Byrum Østervold Bassin 2000

Bassinet indgår i udviklingsplanen for "Byen til Vandet", og der vil i forbindelse med bassinets etablering blive lagt stor vægt på æstetik og og rekreativ anvendelse af området.

 

Østervold er nøglen til fremtidens klimatilpassede Randers midtby

Regnvandsbassinet på nederste del af Østervold er første skridt i det store klimatilpasningsprojekt, som skal ruste midtbyen til flere og kraftigere skybrud i fremtiden.

I fremtiden er det planen, at regnvand fra et stort opland ikke længere skal løbe i kloakrør under jorden, men på terræn i fx render og på veje. Herved undgås at en blanding af husspildevand og regnvand under fremtidige store regnhændelser forlader kloakken og strømmer af på overfladen eller oversvømmer kældre. På Østervold vil de store mængder regnvand på overfladen herefter samles, inden vandet løber ud i det nordlige havnebassin.

Vand vil dermed blive et mere dominerende element på hele Østervold.

 

Æstetik og rekreativ anvendelse

Bassinet anlægges, fordi det skal fjerne forurenende stoffer fra regnvand, inden det løber ud i Randers Fjord. Men bassinet kan samtidig få stor rekreativ værdi og indgår derfor også i "Byen til Vandet".

Med placeringen på nederste del af Østervold vil bassinet styrke forbindelsen mellem middelalderbyen og havnen. Bassinet bidrager også til at opfylde strategierne i udviklingsplanen for Randers midtby fra 2019, hvor bl.a. oplevelser og opholdssteder er vigtige ønsker.

Bassin Nederst På Østervold

Ideskitse af bassinet på den nederste del af Østervold.

Omkring bassinet bliver der grønne bede, som beplantes med forskellige græsser og siv, der leder tankerne hen på naturen langs Gudenåen og Randers Fjord, med islæt af blomstrende stauder. De eksisterende træer skiftes ud. Træerne er i dårlig vækst og har dårlige vækstforhold. Større træer med bedre vækstvilkår vil bidrage til at skabe et mere intimt rum på den store plads. De vil også passe bedre til den store skala, som byrummet på Østervold har.

Regnvandsbassinet

Bassinet bliver 10,5 m bredt og 74 m langt. I den nordlige ende ved Træløberen etableres et sandfang, som bliver skjult under en træterrasse, der kan anvendes til ophold. I den sydlige ende etableres også en træterrasse til ophold, som samtidig vil skjule eventuelt synligt affald, inden det fjernes. Vandstanden vil være nogenlunde konstant med en vanddybde på ca. 1,2 m. I bassinet etableres en "sikkerhedshylde" med en højde på ½ m, der vil gøre det nemmere at komme op af vandet, hvis det ved et uheld skulle ske, at nogen ender i vandet.

 

Tidsplan

Vandmiljø Randers starter etablering af regnvandsbassinet i september (2. halvår) 2020. Anlægget vil da forventeligt kunne færdiggøres i første halvår 2021 og være klar til brug i sommeren 2021.

 

Seneste nyt

05.08.2020 Vi har udsendt orienteringsbrev om vores forestående arbejde og fotoregistrering til de boligejere/erhverv, der bliver nabo til det kommende bassinanlæg.

05.06.2020 Artikel om regnvandsbassinet på Østervold offentliggøres på Green Cities for a Sustainable Europe.

03.06.2020 Planerne for det det nye bassin til rensning af regnvand, der samtidigt bliver et nyt rekreativt område, er lige nu i høring. Fristen for at afgive høringssvar er den 26. juni 2020. Læs mere på Randers Kommunes hjemmeside: Forslag i høring: Nyt rekreativt område på Østervold (link åbner i et nyt vindue)

05.05.2020 Vi borer i Østervold. Vi er i færd med at tjekke undergrunden. Vi borer ca. 15-20 meter ned under terræn. vi tjekker om det er organisk materiale (gyngende grund, hvor alt sætter sig, hvis vi laver noget tungt) og om der er vejoverflader, som vi skal have fjernet i forbindelse med projektet.

Vi har GEO til at bore for os.

Du finder pressemeddelelser om vores regnvandsbassin på Østervold nederst på siden: Presse.

På Green Cities for a Sustainable Europe's danske hjemmeside, dk.thegreencity.eu, kan du læse artiklen: Randers forener klimatilpasning med mere bynatur fra den 5. juni 2020 (link åbner i et nyt vindue)