Forord

Lovgrundlag og omfang

I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 har Vandmiljø Randers A/S udarbejdet denne betalingsvedtægt, som Byrådet i Randers Kommune efterfølgende har godkendt. Betalingsvedtægten er gældende for ejendomme, der er eller bliver tilsluttet Vandmiljø Randers A/S' spildevandsanlæg, samt ejendomme som på anden måde er knyttet til spildevands-anlægget, jf. kapitel 3 og 4 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) og bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen).

Betalingsvedtægten er udarbejdet i overensstemmelse med lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold samt lov nr. 460 af 12. juni 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.

Alle referencer m.m. omfatter forhold gældende pr. 1. oktober 2015.

 

1. Definitioner

Ved en boligenhed forstås en bolig med selvstændigt køkken i f.eks. et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i en etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed eller et sommerhus, hvorfra der kun afledes husspildevand.

Ved en ejendom forstås i overensstemmelse med udstykningslovens § 2 et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet.

Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, dvs. industri- og håndværksvirksomheder, institutioner, hoteller, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder landbrugsejendomme, der afleder andet end husspildevand til Vandmiljø Randers A/S´ spildevandsanlæg.

Ved forsyningsområdet forstås de områder, hvori eksisterende og kommende spildevandsanlæg ejet af Vandmiljø Randers A/S ifølge den gældende spildevandsplan leverer spildevandsforsyning.

Ved en helårsbolig forstås en bolig, der er registreret som helårsbolig, og som alene anvendes til beboelse.

Ved husspildevand forstås sanitært spildevand, der afledes fra husholdninger, herunder afløb fra toiletter, køkken og bad.

Ved en hustank forstås en bundfældningstank (trixtank, septiktank el.lign.) eller en samletank.

Ved kontraktligt medlemskab forstås en ejendom, der ikke rent fysisk er tilsluttet Vandmiljø Randers A/S’ anlæg, men som har indgået kontrakt med Vandmiljø Randers A/S om udførelse, drift og vedligeholdelse af ejendommens spildevandsanlæg, jf. lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. § 7a.

Ved andre spildevandsanlæg forstås spildevandsanlæg, der ikke er ejet af Vandmiljø Randers A/S, og som ikke er etableret inden 1. januar 2010 samt drevet/og eller vedligeholdt af den tidligere kommunale spildevandsforsyning.

Ved en samletank forstås en lukket beholder uden afløb.

Ved selskabet forstås Vandmiljø Randers A/S.

Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer. Definitionen af spildevand omfatter således husspildevand, processpildevand, kølevand, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer samt perkolat fra lossepladser. Endvidere omfattes vand fra omfangsdræn og drænvand fra kirkegårde af definitionen.

Ved spildevandsanlæg forstås åbne og lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand m.v. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet eller til afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse.

Spildevandsanlæg, som ikke er etableret af Vandmiljø Randers A/S og dermed ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold efter § 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., er private, selv om de drives og vedligeholdes af selskabet.

Ved spildevandsplan forstås den til enhver tid gældende spildevandsplan for Randers Kommune.

Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer som f.eks. flisebelagte arealer, P-pladser, veje og jernbaner. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden sammensætning.

Ved tilslutning af en ejendom forstås fysisk tilkobling af ejendommens interne spildevandsanlæg til Selskabets spildevandsanlæg.

Ved tømningsordningen forstås den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke.

Ved vandafledningsbidrag forstås det årlige bidrag fra tilsluttede ejendomme eller fra ejendomme med kontraktligt medlemskab til Selskabet. Vandafledningsbidraget kan opdeles i en fast og en variabel del.

 

2. Vedtægtens område

2.1. Generelt 

Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg, der er eller vil blive tilsluttet eller tilknyttet Vandmiljø Randers A/S.

2.2. Selskabets spildevandsforsyningsanlæg og kontraktlige tilknyttede anlæg

Vandmiljø Randers A/S har desuden ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Selskabet, jf. lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. § 7 a.

Vandmiljø Randers A/S har endelig ansvar for tømning af private bundfældningstanke og lignende i det omfang, der er fastsat regler herfor.

