Vi sender opkrævning til ejer

Vandmiljø Randers sender som udgangspunkt opkrævning af vandafledningsbidrag til ejeren af en ejendom. Lovgivningen på området siger, at det er ejeren af en ejendom, der skal betale for afledning af spildevand, og at ejeren hæfter for gæld til spildevandsforsyningen.

Vi kan efter aftale opkræve lejer

Selvom vi som udgangspunkt skal opkræve ejer af en ejendom, har vi i Vandmiljø Randers valgt at tilbyde vores kunder mulighed for at lave en administrationsaftale med os. En administrationsaftale betyder, at Vandmiljø Randers sender regninger til lejer i stedet for til ejer.

Særligt for andelsboligforeninger

Normalt vil en andelsboligforening stå som tinglyst ejer af ejendommene i andelsboligforeningen, og den enkelte andelsbolighaver har så betalt et indskud for retten til at benytte en specifik del af ejendommen. I standardvedtægten for andelsboligforeninger er det sådan, at andelsboligforeningen har vedligeholdelsespligten for de fælles vandforsyningsledninger og afløbsledninger.

Vandmiljø Randers skal opkræve ejeren af ejendommen, og for en andelsboligforening betyder det dermed, at vi skal opkræve andelsboligforeningen. Vi tilbyder dog, at vi kan lave en administrationsaftale og dermed opkræve den enkelte andelshaver.

Læs administrationsaftalen

Du finder også denne del på selve blanketten. Aftalen lyder som følgende:

1. Formål


1.1
Formålet med denne administrationsaftale (herefter ”Aftalen”) er at fastlægge vilkårene for Vandmiljø Randers’ fakturering af løbende bidrag for vandforsyning og spildevandsafledning til lejere i Udlejers ejendomme beliggende i vandselskabets forsyningsområder. På tidspunktet for indgåelsen af Aftalen er ejendomme omfattet heraf oplistet i Bilag 1.


1.2
Aftalen indebærer, at Vandmiljø Randers mod vederlag, jf. pkt. 4, på Udlejers vegne foretager opkrævning af vandafledningsbidrag og driftsbidrag for vandforsyning hos lejerne. Aftalen gælder dog ikke for Vandmiljø Randers’ individuelle afregning af driftsbidrag for vandforsyning efter målt vandforbrug på de af Udlejers ejendomme, der har truffet beslutning om overgang til individuel afregning i henhold til bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug.


1.3
Med undtagelse af vandforsyning til eventuelle lejemål omfattet af den i pkt. 1.2 nævnte bekendtgørelse om individuel afregning hæfter Udlejer for betaling af løbende bidrag for vandforsyning og spildevandsafledning direkte overfor vandselskabet.


2. Debitor- og hæftelsesforhold


2.1
Aftalen indebærer, at Vandmiljø Randers leverer en administrationsservice til Udlejer, der fortsat er den reelle debitor i forhold til betaling af bidragene.


2.2
Uanset indgåelsen af Aftalen hæfter Udlejer således til enhver tid direkte og ubegrænset for betalingen af samtlige driftsbidrag for vandforsyning og for samtlige vandafledningsbidrag, som vandselskabet kan opkræve i relation til de i bilag 1 angivne ejendomme.


2.3
Vandmiljø Randers kan på ethvert givet tidspunkt i Aftalens løbetid kreditere en lejer og fremsende faktura på det skyldige beløb i relation til det omhandlede lejemål direkte til Udlejer.


3. Informationspligt mv. vedr. ejendomme og lejere


3.1.
De ejendomme, hvor Vandmiljø Randers som en service for Udlejer fremsender opkrævning for løbende forbrug direkte til lejerne, fremgår af bilag 1.


3.2.
Ved Udlejers eventuelle salg eller anden form for overdragelse til tredjemand af en eller flere ejendomme oplistet i Bilag 1, er Udlejer forpligtet til skriftligt at informere Vandmiljø Randers herom i så god tid som muligt forinden tredjemands overtagelse af ejendommen(e). Vandmiljø Randers fremsender ny aftale med revideret bilag 1 til underskrift til Udlejer.
Ved Udlejers køb eller anden form for overtagelse af ejendomme, som ønskes omfattet af Aftalen, retter Udlejer henvendelse til Vandmiljø Randers herom. På tidspunktet for Udlejers overtagelse af den eller de nye ejendomme, som ønskes omfattet, sender Vandmiljø Randers en ny aftale med revideret bilag 1 til underskrift til Udlejer.


