Spentrup Renovering Af Kloak

Vi renoverer kloakken i Spentrup fra oktober 2019 til marts 2020

Vi starter med at undersøge kloakledningernes tilstand og forny dem i nødvendigt omfang. Fornyelsen omfatter en indvendig foring af kloakledningen og vil blive udført af entreprenørfirmaet, Per Aarsleff.

Den indvendige foring er en fornyelsesform, vi har valgt for at begrænse opgravning og for at minimere generne mest muligt for dig som beboer.

Se billede af hvilke veje, der blive berørt af renoveringen, i stort format.


Det gør Vandmiljø Randers

Inden vi går igang med at renovere kloakledningerne, laver vi en TV-inspektion, hvor ledningernes tilstand, drift og fejltilslutninger vurderes. Spuling af ledninger og TV- inspektion vil blive foretaget af firmaet Norva24. Vi vil i løbet af oktober foretage denne TV-inspektion af kloak- og regnvandsledningerne, hvor vi også vil undersøge for fejltilslutninger. Området er separatkloakeret, og spildevand og regnvand skal derfor løbe i hver sin ledning. Dette vil vi undersøge ved påfyldning af vand i afløbsinstallationer inde på privat grund. Regnvandsledninger vil blive testet ved påfyldning af vand i tagnedløb og riste på privat grund. Hvis vi observerer spildevand i regnvandsledninger eller regnvand i spildevandsledninger, kontakter vi husets beboere.

Skal du ændre dit kloaksystem på egen grund pga. forkert tilslutning, skal du huske, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Mangler du tegninger over kloakken i dit eget hus eller på din grund, er der hjælp at hente på vores side: Find dine kloaktegninger

TV-inspektionen foregår i den offentlige del af ledningsnettet, og der skal ikke udføres TV-inspektion på privat grund. Der vil inden TV-inspektion, spuling og test for fejltilslutning blive uddelt et ”spulebrev”, der beskriver, hvornår vi er i dit område. 

Vi forventer at kunne udføre arbejdet uden opgravning, men det kan blive nødvendigt at frigrave et dæksel og åbne en brønd. Skal vi ind på din grund for at grave, vil du blive kontaktet inden. Arbejdet bliver tilrettelagt sådan, at hvis der skal graves, vil udgravningen på din grund stå åben så kort tid som muligt.

Seneste nyt

25.02.020 Vi skal reparere et brud på en del af kloakledningen i Doktor Allé. Det betyder, at vejen vil være spærret for gennemkørsel – se den røde markering. I stedet vil der være omkørsel via Nordlyvej tværs over det grønne område. Vi lægger køreplader ud, så du kan se, hvor du skal køre – se også den grå markering på kortet.

Gravearbejdet begynder onsdag den 26. februar, og vi forventer at være færdige senest den 13. marts. 

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte projektleder ved Vandmiljø Randers, Jan Gilling Timmermann. Har du spørgsmål til udførelse af gravearbejdet, kan du kontakte entreprenør Chresten Brath på telefon 4035 4392.

Kontaktoplysninger på entreprenør

Entreprenør Aarsleff A/S
Tobias Strange
tlf.: 4044 2498

Ved kloakarbejdet på Doktor Alle er det entreprenør:

Cresten Brath
tlf.: 4035 4392

 

Tidsplan

Renoveringen vil foregå i flere omgange fra oktober 2019 til marts 2020.

Vi vil arbejde mellem mandag-torsdag. Vi vil ikke være permanent til stede, men komme når forskellige arbejdsprocesser kræver det, og vi arbejder primært kun på én gade af gangen.

Inden årsskiftet vil hovedledninger blive renoveret. I starten af 2020 vil stikledninger og brønde blive renoveret.

Den normale arbejdstid er mandag – torsdag indenfor kl. 7-22.

Vær opmærksom på

Du skal være opmærksom på, at vi kan opsætte midlertidige P-forbud i området, således vi sikrer os adgang til brøndene med vores biler. Vi beder dig holde godt øje med og følge disse P-forbud, så vi kan udføre arbejdet hurtigst muligt.


Højtrykspuling

Vi skal i løbet af perioden, hvor vi arbejder i dit område, højtrykspule kloakledningerne flere gange. Hvis du bliver berørt af højtrykspuling, vil du få nærmere information om tidspunktet. Det kan blive nødvendigt, at du tildækker dine afløb i kælder, i stueetage og på 1. sal, da der kan opstå over- og undertryk.


Lugt, støj og trafikale gener

Der kan forekomme lugt, støj og trafikale gener i forbindelse med arbejdet. Vi arbejder med store lastbiler, der fylder en del i området.

Når vi fornyer kloakledninger ved hjælp af såkaldt polyesterforing, kan der komme dampudledning og en skarp, syntetisk lugt fra brønde. Lugtgener kan skyldes polyesterens syreindhold. Selvom lugten kan forekomme stærk, er der tale om meget små koncentrationer, som ikke udgør nogen sundhedsrisiko.

Du kan reducere eventuelle lugtgener, hvis du lader vandhanerne løbe et stykke tid, således vandlåsene fyldes med vand samt skylle ud i toilettet. Du kan også med fordel lufte grundigt ud i din bolig.