2.3. Stik

I områder, der jf. spildevandsplanen er omfattet af Vandmiljø Randers A/S forsyningsområde, er Selskabet forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg, når Randers Kommune har meddelt grundejeren mv. og Vandmiljø Randers A/S en frist for tilslutning til selskabets spildevandsanlæg. Det er Randers Byråd, der afgør, hvornår fysisk tilslutning skal være gennemført.

Hvis Vandmiljø Randers A/S etablerer stikledning i forbindelse med tryksatte systemer på privat ejendom i det åbne land til spildevandsforsyning af ejendommen, overdrages ejerskab, drift og vedligeholdelsesforpligtelsen til ejendommens ejer inden ibrugtagning. Vandmiljø Randers A/S tinglyser stikledningen på ejendommen.

2.4. Skelbrønd

Vandmiljø Randers A/S etablerer skelbrønde ved nye udstykninger. Tilsvarende etablerer Selskabet skelbrønde på eksisterende anlæg, såfremt Selskabet skønner det hensigtsmæssigt.

Skelbrønde ejes af Vandmiljø Randers A/S. Skelbrønde etableres af Selskabet op til 1 meter inde på ejendommen.

Har Vandmiljø Randers A/S etableret pumpebrønde med elforsyning i forbindelse med tryksatte systemer til spildevandsforsyning af private ejendomme i det åbne land, tilkommer ejerskab, drifts og vedligeholdelsesforpligtelsen Selskabet. Vandmiljø Randers A/S tinglyser pumpebrønden på ejendommen. Selskabet afholder omkostninger i forbindelse med tinglysning.

2.5. Privat kloak i Vandmiljø Randers A/S' spildevandsopland

Detailkloak i Vandmiljø Randers A/S spildevandsoplande, der fungerer som ejendommens interne afløbssystem, udgør ikke en del af selskabets forsyningsområde.

2.6. Vejafvanding

Anlæg, der kun anvendes til vejafvanding, herunder rendestensbrønde med stik, hører under vejanlæg.

2.7. Tilslutningspligt

Alle ejere af fast ejendom inden for Vandmiljø Randers A/S forsyningsområde er i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig Selskabet, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at betale til spildevandsanlæg mv. i henhold til denne vedtægts bestemmelser.

2.8. Vandmiljø Randers A/S spildevandsanlæg

Vandmiljø Randers A/S spildevandsanlæg er afsluttet ved skel af den enkelte ejendom eller ved skelbrønd placeret på den enkelte ejendom, hvis en sådan forefindes. Selskabets spildevandsanlæg omfatter ikke dræn, rørlagte vandløb, afvandingskanaler, anlæg til vejafvanding m.m.

Skelbrønde placeret inden for grundgrænsen ejes og vedligeholdes af Vandmiljø Randers A/S, hvorfor grundejeren ikke er berettiget til at råde over skelbrønden, herunder ændre eller fjerne denne.

 

3. Vandmiljø Randers A/S' budget og regnskab

3.1. Godkendelse

Vandmiljø Randers A/S' bestyrelse vedtager hvert år budgettet og aflægger regnskabet for Selskabets udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om Selskabets forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger kalenderåret.

3.2. Budget og regnskab

Vandmiljø Randers A/S udarbejder regnskab på grundlag af årsregnskabsloven. Derudover udarbejder Selskabet et reguleringsmæssigt regnskab efter reglerne i vandsektorlovens og regler fastsat i medfør heraf til brug for fastsættelse af takster m.v.

Vandmiljø Randers A/S' regnskab omfatter udgifter til anlæg og drift, vedligeholdelse og administration af Selskabets spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Selskabet efter lov om betalingsregler for  spildevandsforsyningsselskaber mv. § 7 a, samt udgifter til forrentning af lån, moms, skatter og afgifter og udgifter til dækning af opgaver, der falder ind under vandsektorens udviklingsfond. Under udgifter henhører endvidere afskrivning på reinvesteringer og hensættelser til nyinvesteringer. Derudover omfatter selskabets regnskab indtægter fra afledere af spildevand i selskabets forsyningsområde, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet spildevandsanlæg tilhørende Selskabet.