3.3.
Udlejer skal skriftligt informere Vandmiljø Randers om lejeres fraflytning samt om flytteaflæsninger og skal så tidligt som muligt skriftligt informere Vandmiljø Randers om identiteten på nye lejere og tidspunktet for indflytning. Udlejer er forpligtet til loyalt at medvirke ved besvarelse af spørgsmål med henblik på, at Vandmiljø Randers kan slutafregne fraflyttende lejere og à conto afregne tilflyttende lejere på korrekt vis. Ved forbrug af vand i et lejemål i en eventuel periode mellem fraflytning og tilflytning af lejere er Udlejer forpligtet til at foretage aflæsning af forbruget og informere Vandmiljø Randers herom med henblik på, at afregning for dette forbrug kan fremsendes til betaling direkte til Udlejer.


3.4.
Udlejer er indforstået med, at lejeres og Udlejers eventuelle indbetaling af for meget á conto-bidrag med frigørende virkning tilbagebetales til lejerne ved regnskabsårets afslutning eller ved flytning.


4. Procedure for opkrævning hos lejere samt Udlejer ved manglende betalinger fra lejere


4.1.
Vandmiljø Randers fremsender aconto afregning for løbende vandafledning og vandforbrug til lejerne omfattet af Aftalen to gange årligt, idet aconto afregningen fremsendt i første halvår indeholder slutafregning for det foregående år, baseret på årsaflæsning på det enkelte lejemål.


4.2.
Ved udarbejdelse af slutafregninger er Vandmiljø Randers berettiget til at opkræve et gebyr i henhold til det til enhver tid gældende takstblad. Pr. 1. januar 2019 udgør gebyret 125 kr. inkl. moms.


4.3.
Ved manglende rettidig betaling af en à conto afregning til en lejer fremsender Vandmiljø Randers 1. rykker til den pågældende lejer med en yderligere frist for indbetaling af det skyldige beløb.


4.4.
Efter fremsendelsen af en à conto afregning til lejere – eller efter fremsendelsen af 1. rykker til den pågældende lejer – kan Vandmiljø Randers vælge at indgå en betalingsaftale (afdragsordning) med den pågældende lejer. Ved indgåelsen af en betalingsaftale suspenderes rykkerproceduren for betaling af forbrug vedrørende det pågældende lejemål. Ved lejers manglende overholdelse af betalingsaftalen fortsætter Vandmiljø Randers almindelig rykkerprocedure og herunder eventuel orientering til Udlejer. Udlejer accepterer, at en lejer af Vandmiljø Randers kan få henstand, og at dette ikke har betydning for Udlejers hæftelse for skyldige beløb vedrørende forbrug fra det pågældende lejemål.


4.5.
Ved lejers manglende betaling af rykker 1 indenfor den fastsatte frist fremsendes rykker 2 til lejer med yderligere frist for indbetaling og lukkevarsel.


4.6.
Såfremt det skyldige beløb ikke er betalt af lejer indenfor fristen fastsat i rykker 2, krediteres lejer og Udlejer faktureres for det skyldige vandafledningsbidrag og driftsbidrag for vandforsyning samt gebyrer og renter på adressen med frist for indbetaling. Vandmiljø Randers er berettiget til i denne situation at opkræve et éngangsgebyr på 150 kr. inkl. moms. Samtidig er Vandmiljø Randers berettiget til i denne situation – med et rimeligt varsel – at ophæve Aftalen for alle eller nogle af Udlejers ejendomme og lejemål omfattet af Aftalen.

Sådan laver du en administrationsaftale

Ønsker du som udlejer eller andelsboligforening at indgå en administrationsaftale med Vandmiljø Randers, skal du udfylde blanketten og sende den til os. Du kan enten sende den med posten eller via mail. Vælger du at sende via mail, skal du huske at sende aftalen til os gennem vores sikker mail- service: Sikker mail

Aftalen træder først i kraft, når vi modtager en udfyldt og underskrevet blanket fra dig. Du kan sende blanketten til os på sikker mail.

Lovgrundlaget for opkrævning hos ejer

Du kan læse om lovgivningen på området i:

Når administrationsaftalen er indgået

Når administrationsaftalen er indgået af begge parter, har vi brug for nogle oplysninger for at vi kan opkræve lejere eller andelshavere. Du skal derfor udfylde en flyttemeddelelse ved udlejning for alle lejemål eller andelsboliger. Gå til vores side: Meld flytning.