Gravearbejde Vorup 2000 X 1000

Separatkloakering

Spildevandsplanen for Randers Kommune betyder, at kloakkerne i kommunen skal separatkloakeres. Vandmiljø Randers A/S er ansvarlig for separatkloakeringen, og derfor lægger vi nye rør, så regnvand og spildevand ikke længere løber i samme kloakledning. Vi leder spildevandet til et af vores renseanlæg, mens vi opsamler regnvandet i et regnvandsbassin, hvorfra vi leder det videre til et vandløb.

 

Fordele ved separatkloakering

Separatkloakering er en af de metoder, der gør os i stand til at håndtere fremtidens større regnmængder. Fordi regnvand og spildevand adskilles i de nye separerede kloakker, vil kloaksystemet ikke være så følsomt over for voldsomme regnskyl. Det betyder mindre risiko for, at vi bliver tvunget til at udlede spildevand til naturen og lavere risiko for, at der opstuves spildevand i kælderen hos vores kunder. Sidst, men ikke mindst, er separatkloakering med til at reducere vores omkostninger til transport og rensning af spildevand på vores renseanlæg.

 

Fordele for dig og din husstand

Udover de fælles fordele ved separatkloakering, er der en række fordele, du som boligejer kan nyde godt af. Fx kan en ejendom med et renoveret og separeret kloaksystem være lettere at sælge end et tilsvarende uden. Ejendommen har også bedre sikring mod oversvømmelse.

 

Økonomi

Vi betaler alle udgifter til separatkloakering i vejene, stikledninger ind til din grund samt de to skelbrønde, som vi sætter op ca. en meter inde på din grund. Som husejer er du selv ansvarlig for resten af dit kloaksystem, og du skal også selv betale for at få det separatkloakeret. Randers Kommune giver dig besked ca. seks måneder, inden du skal separatkloakere på din egen grund, men du er velkommen til at begynde, allerede inden du modtager et påbud. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, der også kan oplyse dig om pris.

 

Tegninger over dit kloaksystem

Har du ikke helt styr på din kloaks alder, tilstand og placering, så kan du muligvis blive klogere på weblager.dk (åbner i nyt vindue), hvor Randers Kommune indscanner alle byggesager. Vandmiljø Randers har ikke oplysninger om kloaksystemer på privat grund. Husk, at du selv er ansvarlig for, at kommunen har tegningerne over dit kloaksystem.

Gravearbejde Vorup 1 990 X 596

Lokal afledning af regnvand

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret dit område, har du to muligheder for at komme af med dit regnvand. Du kan enten lede regnvandet til vores regnvandsledning, eller du kan, hvis du bor på egnet undergrund, nedsive regnvandet på din egen grund (lokal afledning af regnvand – også kaldet LAR). En kombination af de to løsninger er også en mulighed. Inden du sætter gang i arbejdet med lokal afledning af regnvand, skal du have en nedsivningstilladelse fra kommunen. Du kan læse mere om mulighederne for lokal afledning af regnvand på laridanmark.dk (åbner i nyt vindue).

 

Gener kan ikke undgås

Når vi separatkloakerer et område, kan vi desværre ikke undgå, at vores kunder i området vil opleve nogle gener. Der vil i perioder være støj, støv og jord på vejen og måske begrænset adgang til indkørsler, hoveddøre og parkeringspladser. Vi sikrer, at du altid kan komme ind til dit hus til fods, og vores entreprenør stiller din dagrenovation frem, hvis renovationsbilerne ikke har adgang til din indkørsel. Vi sørger også for, at eventuelle busruter bliver omlagt, ligesom vi i god tid informerer om ændrede trafikale forhold. Vores entreprenører arbejder som udgangspunkt i hverdagene fra kl. 7.00-18.00.

Når vi går i gang med et separatkloakeringsprojekt, bestræber vi os altid på at holde et højt serviceniveau. Du kan følge med i projektet på vores hjemmeside, og du får direkte besked, hvis anlægsarbejdet får betydning for din hverdag.

 

Tjek din boligs fundament

Før vi begynder kloakeringsarbejdet, foretager vi en udvendig fotoregistrering af områdets ejendomme. Det gør vi, fordi der i forbindelse med gravearbejdet kan ske skader på dårligt funderede ejendomme. Mange års erfaring med tilsvarende projekter viser dog, at det er sjældent, at der opstår skader på bygninger som følge af kloakeringsarbejde. Alligevel opfordrer vi dig til at være opmærksom på og gerne gøre os opmærksom på dårligt funderede ejendomme, når vi separatkloakerer i dit område. Læs mere om dit ansvar i Byggelovens § 12.

 

Grundvandsstigning

Separatkloakering kan i nogle tilfælde medføre, at grundvandsstanden stiger, fordi den gamle kloak utilsigtet har fungeret som dræn. Det betyder, at der er en øget risiko for, at der trænger vand ind i sokler, kældre eller andre steder på din ejendom. Kontakt en autoriseret kloakmester og hør, hvordan du sikrer din ejendom mod grundvand i sokkel og kælder.

Arbejdsbukser I Jorden 990 X 596

Separatkloakering - trin for trin

Forberedelse

 • Vi gennemfører som regel en tv-inspektion af kloaksystemet. Entreprenøren sender dig et varsel på forhånd, hvis vi forventer, at du bliver påvirket af anlægsarbejdet.
 • Du modtager et brev fra os om, at vi skal separatkloakere i dit område. Brevet indeholder også en indbydelse til et informationsmøde om kloakeringsarbejdet.
 • Vi laver en udvendig fotoregistrering af områdets ejendomme.

 

Trin 1

 • Vores entreprenør lægger nye rør i hovedkloakken og laver stikledninger ind til din ejendom.
 • Entreprenøren kontakter dig for at aftale den endelige placering af dine to nye skelbrønde.
 • Skelbrøndene sættes op ca. 1 meter inde på din grund.
 • Vandmiljø Randers har ansvaret for, at du gennem hele processen kan komme af med dit regn- og spildevand.

 

Trin 2

 • Entreprenøren afslutter arbejdet med hovedkloakken, lægger ny asfalt og reetablerer fortove, rabatter og lignende.
 • Du får besked fra Randers Kommune om at separatkloakere på egen grund.

 

Trin 3

 • Du undersøger mulighederne for lokal afledning af regnvand, tilslutning til vores regnvandsledning eller en kombination af de to, og vælger den løsning, der passer til din situation.
 • Vælger du at arbejde med lokal afledning af regnvand, skal du søge nedsivningstilladelse hos kommunen.

 

Trin 4

 • Separatkloakering på din egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester.
 • Kloakmesteren har ansvaret for at færdigmelde dit nye afløbssystem til kommunen.
 • Når kommunen har modtaget din færdigmelding fra kloakmesteren, er separatkloakeringen af din ejendom slut.
Gravearbejde Vorup 990 X X596

Foldere kan altid indhentes hos Vandmiljø Randers på Tørvebryggen 12, 8900 Randers C eller under besøg i REGNhytten.