For tømningsordningen udformes et selvstændigt regnskab, der omfatter udgifter til etablering, drift og administration af Selskabets tømningsordning samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningen.

Vandmiljø Randers A/S’ indtægter mv. fastsættes på baggrund af Vandmiljø Randers A/S’ samlede udgifter og under iagttagelse af det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft for Vandmiljø Randers A/S.

 

4. Vandmiljø Randers A/S indtægter

4.1. Generelt

Vandmiljø Randers A/S' udgifter dækkes af følgende indtægter:

 • Tilslutningsbidrag
 • Vandafledningsbidrag
 • Særbidrag
 • Vejbidrag

4.2. Tilslutningsbidrag

4.2.1. Grundlæggende betingelser
Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ligger indenfor et i kommunens spildvandsplan angivet kloakopland og ikke tidligere har været tilsluttet, eller betalt tilslutningsbidrag til Vandmiljø Randers A/S' spildevandsanlæg. Tilslutningsbidrag betales således af den til enhver tid værende ejer af ejendommen.

Tilslutningsbidrag opkræves endvidere for helårsboliger udenfor de oplande, der er omfattet af kommunens spildevandsplan, der efter at have modtaget påbud om forbedret spildevandsrensning har ønsket et kontraktligt medlemskab af Vandmiljø Randers A/S.

Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag i følgende tilfælde:

 • Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v.
 • Ved udstykning fra en boligejendom opkræves supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Vandmiljø Randers A/S fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse.
 • Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel eller matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:
  o Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen.
  Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet et spildevandsanlæg tilhørende Vandmiljø Randers A/S.

4.2.2. Erhvervsejendomme i byzone
Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommene, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. § 2, stk. 8 (fastsættelse af et lavere tilslutningsbidrag).

Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som:

 • Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, fratrukket det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom.

Bidraget opkræves, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom.

Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes.

4.2.3. Forøget bebygget areal for erhvervsejendomme i landzone
Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:

 • Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, fratrukket det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal.

4.2.4. Blandede boliger
For ejendomme med blandet bolig og erhverv opkræves ved forøgelse af grundarealet og anden forøgelse af beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget bidrag efter reglerne for erhvervsejendomme.

Ved udstykning fra ejendomme med blandet bolig og erhverv opkræves tilsvarende bidrag efter reglerne om erhvervsejendomme, hvis udstykningen sker til erhvervsanvendelse, eller til blandet bolig og erhverv. Ved udstykning til ren boliganvendelse pålignes tilslutningsbidrag efter reglerne om udstykning fra en boligejendom.

4.2.5. Bidragets størrelse
Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør 30.000 kr. eksklusive moms for en boligenhed og 30.000 kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m2 grundareal for erhvervsejendomme. Bidraget er angivet i 1997-priser. Se i øvrigt afsnit 4.2.10 om pristalsregulering.

For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal.

4.2.6. Nedsættelse af bidragets størrelse
Vandmiljø Randers A/S kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget.

For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget.

Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes tag- og overfladevand, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet.

4.2.7. Forfaldstidspunkt
Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen. For spildevandsanlæg kontraktligt tilknyttet Vandmiljø Randers A/S forfalder bidraget imidlertid til betaling ved kontraktens indgåelse.

Ved opkrævning fastsættes en forfaldsdato for bidragets betaling.

4.2.8. Byggemodninger
Inden Vandmiljø Randers A/S påbegynder anlægsarbejder nødvendiggjort af byggemodning af et nyt område, der er udstykket ved kommunal eller privat foranstaltning, kan selskabet kræve sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutningsbidrag. Sikkerhedsstillelse kan kræves i form af tilfredsstillende bankgaranti eller lign. Såfremt en byggemodner ønsker selskabets medvirken til kloakering i selskabets kloakopland i henhold til spildevandsplanen, førend selskabet har en egentlig  forsyningsforpligtelse, kan der indgås særskilt aftale om vilkårene for selskabets
påbegyndelse og færdiggørelse samt afregning af anlægsarbejderne. Herunder kan selskabet forlange sikkerhedsstillelse i form af tilfredsstillende bankgaranti eller lign. 

