Datastyret optimering af renseanlæg

Af: René Jørgensen og Michael Sønder Jensen, Vandmiljø Randers A/S

Vandmiljø Randers samarbejder med bl.a. Hedensted Spildevand og DME om udnyttelse af eksisterende data mhp. endnu bedre prioriteringer inden for drift, vedligehold og investering. Vi arbejder bl.a. med optimering af beslutningsstøtte inden for følgende områder:


Forbrug af energi

Energi driver selskabets pumper og beluftning af spildevand. Energi udgør en stor omkostning, og fokus er derfor løbende effektivisering af energiforbrug. Metoden bygger på følgende:

1. Data om flow, ledningernes løftehøjde og tryklængde samt energiforbrug.
2. Gennemgang og rensning af data
3. Afklaring af forklaringskraft af løftehøjde, flow og tryklængde på energiforbrug.
4. Opgørelse af energiforbrug pr. anlæg
5. Opgørelse af potentiale bestemt som difference mellem forventet og faktisk forbrug
6. Specifikation af model og klargøring af dynamisk rapportering i selskabets SRO

 

Total tilløb

Det totale tilløb er volumen gennem eksempelvis den enkelte pumpestation og består af indsivende grundvand, nedbør og debiteret vand. Det totale tilløb kan pege på, hvor investeringer er nødvendige. Metoden bygger på følgende:

 • Data om:
  • Flow og debiteret vandmængde i de enkelte oplande og pumpestationer
  • Nedbør - så vidt muligt - lokaliseret til de enkelte oplande og pumpestationer.
  • Grundvandstand og variation af grundvand over tid samt
  • Bundkoter af pumpestationer og ledninger
 • Design af forsyningsnetværk med tilknytning af flow og øvrige data i den geografiske model
 • Gennemgang og rensning af data
 • Analyse af, i hvilken grad total tilløb i det enkelte opland kan forklares med debiteret vand, nedbør og indsivende grundvand
 • Opstilling af anbefalinger til vedligehold og / eller investeringer der kan adressere eventuelle konstaterede og geografisk afgrænsede udfordringer
 • Specifikation af model og klargøring af dynamisk rapportering i selskabets SRO mhp. løbende ajourføring af status

 

Ledningers tilstand

Ledninger kræver store investeringer, og bedre brug af eksisterende data kan bidrage til at kvalificere og målrette investeringer. 

Data om blandt andet:

 • Flow og indsivende grundvand, der er afklaret med ovenstående ’total tilløb’
 • Gennemført tv-inspektion og funktionsvurdering vedrørende så vidt muligt de enkelte ledningsstrækninger
 • Etableringsår, forventet levealder og afskrivning
 • Driftshændelser i form af eksempelvis observation af rotter
 • Ændringer i tryk og energiforbrug
 • Observationer af svovlbrinte

Gennemgang og rensning af data


Analyse af hvilke data, der sammen og hver for sig giver et egnet værktøj til prioritering af reinvesteringer pr. ledningsområde eller ledningsstræk afhængig af data. Og analyse af hvilke der tilsammen kan forudsige aktuel status på fysisk tilstand, herunder om den matcher gennemført tv-inspektion. Sidste del – vedr. analyse – forventes gennemført i et samarbejde med Aarhus Universitet, der bidrager med viden om avanceret dataanalyse.