Klage Digitalt

Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du er utilfreds med os og føler dig forkert og dårligt behandlet af os. Vi ser gerne, at vi løser det i fællesskab og fjerner eventuelle misforståelser.

I første omgang skal du sende din klage til os på mail@vmr.dk.
Du kan også sende din klage skriftligt til vores postadresse Vandmiljø Randers, Tørvebryggen 12, 8900 Randers C. Skriv "Klage" som overskrift i brevet.

Beskriv bedst muligt:

  • hvad du klager over
  • hvem du har været i kontakt med
  • hvornår det er sket
  • adresse- og kontaktoplysninger

Hvis du herefter er utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at indgive en forbrugerklage efter lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven).

Klagen indgives til:
Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver du en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis du får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs mere på www.forbrug.dk.

Men lad os se, om vi ikke kan løse det i fællesskab inden da.