraft den 1. januar 2012. Grundet vores navneændring i 2018 er navnet Randers Spildevand erstattet med Vandmiljø Randers - en konsekvensretning foretaget i 2018.

Forord

Lovgrundlag og omfang

Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med senere ændringer (Spildevandsbekendtgørelsen) indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke (herunder bundfældningstanke omfattet af kontraktlig medlemskab med Vandmiljø Randers A/S) med henblik på at sikre, at der gennemføres en sikker og miljømæssig forsvarlig tømning og bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke i Randers Kommune. Tømningsordningen varetages af Vandmiljø Randers A/S.

Vandmiljø Randers A/S har i nærværende regulativ fastsat de nærmere regler for betalingen til denne fælles, obligatoriske tømningsordning, samt reglerne for tømningsordningens driftsmæssige tilrettelæggelse, jf. § 3, stk. 3, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. Randers Kommune har fortsat myndighedsansvaret på området. 

Regulativet er godkendt af Randers Kommune.

Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme beliggende indenfor Randers Kommune, som har etableret bundfældningstank (septiktank, trixtank o. lign.).

Ejerne af sådanne bundfældningstanke har pligt til at lade bundfældningstanken på ejendommen tømme ved Vandmiljø Randers A/S’ foranstaltning og til den af Vandmiljø Randers A/S fastsatte betaling, idet Vandmiljø Randers A/S dog afholder omkostningerne forbundet med tømning af bundfældningstanke omfattet af kontraktligt medlemskab.

 

1. Almindelige bestemmelser

1.1. Regulativets gyldighedsområde m.v.

1.1.1. 
Alle ejendomme i Randers Kommune med bundfældningstanke er fra og med 1. januar 2012 omfattet af dette regulativ, idet bundfældningstanke omfattet af kontraktlig medlemskab dog alene er omfattet af pkt. 2.1, 2.3-2.4 samt pkt. 5.4, 1. punktum.

1.1.2.
Enhver ejer af ejendom med bundfældningstank omfattet af pkt. 1.1.1 har pligt til at betale den fastsatte takst (medmindre ejeren er omfattet af kontraktligt medlemskab) og at lade bundfældningstanken kontrollere og tømme ved Vandmiljø Randers A/S' foranstaltning.

1.1.3.
Vedligeholdelse og reparation af bundfældningstank og øvrige afløbssystemer påhviler grundejeren og skal udføres løbende. Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke den enkelte grundejer for at sikre, at bundfældningstank og afløbssystem fungerer miljømæssigt forsvarligt. Drift og vedligeholdelse af bundfældningstank omfattet af kontraktlig medlemskab påhviler dog Vandmiljø Randers A/S.

 

2. Tømningsordningen

2.1. Tømningsordningens omfang

2.1.1.
Bundfældningstanke ved helårsboliger tømmes normalt én gang årligt og sker normalt på samme årstid.

2.1.2.
Tanke ved sommerhuse og fritidshuse tømmes normalt hvert andet år. Såfremt Randers Kommune skønner det nødvendigt, skal tanken imidlertid tømmes hvert år, som for øvrige bundfældningstanke.

2.1.3.
Antallet af tømninger fastsat under pkt. 2.1.1 og 2.1.2 kan forhøjes for konkrete tanke, og fastsættes af Randers Kommune ud fra bundfældningstankens volumen og belastning på bundfældningstanken.

2.1.4.
Tømning udføres af Vandmiljø Randers A/S og finder sted på et af Vandmiljø Randers A/S fastsat tidspunkt. Tømning foretages normalt i tidsrummet 7-18 på hverdage, og sker så vidt muligt inden for den samme måned hvert år.

2.1.5.
Såfremt der er behov for yderligere tømninger, kan der efter aftale med Vandmiljø Randers A/S rekvireres tømning for ejerens egen regning.

2.1.6.
Tømningsordningen omfatter opsugning af slam fra septiktanke, trixtanke og lignende mindre private bundfældningsanlæg samt transport til og behandling på behandlingsanlæg. Endelig omfatter ordningen administration af området.

2.1.7.
Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.

2.1.8.
Tankene tømmes efter KSA – systemet (Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem), dvs. bundslam og flydeslam suges op og tanken fyldes med vand til ¾-del af tankens volumen i forhold til tankens udløb eller til underkant af T-rør i udløbet, umiddelbart efter tømningen.

2.1.9.
Den enkelte ejer skal sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt, medmindre der er tale om bundfældningstanke omfattet af kontraktlig medlemskab, hvor denne forpligtelse påhviler Vandmiljø Randers A/S.

 

2.2. Tilladelse og godkendelser

2.2.1.
Ejeren skal forud for etablering af nye bundfældningstanke, nedsivningsanlæg og lignende indhente tilladelse fra Randers Kommunens Miljø- og Teknikafdeling.

2.2.2.
Alle ændringer af tanken skal meddeles til Randers Kommune.

2.2.3.
Ejeren er endelig forpligtet til at modtage driftsvejledning fra kloakmester ved nyetablering af nedsivningsanlæg og bundfældningstank.

 

2.3. Adgangsforhold

2.3.1.
Ejeren er forpligtet til at give adgang for Vandmiljø Randers A/S' repræsentanter, herunder til at sikre den fornødne adgang for personel og materiel til tømning af bundfældningstanken.

2.3.2.
Ejeren er derfor forpligtet til at sørge for fri adgang til tanken, dvs. anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med slamsuger indtil en afstand af 50 m fra tanken, for nye bundfældningstanke så vidt muligt 25 meter. Beplantning langs vejarealer skal beskæres indtil skel, og der skal være fri passage 4 m over vejbanens arealer og 3 meter i bredden.