4.2.9. Sikkerhedsstillelse
Vandmiljø Randers A/S kan kræve sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutningsbidrag, inden tilslutningsarbejdet iværksættes.

4.2.10. Pristalsregulering
Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede omkostningsindeks for anlæg om jordarbejder. Reguleringen sker på grundlag af indekset 3. kvartal det foregående år. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af det til enhver tid gældende takstblad for Vandmiljø Randers A/S.

4.3. Vandafledningsbidrag

4.3.1. Generelt
Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Vandmiljø Randers A/S' anlæg eller kontraktligt tilknyttet Selskabet, betaler vandafledningsbidrag. Bidraget opkræves hos den til enhver tid værende ejer af ejendommen.

Hvis en ejendom afleder spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til Vandmiljø Randers A/S’ spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag herfor. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt Vandmiljø Randers A/S' spildevandsanlæg.

Vandmiljø Randers kan kræve betaling for afledning af spildevand til spildevandsanlægget lejlighedsvis eller over kortere perioder - de såkaldte "gæstetilledninger", selvom der ikke er tale om en permanent tilslutning til Vandmiljø Randers A/S’ spildevandsanlæg. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler.

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september 2013. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m³ vand om året.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m³ (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3 (takst 2) samt vandforbrug på over 20.000 m³ (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin.

Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme, der har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. § 2 b.

4.3.2. Vandafledningsbidragets beregning
Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer:

 1. Et fast bidrag.
 2. Et variabelt bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug.

Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen.

Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m3 målt eller et skønnet vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget fastsættes således, at takst 2 i 2018 og efterfølgende er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden 2014-2018, som følger:

Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, jf. bekendtgørelse nr. 1070 af 2. september 2013, vil være berettiget til at blive afregnet efter
trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1.

Vandafledningsbidraget pr. m3 og det faste bidrag fastsættes af Vandmiljø Randers A/S én gang årligt på baggrund af budgettet for spildevandshåndtering og under hensyntagen til prisloftet.

Bidraget godkendes af Randers Kommunes byråd.

Bidragets størrelse fremgår af Selskabets til enhver tid gældende takstblad.

Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Vandmiljø Randers A/S' spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til Selskabet, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes.

Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Vandmiljø Randers A/S spildevandsanlæg efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. § 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug.

4.3.3. Boligenheders forbrug
For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug.

For ejendomme, hvor der efter lov om vandforsyning eller regler fastsat i medfør heraf, er krav om opsætning af måler, afregnes efter det målte vandforbrug.

Bidrag kan endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den dag, hvor måleren er opsat og godkendt af
Vandmiljø Randers A/S. Vandmiljø Randers A/S skal senest 14 dage efter måleropsætningen have skriftlig underretning om opsætningen.

For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m3 pr. år.

4.3.4. Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår
For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt (hovedmåler) eller skønnet vandforbrug under
hensyntagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3. Det er en betingelse, at måleren er godkendt af det pågældende vandforsyningsselskab. Er der ikke opsat en godkendt vandmåler, skønner Vandmiljø Randers A/S vandforbruget.

En ejer, der ikke afregner efter måler, er dog berettiget til at opsætte en måler, der på forhånd skal godkendes af Vandmiljø Randers A/S. Beregning af vandforbrug efter den opsatte vandmåler sker med virkning fra opsætningstidspunktet jf. afsnit 4.3.3.

Eksempel:
En ejendom med et årligt vandforbrug på 30.000 m³ betaler for de første 500 m³ efter den højeste takst (takst 1), for de næste 19.500 m³ betaler efter den mellemste takst (takst 2) og for de resterende 10.000 m³ betaler efter den laveste takst (takst 3).

