Vandmiljø Randers Gravearbejde 2000X

Vi separatkloakerer, fordi kloakkerne i bydelen trænger til at blive skiftet. Samtidig klimatilpasser vi området i overensstemmelse med Randers Kommunes spildevandsplan.

Når vi separatkloakerer netop din vej, mindsker vi risikoen for oversvømmelse med opspædet spildevand i området, og vi mindsker udledningen af spildevand til Gudenåen. Derudover reducerer vi vores miljøpåvirkning og driftsomkostninger, når vi leder regnvandet uden om Randers Centralrenseanlæg.

 

Det gør Vandmiljø Randers

Vandmiljø Randers graver to nye ledninger ned i vejen, én til regnvand og én til spildevand. Spildevandet pumpes til Randers Centralrenseanlæg, mens regnvandet sendes til et regnvandsbassin før udledning til Gudenåen. På den måde kan vi reducere vores driftsomkostninger. Udover ledningerne i vejen sætter vi to skelbrønde ved alle ejendomme ca. en meter inden for skel. 

Vi forventer, at gravearbejdet strækker sig fra uge 19 (ca. 4. maj) og frem til slutningen af 2020.

Særligt for Vester Altanvej

Sådan arbejder vi i Vester Altanvej

Området omkring Vester Altanvej er i dag fælleskloakeret i henhold til kommunens spildevandsplan. I fremtiden vil kommunen ændre spildevandsplanen, så området skal være separatkloakeret, det vil sige én ledning til husspildevand og én ledning til tag- og overfladevand.

For at være forberedt etablerer vi derfor både en regn- og en spildevandshovedledning samt stikledninger og skelbrønde til hver enkelt ejendom langs Vester Altanvej.

Din ejendom skal dog ikke separatkloakere det private kloakanlæg, før kommunen ændrer spildevandsplanen og giver dig besked om denne ændring.

Kloakarbejdet i Vester Altanvej foretages med opgravning for den nye regnvandsledning, mens vi borer en ny spildevandsledning parallelt; men dybere end regnvandsledningen. Derfor vil der være spærret for gennemkørende trafik på Vester Altanvej i de perioder, hvor vi arbejder i vejen. I de perioder vil der være etableret omkørsel.

Når der graves op foran din ejendom, vil du blive adviseret af entreprenøren - oftest med en seddel i postkassen.

Hvis du ønsker at separatkloakere på egen grund før påbud fra Randers Kommune

Går du med tanker om at separatkloakere dit interne kloaksystem, før påbuddet fra Randers Kommune kommer. Så skal du huske, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus/grund, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder.

Og du vil kunne finde de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med en separatkloakering på siden: Spørgsmål og svar - separatkloakering.

På den anden side af Corona-virussen kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.

Tidsplan for Vester Altanvej

I løbet af maj måned vil firmaet Stokvad A/S foretage fotoregistrering af din ejendom.

Vi forventer, at selve gravearbejdet begynder i uge 19, og separatkloakeringen i Vester Altanvej bliver afsluttet i løbet af november måned 2020.

Seneste nyt for Vester Altanvej

25.09.2020 Vi er kommer godt op ad Vester Altanvej. I næste uge vil krydset Prins Christiansgade/Vester Altanvej være afspærret. Projektet forløber planmæssigt, og vi forventer at være færdige til tiden i december i år.

21.04.2020 Vi har udsendt orienteringsbreve til de berørte boligejere langs Vester Altanvej.

Særligt for Rådmands Boulevard

Sådan arbejder vi i Rådmands Boulevard

Området omkring Rådmands Boulevard er i dag fælleskloakeret og skal i fremtiden være separatkloakeret. 

Anlæg af den nye regnvandsledning og den nye spildevandsledning i Rådmands Boulevard sker gennem boring. I krydset Skolevej/Rådmands Boulevard sker det gennem opgravning, så vi kan anlægge og koble de nye regn- og spildevandsledninger med ledningerne i Skolevej. Det betyder, at der vil være spærret for gennemkørende trafik på Rådmands Boulevard i den periode, der arbejdes på vejen, og der vil blive etableret omkørsel.

Når vi graver op foran din ejendom, vil du blive adviseret af entreprenøren - oftest med en seddel i postkassen.

Vi etablerer en regn- og en spildevandshovedledning samt stikledninger og skelbrønde til hver enkelt ejendom langs Rådmands Boulevard.

Er dit private kloaksystem på grunden ikke separatkloakeret, men fælleskloakeret (regnvand og spildevand løber i samme ledning) vil dit kloaksystem blive tilsluttet til regnvandskloakken. Randers Kommune vil efterfølgende sende et påbud om, at ejendommens kloakker skal separeres.

Det skal du selv gøre

Når Vandmiljø Randers har separatkloakeret i vejene og opsat dine to skelbrønde, får du et påbud fra Randers Kommune om at separere kloaksystemet på din egen grund.

Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger.

Enkelte virksomheder tilbyder et gratis klimatjek af dit hus og grund. Du kan se listen over hvilke virksomheder nederst på klimatilpasning.dk's side: Få et gratis klimatjek (åbner i et nyt vindue).

Du kan læse mere om, hvad der sker under en separatkloakering, og hvilke regnvandsløsninger der findes, på siden: Publikationer og nyheder.

På den anden side af Corona-virussen kan du få mere viden om, hvordan du kan bruge regnvandet på egen grund. Vi tilbyder alle at komme ud i REGNhytten og høre mere om, hvilke muligheder der findes for at aflede og anvende regnvandet på egen grund. Du kan også se og høre om skybrudssikring i REGNhytten.

Læs mere om REGNhytten.

 

Mit private kloaksystem er separatkloakeret

Er dit private kloaksystem allerede separatkloakeret, tilslutter vi dit private kloaksystem til de nye skelbrønde. For at vi kan tilslutte din ejendoms kloak korrekt til de nye ledninger, skal der være dokumentation for, at din ejendoms kloak er korrekt separatkloakeret.

Vi vil derfor bede dig om at sende dokumentation for dette til Vandmiljø Randers, inden de nye ledninger i vejen etableres.

Hvis vi ikke modtager det, inden vejen bliver separatkloakeret, så vil dit kloaksystem blive tilsluttet til regnvandskloakken.

Randers Kommune vil efterfølgende sende et påbud om, at ejendommens kloak skal separatkloakes.

Tidsplan for Rådmands Boulevard

I løbet af maj måned vil firmaet Stokvad A/S foretage fotoregistrering af din ejendom.

Vi forventer, at selve gravearbejdet begynder i uge 27, og separatkloakeringen i Rådmands Boulevard bliver afsluttet i løbet af august måned 2020.

Seneste nyt for Rådmands Boulevard

Vi er færdige i Rådmands Boulevard

06.08.2020 En beskadigelse af en anden ledning gør, at vi ikke når at blive færdige med kloakarbejdet til den 8. august. Det betyder, at vi først vil kunne åbne den sidste strækning fra Skolevej til rundkørslen henne ved Netto i slutningen af uge 34.

Det har desværre også betydning for busserne, der fortsætter de ændrede ruter. Der bliver dog mulighed for at svinge fra Rådmands Boulevard ned ad Skolevej.

26.06.2020 I 6 uger - fra mandag den 29. juni og frem til senest den 8. august - vil Rådmands Boulevard i krydset ved Skolevej være spærret for gennemkørsel.

Det er entreprenørfirmaet, Vils Entreprenørforretning A/S, der skal udføre separatkloakering for os. Lukningen af vejen sker i skolernes ferie i ønsket om at minimere de trafikale gener.

Vi graver i de samme uger videre ud ad Rådmands Boulevard mod rundkørslen. De berørte ejendomme vil kunne køre til deres bolig, dog ikke i den korte periode, der graves lige ud for indkørslen.

I samme ombæring vil der laves midlertidig indkørsel til Netto, når gravearbejdet passerer butikken. Cykler og gående kan passere mellem udgravningerne i hele perioden. Skilte vil vejlede trafikanter i de 6 uger.

21.04.2020 Vi har udsendt orienteringsbrev til de berørte ejere om det forestående kloakarbejde.

Informationsmøde

Vi afholder grundet Corona-virus ikke det obligatoriske informationsmøde for berørte boligejere. I stedet vil du have mulighed for at stille projektleder, Ole Søby, dine spørgsmål eller finde svarene her på siden. Måske du allerede kan finde svar på dit spørgsmål under Spørgsmål og svar - separatkloakering.

Vi samler løbende de stillede spørgsmål sammen for også her på hjemmesiden at give svarene - på den måde kan flest muligt tilgå dem.

Generel information

Kontaktoplysninger på entreprenør

Det er entreprenørfirmaet Vils Entreprenørforretning A/S, der udfører gravearbejdet for os.

Kontaktperson i starten er:

Henrik Ejlersen
Entrepriseleder
+45 4121 0310
hej@vils.dk

Afspærring

Da kloakprojektet starter i Vester Altanvej er der udarbejdet en plakat/flyer til beboere langs Vester Altanvej.

Se plakaten i stort format: PDF (åbner i et nyt vindue).

 

Det store og samlede nordby-projekt

Hvert år separatkloakerer Vandmiljø Randers en bid af nordbyen. Beslutningen om, hvor stor en del af nordbyen, vi skal separatkloakere, blev truffet i 2010.

Du kan læse, hvad der blev fortalt og fremlagt, da det samlede område dengang var indkaldt til borgermøder.

Læs om det store separatkloakeringsprojekt på siden: Separatkloakering af nordbyen.