Lokal afledning af regnvand (LAR)

Separatkloakering på egen grund

Når de nye hovedledninger er på plads i vejen, og stikledninger er ført ind til din grund, er det dit ansvar som grundejer at blive koblet på det nye system, inden den pålagte frist overskrides. Spildevandet skal altid kobles på stikledningen for spildevand, men for afledningen af regnvandet har du en række muligheder.

Denne side handler om løsningen, hvor du leder regnvandet fra tag- og flisearealer ned i jorden på egen grund. På samme vis findes der en side for de to andre løsningsmuligheder: Afledning til regnvandsledning eller Regnvandsledning kombineret med en løsning med lokal afledning af regnvand (LAR).

Når regnvandet på din grund ledes uden om det offentlige kloaksystem - det vil sige ikke kobles på stikledningen for regnvand - undgår du at overbelaste kloaksystemet. I stedet siver vandet ned i jorden, og du er derved med til at gavne miljøet og bidrage til vandets naturlige kredsløb. Du mindsker samtidig også risikoen for oversvømmelse i både din egen og din nabos kælder. Men husk at vær opmærksom på, hvorvidt lokal afledning er tilstrækkelig til den mængde vand, som forventes at falde på din grund.

 

Løsningsmuligheder på egen grund

Du kan vælge at aflede alt dit regnvand fra tag- og flisearealer til eksempelvis faskiner, græsarealer eller regnvandsbede på din egen grund. Ved offentlige separatkloakeringsprojekter vil der dog altid blive lavet en stikledning til regnvand klar. Det betyder, selvom du ikke vælger at aflede dit regnvand til den offentlige regnvandsledning, vil du altid kunne koble dit regnvand til på et senere tidspunkt. Vi åbner den dog først, når du ønsker det. Lokal afledning af regnvand kan i nogle tilfælde spare dig for penge. Besparelsen ved denne løsning er imidlertid kun ved arbejdet på egen grund, da du som udgangspunkt stadig betaler tilslutningsafgift for tilkobling til stikledningen for regnvand.

Spørg altid din kloakmester omkring, hvilke fordele der er ved etablering af lokal afledning af regnvand på netop din grund.

Der findes forskellige former for anlæg til nedsivning af regnvand, hvoraf vi kun beskriver de mest benyttede. På hjemmesiden laridanmark.dk er der informationer og erfaringer med LAR-anlæg i Danmark, og på  haveselskabet.dk kan du finde inspiration til mange flotte og anderledes måder af aflede regnvandet på i haven. 

Flyer Lokal Afledning Af Regnvand (LAR) Billede 1

Billede af princip ved afledning af regnvand (LAR).

Hvad bør jeg vælge?

Før du begynder projektet med lokal afledning af regnvand på egen grund, er det vigtigt, at der tages højde for en lang række lokale forhold. Undersøg, hvorvidt kommunens miljøafdeling vil give tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand. Hvis der er registreret en jordforurening på din ejendom, skal du også kontakte kommunen, inden du går i gang med etableringen.

Derudover er der forskellige afstandskrav, som skal overholdes, og som du har mulighed for at læse mere om på Randers Kommunes hjemmeside randers.dk. På samme vis skal du sikre dig, at jordbunden er egnet til nedsivning, samt at den valgte metode kan klare den givne mængde regnvand, som forventes at falde på grunden.

Jordbunde med sand og grus er meget velegnet til nedsivning, mens morænejord med ler har sværere ved at klare nedsivningen. I meget tæt lerjord kan vandet ikke nedsive. For at bestemme om jordbunden er egnet til nedsivning, anbefales det, der udføres en infiltrationstest, der er simpel og hurtig at udføre. Infiltrationstesten er beskrevet på Teknologisk Instituts hjemmeside teknologisk.dk.

En autoriseret kloakmester kan også hjælpe dig med dimensionering og etablering, samt hvad du selv må udføre ved etablering af faskiner, regnvandsbede m.m. En eventuel til- og frakobling af det eksisterende kloaksystem skal dog foretages af en autoriseret kloakmester. Du har selv det fulde ansvar for, at anlægget udføres efter gældende regler. På samme vis har du også selv ansvaret for vedligeholdelse af den afledningsform, du vælger at anvende.

Afledningsformer

INDKØRSEL- OG TERRASSEFLADER

REGNVANDSBEDE

Flyer Lokal Afledning Af Regnvand Lar Billede 1

Flyer Lokal Afledning Af Regnvand Lar Billede 2

Indkørsel- og terrasseflader kan benyttes, såfremt du vælger en løsning, hvor regnvandet kan trænge igennem. Det kan for eksempel være en løsning med grus, armeret græs og fliser med brede fuger. Ved at benytte materialer som dette vil det være muligt for regnvandet at sive ned i jorden.

Med et regnvandsbed kan vandet fra tage og terrasser opsamles og langsomt sive ned i jorden. Et regnvandsbed anlægges som en lille beplantet lavning i haven, hvor regnvandet samles og siver ned i jorden. Husk at være opmærksom på, hvorvidt bedets samlede rumfang kan klare den mængde vand, som du får i haven. Supplerer evt. med en faskine.

VAND UNDER JORD (FASKINE)

GRÆSPLÆNE

Flyer Lokal Afledning Af Regnvand Lar Billede 3

Flyer Lokal Afledning Af Regnvand Lar 2

En faskine er et etableret hul i jorden, hvor overskydende regnvand opsamles og herfra nedsives i jorden. Der findes mange forskellige typer faskiner, hvis princip er, at vandet fra tagrenden først løber gennem et sandfang, som fjerner blade m.m., og herefter løber videre til faskinen for herefter langsomt at sive ud i den omkringliggende jord.

Med nedsivning i græsplæne ledes vand fra nedløbsrør direkte ud på græsplænen til nedsivning og fordampning. Nedsivning i græsplæne er simpel og billig; men kræver, at forudsætningerne er de rette. Ulempen ved metoden er, at græsplænen vil være ekstra våd under og efter regnhændelser. Supplerer evt. med en af de øvrige LAR løsninger.

Foldere kan altid indhentes hos Vandmiljø Randers på Ny Havnevej 20, 8960 Randers SØ eller under besøg i REGNhytten.