Erhvervsejendomme kan søge Vandmiljø Randers A/S om fradrag for vand, der medgår i produktionen og ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes
fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige til den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler. Fradraget baseres således på måleraflæsning.

Vandmiljø Randers A/S kan undtagelsesvis godkende fradrag i vandforbruget, der ikke er baseret på en måleraflæsning. En række forhold skal i så fald være opfyldt. Erhvervsvirksomheden skal kunne fremlægge et grundlag, som på overbevisende måde og uden Vandmiljø Randers A/S deltagelse, kan godtgøre et vandforbrug til produktion, der ikke efterfølgende afledes til Selskabets spildevandsanlæg (f.eks. på baggrund af dokumentation fra anerkendte forskningsinstitutter eller organisationer).

Ved virksomhedsophør skal bimålere for procesvand aflæses og nedtages. Vandmiljø Randers A/S skal underrettes herom.

4.3.5. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår
For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for trin 1.

Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, kan ligeledes opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes
spildevandsanlægget. Vilkår nævnt under punkt 4.3.4 finder anvendelse.

4.3.6. Blandet beboelse og erhverv
Ejendomme med blandet beboelse og erhverv pålignes vandafledningsafgift efter reglerne om erhvervsejendomme.

For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af
vandforbruget.

Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dvs. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1.

Eksempel:
Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er 10.000 m³. Ejendommens ejer har ved trappetilmeldingen opgivet, at 40 % af ejendommens vandforbrug anvendes af erhverv, der opererer
på markedsmæssige vilkår. Ejendommen opkræves a conto således:

 • 4.000 m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³ afregnes efter takst 1, og 3.500 m³ afregnes efter takst 2.
 • 6.000 m³ afregnes efter takst 1.

Samlet set skal ejendommen afregnes således: 6.500 m³afregnes efter takst 1, og 3.500 m³ afregnes efter takst 2.

Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det pågældende år til 9. 000 m³, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet foretager en endelig afregning.

Ejendommens endelige afregning bliver således:

 • 3.600 m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³ afregnes efter takst 1, og 3.100 m³ afregnes efter takst 2.
 • 5.400 m³ afregnes efter takst 1.

Samlet set skal ejendommen afregnes således: 5.900 m³afregnes efter takst 1, og 3.100 m³afregnes efter takst 2.

Den procentandel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den andel af det samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på markedsmæssige vilkår, anvendes ved den endelige
afregning.

4.3.7. Afledning uden vandforbrug
Ved afgiftspligtig afledning, der ikke skyldes et vandforbrug, fx fra afværgepumpninger, opgøres den afgiftspligtige mængde ud fra den afledte mængde. Vandmiljø Randers A/S kan i disse tilfælde kræve, at der for den afgiftspligtiges regning etableres måling af de afledte mængder med en af Vandmiljø Randers A/S godkendt måler.

Tilsvarende er den afgiftspligtige berettiget til for egen regning at opsætte målere til registrering af de afledte mængder. Målere og opsætning skal være godkendt af Vandmiljø Randers A/S før
opsætningen.

Hvor der ikke sker måling af de afledte mængder, fastsættes disse skønsmæssigt af Vandmiljø Randers A/S.

Boligenheder, som har fået afbrudt vandforsyningen til boligen, men hvor ejeren fortsat har tilmeldt sin folkeregisteradresse på ejendommens boligenhed og dermed overvejende sandsynligt fortsat afleder spildevand fra boligenheden, afregnes efter et forbrug på 170 m³ medmindre særlige forhold gør sig gældende. Vandmiljø Randers A/S afgør, hvornår der er tale om et særligt forhold.

4.3.8. Måler
Vandmålere leveres og serviceres normalt af det lokale vandforsyningsselskab. Er dette ikke tilfældet, skal vandmålere opsættes og serviceres af en autoriseret VVS-mester. Vandmålere skal være med i en kontrolordning, og skal desuden udskiftes efter anmodning fra Vandmiljø Randers A/S. Omkostninger ved etablering, drift og nedtagning varetages af ejeren.

