Erhvervelse af jord til bassiner i nye udstykninger og byggemodninger

Du kan læse, på hvilke vilkår Vandmiljø Randers kan erhverve jord til bassiner, som har til formål at betjene nye udstykninger og byggemodninger.

Omfang og forudsætning

Nærværende beskriver på hvilke vilkår Vandmiljø Randers kan erhverve jord til bassiner, som har til formål at betjene nye udstykninger og byggemodninger. I det følgende refererer byggemodning til begge forhold.

Bassin(er) beskrives i lokalplaner eller er på anden vis formidlet til byggemodner. Bassin(er) placeres i planområdet.

Opgaver i denne sammenhæng fordeles mellem Randers Kommune og Vandmiljø Randers som følger:

  • Randers Kommune sikrer, at bassin(er) indgår i plangrundlaget og leverer anden relevant myndighedsbehandling.
  • Vandmiljø Randers sikrer, at placering(er) og størrelse(r) af bassin(er) afspejler en realisabel løsning under hensyntagen til strømningsretning(er), og at det nødvendige aftalegrundlag med byggemodner er på plads.

En byggemodning defineres i denne sammenhæng typisk som et lokalplanområde – også selvom en realisering af lokalplanen deles op i flere byggemodninger, der udføres af en eller flere forskellige bygherrer. Dvs. i praksis kan en byggemodning være flere selvstændige byggemodninger både ift. ejerskab og udførelse.

 

Retningslinje

Byggemodner(e) stiller areal til rådighed for etablering af bassin uden betaling herfor, mens Vandmiljø Randers betaler omkostninger til den lokale udstykning af bassiner. Retningslinjen gælder for både offentlige som private aktører.


Kræver vurdering

I visse tilfælde kræves en nærmere vurdering, når lokalplaner ikke foreligger. I sjældne tilfælde:

  1. Landbrugsjord i udviklingsområder fx. landbrugsarealer der er beliggende i byzone eller sommerhusområder efter regler i lov om planlægning, som fx efter offentlige planer udnyttes til andet end jordbrugsmæssige formål og er beliggende i landzone.
  2. Nye områder, der ikke kun betjener én lokalplan.

I sådanne tilfælde vurderes, hvorvidt areal til bassin skal tilkøbes af Vandmiljø Randers og til hvilken pris. Vurderes forholdene i al væsentlighed at kunne sidestilles med det ovennævnte, stiller byggemodner(e) areal til rådighed for etablering af bassin uden betaling herfor, mens Vandmiljø Randers betaler omkostninger til den lokale udstykning af bassiner. Ellers køber Vandmiljø Randers jorden, som værdiansættes til jordens pris før udstykningen. Typisk svarende til landbrugsjord. I tvivlstilfælde kan den oprindelige jords værdi vurderes i det enkelte tilfælde.

Bassiner i eksisterende områder, der er kloakeret, betales efter følgende praksis:

  • Landzone: Der tages udgangspunkt i Offentlige Informations Server, OIS, vurdering og den aktuelle handelspris ved et par handler i området.
  • Byzone: Der tages udgangspunkt i OIS-vurdering og den aktuelle handelspris ved et par handler i området.