 

2.4. Dæksler

2.4.1.
Dækslet skal være placeret således på bundfældningstanken, at inspektion, pasning og tømning er mulig.

2.4.2.
Bundfældningstanken skal være afdækket med et tæt dæksel, der skal have en styrke svarende til den aktuelle færdsel.

2.4.3.
Dækslet må højst veje 50 kg. For nye eller renoverede anlæg må dækslet højst veje 30 kg.

2.4.4.
Dækslet skal være placeret i terrænhøjde og skal være synligt på tømningstidspunktet.

 

2.5. Bundfældningstankens indretning

2.5.1.
Bundfældningstanken skal være tæt svarende til kravene i DS 455 »Norm for tæthed af afløbssystemer i jord«.

2.5.2.
Både bundfældningstank og skillevægge skal have tilstrækkelig styrke og bestandighed i forhold til de belastninger, de udsættes for.

2.5.3.
Normalt skal bundfældningstanken have 2 eller 3 kamre og være så stor, at opholdstiden er mindst 1 døgn, beregnet på basis af det årlige vandforbrug.

2.5.4.
Nye bundfældningstanke skal overholde reglerne i spildevandsbekendtgørelsens § 24 a om funktionskrav til bundfældningstanke.

 

3. Fejl og mangler

3.1.

I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler. Resultatet af kontrollen afleveres på tømningsadressen samt med kopi til Randers Kommune, Miljø- og Teknik. Det er ejerens pligt straks at få udbedret påviste fejl og mangler. Dette arbejde må kun udføres af autoriserede kloakmestre.

3.2.

Randers Kommune kan når som helst foretage besigtigelse af anlægget.

3.3.

I henhold til reglerne i Miljøbeskyttelsesloven kan Randers Kommune pålægge ejere af bundfældningstanke at udføre forbedringer, så anlægget fungerer miljømæssigt forsvarligt.

 

4. Tilmelding og afmelding

4.1.

Ved tilladelse til etablering af nye bundfældningstanke foranlediger Randers Kommune tilmelding til tømningsordningen.

4.2.

Afmelding fra ordningen kan finde sted, såfremt ejendommen tilsluttes offentlig kloak eller hvis den pågældende bundfældningstank af andre årsager sættes ud af drift eller sløjfes. Det påhviler ejendommens ejer at gøre opmærksom på sådanne forhold.

4.3.

Afmelding effektueres, når Randers Kommune fra autoriseret kloakmester har modtaget en færdigmelding vedrørende tilslutning til kloak eller afblænding og frakobling af vand til ejendommen med beskrivelse af, hvordan denne er sløjfet.

4.4.

Ved specielle forhold for bundfældningstanken, f.eks. at denne ikke bliver benyttet i ét år, kan der opnås fritagelse for ordningen. Der er dog tale om en tidsbegrænset fritagelse på maksimalt ét år med virkning fra anmodningstidspunktet.

 

5. Økonomi

5.1.

Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv, idet tømningsafgiften dækker udgifter til både tømning, transport og efterfølgende slambehandling, samt administration af ordningen.

5.2.

For deltagelse i tømningsordningen betales for hver bundfældningstank det af Vandmiljø Randers A/S fastsatte bidrag pr. tømning. Bidraget pr. tank for den obligatoriske årlige tømning fremgår af Vandmiljø Randers A/S' til enhver tid gældende takstblad. Bidraget opkræves sammen med spildevandsafgiften.

5.3.

Bidraget for udførte tømninger ud over den obligatoriske tømning opkræves i forbindelse med hver tømning.

5.4.

Hvis der ikke er adgang til bundfældningstanken på tømningsdagen, opkræves et beløb for forgæves kørsel. Der opkræves derudover et ekstra beløb for tømning udenfor normal planlagt rute samt for ekstra tankvolumen udover 3 m3.

5.5.

Hvor tømning af bundfældningstanken pga. dens størrelse eller placering giver anledning til væsentlige øgede omkostninger, i forhold til det fastsatte bidrag pr. tømning, udføres tømningen efter regning.

5.6.

De i pkt. 5.3-5.5 nævnte bidrag fremgår af Vandmiljø Randers A/S’ til en hver tid gældende takstblad.

5.7.

De ovenfor nævnte bidrag fastsættes af Vandmiljø Randers A/S mindst én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af budgettet for tømningsordningen, og bidragene godkendes efterfølgende af Randers Kommune.

5.8.

Hvis de opkrævede bidrag ikke betales rettidigt, kan Vandmiljø Randers A/S opkræve et gebyr for at rykke for betaling og kan kræve samtlige omkostninger til inddrivelse af gælden afholdt af ejeren af ejendommen. Bidrag, der ikke betales til forfaldstid, tillægges renter i henhold til rentelovens regler herom.

 

6. Straf

6.1.

Tilsyn og håndhævelse mv. af Miljøbeskyttelseslovens regler foretages af Randers Kommune.

6.2.

Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde jf. § 54 stk. 2 i spildevandsbekendtgørelsen.

 

7. Klage

7.1.

Klage over driften af tømningsordningen rettes til Vandmiljø Randers A/S.

7.2.

Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

8. Ikrafttræden

8.1.

Regulativet er udarbejdet af Vandmiljø Randers A/S, og vedtaget af Randers Kommunes Byråd den 21. november 2011 og træder i kraft den 1. januar 2012. Regulativet afløser det gældende regulativ af 1. januar 2007. Vedtagelsen af regulativet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.