4.3.9. Bimåler
Anvendes til at registrere vandforbrug til produktion i erhvervsejendomme. Øvrige forhold svarer til tilsvarende for målere i afsnit 4.3.8.

4.4. Særbidrag

Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af
spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

4.5. Vejbidrag

4.5.1. Statsveje
For statsveje betales et årligt vandafledningsbidrag for en vandmængde, der beregnes til 0,12 m3 vand pr. m2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Vandmiljø Randers A/S anlæg.

Bidraget beregnes med brug af kubikmetertaksten på trin 1 og på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet Selskabet.

4.5.2. Kommunale veje og private fællesveje
For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Vandmiljø Randers A/S på 1 - 8 % af de faktiske anlægsudgifter til spildevandsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Bidraget fastsættes af Vandmiljø Randers A/S én gang årligt og godkendes af Randers Kommunes byråd. Bidragets årlige størrelse fremgår af Selskabets til enhver tid gældende takstblad.

4.6. Andre spildevandsanlæg

4.6.1. Andre spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet Vandmiljø Randers A/S spildevandsanlæg
Afsnittet omhandler Vandmiljø Randers A/S' overtagelse af eksisterende spildevandsanlæg, der ikke i forvejen er tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg.

Randers Kommunes Byråd kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om, at Vandmiljø Randers A/S skal overtage sådanne andre spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten.

Vandmiljø Randers A/S yder i sådanne tilfælde godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves
endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler.

I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden.

4.6.2. Andre spildevandsanlæg, der er tilsluttet Vandmiljø Randers A/S spildevandsanlæg
Afsnittets omhandler Vandmiljø Randers A/S' overtagelse af eksisterende spildevandsanlæg, der i forvejen er tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg.

Vandmiljø Randers A/S er forpligtet til at overtage ejerskabet samt driften af andre spildevandsanlæg, der allerede er tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg, når Randers Kommune gennem kommunens spildevandsplan træffer beslutning herom.

Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten.

Vandmiljø Randers A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves efter overtagelsen af anlægget vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler.

I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden.

4.6.3. Overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning
Afsnittets omhandler Vandmiljø Randers A/S overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning.

Udførelse af privat byggemodning kræver Randers Kommunes byråds tilladelse.

Hvis anlægget forudsættes overtaget af Vandmiljø Randers A/S, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved Selskabets overtagelse af
anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. Endvidere træffes aftale om Vandmiljø Randers A/S' godkendelse af spildevandsanlæggets detailprojektering, forud for etableringen, ligesom spildevandsselskabet efter omstændighederne kan betinge en aftale om overtagelse af, at anlæggets kvalitet m.v. vurderes af en selvstændig og uafhængig entreprenør på anlæggets bekostning.

Skal Vandmiljø Randers A/S udføre byggemodningen, kan selskabet kræve sikkerhedsstillelse for betaling af anlægsarbejderne i henhold til afgivne tilbud før anlægsarbejdet kan påbegyndes.

Efter Vandmiljø Randers A/S overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

4.6.4. Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes Vandmiljø Randers A/S spildevandsanlæg
For andre spildevandsanlæg, som tilsluttes Vandmiljø Randers A/S spildevandsanlæg – uden at Vandmiljø Randers A/S overtager anlægget - fastsætter Selskabet et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme.

De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

Ejendomme, der senere tilsluttes spildevandsanlægget, pålignes tilsvarende tilslutningsbidrag til Vandmiljø Randers A/S anlæg.

Tilslutningsbidraget forfalder ved tilslutningen af spildevandsanlægget til Vandmiljø Randers A/S anlæg. For ejendomme, der tilsluttes senere, forfalder tilslutningsbidraget ved tilslutningen til
anlægget.

Ejendomme uden for spildevandsplanens område kan søge tilslutning til den offentlige kloak under følgende forudsætninger:

 1. Vandmiljø Randers A/S kan acceptere tilslutning
 2. Betaling af tilslutningsbidrag og løbende vandafledningsbidrag efter Vandmiljø Randers A/S til en hver tids gældende betalingsvægt
 3. Ejendommens optagelse i Vandmiljø Randers A/S vil blive tinglyst. Tinglysningsafgiften afholdes af Vandmiljø Randers A/S.

4.7. Udtræden af Vandmiljø Randers A/S (ophævelse af tilslutningspligten)

Reglerne i dette afsnit om hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved afbrydelse af tilslutning til Vandmiljø Randers A/S spildevandsanlæg gælder ikke, når en forbruger overtager en eksisterende ledning eller etablerer en ny ledning med henblik på at lede spildevand direkte til Vandmiljø Randers’ A/S' renseanlæg, jf. afsnit 4.9.

4.7.1. Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren
Hvis Randers Kommunes spildevandsplan udpeger et eller flere oplande, hvor Randers Kommune er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det offentligt kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af Vandmiljø Randers A/S med grundejere inden for de pågældende oplande, kan Vandmiljø Randers A/S foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis afbrydelse af tilslutning til Selskabets spildevandsanlæg. Det er en forudsætning for udtræden af det offentligt kloakerede opland, at der er opnået tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning.

Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås.

Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet i givet fald pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m2 maksimalt 40 % af det
tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås.

Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan Vandmiljø Randers A/S efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås.

4.7.2. Økonomisk kompensation til Vandmiljø Randers A/S
Hvis Vandmiljø Randers A/S kan sandsynliggøre, at Selskabet har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Selskabet kræve økonomisk kompensation, når den pågældende ejendom udtræder af Selskabet. Kompensationen fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger.

4.7.3 Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling
Når Randers Kommunes spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af kloakforsyningen, kan Vandmiljø Randers A/S fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling.

4.8. Genindtræden i Vandmiljø Randers A/S

En ejendom, der tidligere helt eller delvis er udtrådt af Selskabet, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Selskabet) pålignes et tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Vandmiljø Randers A/S har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne
opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb.

4.9. Ledningsbrud

Vandmiljø Randers A/S foretager beregning af vandspildet på baggrund af de sidste 2-3 års forbrug med samme ejer/bruger. Findes et sådan grundlag ikke, foretages et skøn.

Når Vandmiljø Randers A/S fastlægger grundlaget for beregninger af vandspild, vil forhold som ”nøl” blive taget i betragtning. Vandspild over flere aflæsningsperioder vil ikke blive eftergivet.

Brugeren /ejeren har i så fald haft en reel mulighed for at gribe ind på et tidligere tidspunkt.

Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er
dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt spildevandsanlægget.

Reduktion af bidraget beregnes som den dokumenterede vandmængde, der ikke ledes til kloakken fratrukket 50 m3, ganget med taksten.

 

5. Bidrag til den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke

For deltagelse i den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke opkræves følgende bidrag:

- Tømningsbidrag
- Behandlingsbidrag
- Administrationsbidrag

Bidragene til tømningsordningen for bundfældningstanke fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen for bundfældningstanke det pågældende år.

Bidrag til tømningsordningen fremgår af Vandmiljø Randers’ A/S' takstblad for budgetåret.

Forhold om bundfældningstanke er i øvrigt beskrevet i et selvstændigt regulativ.

 

6. Fælles bestemmelser

Bidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. er tillagt udpantningsret, jf. lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter og gebyrer efter gældende regler herom.

Ejeren af ejendommen hæfter for forbrug, indtil der er givet dokumentation om salg af ejendom til Vandmiljø Randers A/S, eller indtil overdragelsen af den faste ejendom er behørigt tinglyst.

Kunder kan indbringe klager vedrørende tvister med kloakforsyningen for:

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

 

7. Målerdata

Brugere tilsluttet eller på anden vis tilknyttet til Vandmiljø Randers A/S har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til
Selskabet.

Målerdata, som ikke indberettes rettidigt, tillægges gebyrer efter udsendelse af rykker.

Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Vandmiljø Randers A/S fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må for en boligenhed dog ikke overstige 600 m3 pr. år.

 

8. Vedtægtens ikrafttræden

Vedtægten træder i kraft den 1. oktober 2015.