1. Formål og baggrund

1.1. Nærværende valgregulativ (herefter "Valgregulativet") fastsætter reglerne af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for Vandmiljø Randers A/S (herefter "Selskabet").

1.2. Forbrugervalget afholdes under hensynstagen til de enhver tid gældende regler om krav til forbrugerindflydelse i vandselskaber i henhold til Vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelsesgrundlag og eventuelle administrative retningslinjer.

1.3 Ifølge Selskabets vedtægter skal der vælges 1 forbrugerrepræsentant. For at imødegå risikoen for nødvendigheden af afholdelsen af et yderligere forbrugervalg midt i valgperioden vælges endvidere op til 2 suppleanter for repræsentanten.

1.4 Forbrugerrepræsentanten vælges ved direkte valg af forbrugerne i Selskabet, jf. pkt. 4.1.

2. Selskabets vedtægter

2.1 Selskabets vedtægter indeholder de overordnede bestemmelser om valg af forbrugerrepræsentanter medens nærværende Valgregulativ – udover en gentagelse af disse hovedbestemmelser – indeholder en nærmere uddybning og præcisering af den tekniske gennemførelse af valget.

2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabets bestyrelse i henhold til Selskabets vedtægter.

3. Valgtidspunkt og valgperiode

3.1 Valg af forbrugerrepræsentanten finder sted i andet halvår af 2013 og herefter hvert 4. år i perioden mellem august og december.

3.2 Forbrugerrepræsentanten vælges for 4 år ad gangen.

3.3 Forbrugerrepræsentanten indtræder i Selskabets bestyrelse den 1. januar i året efter valget.

4. Forbrugerstatus og valgret

4.1 Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, som aftager vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug fra Vandmiljø Randers A/S.

4.2 Stemmeberettigede til forbrugervalget (med forbrugerstatus) i Selskabet er Selskabets kunder og brugere i Valgperioden, jf. pkt. 7.1.

  • a) Kunder på spildevandsområdet er de fysiske og juridiske personer, som ejer en ejendom, der på basis af fysisk tilslutning til kloaknettet, kontraktligt medlemskab eller tømningsordning, modtager afregning for spildevandsforsyningsydelser direkte fra Vandmiljø Randers A/S. Kunder på vandforsyningsområdet er de fysiske og juridiske personer, som ejer en ejendom, der på basis af fysisk tilslutning til vandforsyningsnettet – eller på basis af en truffen beslutning om individuel afregning – modtager afregning for vandforsyningsydelser direkte fra Vandmiljø Randers A/S.
  • b) Brugere er de fysiske og juridiske personer i Selskabet, der aftager vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser fra Selskabet til eget forbrug på baggrund af, at de som lejere, andelsbolighavere, plejehjemsbeboere, ejere der afregnes gennem vandforsyning eller på anden vis vedvarende råder over og benytter vandforsyningsinstallationer, som i sidste ende forsynes af Vandmiljø Randers A/S, og/eller vedvarende råder over og benytter afløbsinstallationer, hvorfra spildevandet i sidste ende afledes/bortskaffes af Vandmiljø Randers A/S.

Selskabet afgør konkret om en fysisk eller juridisk person kan siges vedvarende at aftage vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser, som beskrevet ovenfor, idet kortvarige lejemål på eksempelvis 14-dages basis ikke giver stemmeret.

4.3 Enhver fysisk person og enhver juridisk person, jf. definitionen i pkt. 4.1-4.2, har 1 stemme, uanset om den pågældende aftager en eller flere forsyningsydelser til eget forbrug. Fysiske og juridiske personer, som ejer flere tilsluttede ejendomme, opnår dermed ikke ret til at afgive mere end én stemme. Der kan kun afgives én stemme pr. boligenhed i de tilfælde, hvor der bor flere fysiske personer i samme boligenhed (her forstået som hus, lejlighed eller værelse, hvor de pågældende beboere selvstændigt kan siges at aftage vandforsynings- og/eller spildevandsydelser).

5. Valgbarhed

5.1 Valgbar er enhver fysisk person, som er myndig, uanset om den pågældende er forbruger i Selskabet.

5.2 Personer, som i forvejen sidder som bestyrelsesmedlemmer i Selskabet, kan vælge at kandidere i forbindelse med et kommende forbrugervalg. Såfremt et siddende bestyrelsesmedlem stiller op som kandidat ved et for-brugervalg, vil den pågældende være afskåret fra at deltage i behandlingen af sager, hvor der skal træffes konkrete beslutninger om det pågældende forbrugervalg. Et generalforsamlingsvalgt eller medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig sidde som repræsentant for forbrugerne, såfremt den pågældende vælges ved et konkret forbrugervalg.

6. Valgledelse

6.1 Valget ledes af den siddende bestyrelse i Selskabet eller af et blandt bestyrelsen udpeget udvalg (herefter ”Valgudvalget”), der har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffer alle beslutninger angående ledelsen af valget, herunder vedrørende valgbarhed og valgret. Beslutningerne træffes i overensstemmelse med nærværende regulativ, Selskabets vedtægter og den til enhver tid værende bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, pt. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 som ændret ved bekendtgørelse nr. 812 af 18. juli 2012. Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk: Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber (linket åbner i et nyt vindue)

6.2 Bestyrelsen eller Valgudvalget kan udpege en teknisk valgledelse, der forestår den praktiske gennemførelse af valget.

6.3 Bestyrelsen/Valgudvalget har ansvaret for, at der bliver udarbejdet dokumentationsmateriale fra valget, hvor alle forhold af betydning, herunder referater, indhold af bekendtgørelser, beslutninger, valgresultater, skal fremgå.

7. Valgperiode og annoncering heraf

7.1 Bestyrelsen/Valgudvalget fastsætter en periode for valgets afholdelse (herefter ”Valgperioden”), hvis udløb samtidig er frist for stemmeafgivelse. Valgperioden annonceres i den lokale presse og på Selskabets hjemmeside senest 2 måneder før Valgperiodens afslutning.

8. Opstilling af kandidater

8.1 Bestyrelsen/Valgudvalget skal samtidig med den i pkt. 7.1 nævnte annoncering, opfordre forbrugerne til at bringe kandidater i forslag. Kandidat-anmeldelsesskema med tilhørende stillerliste kan rekvireres hos Selskabet eller downloades på Selskabets hjemmeside.

8.2 Kandidater skal bringes i forslag af mindst 10 forbrugere, jf. definitionen i pkt. 4.1-4.2, på stillerlisten. Stillerlisten skal være bilagt kopi af gyldigt sygesikringsbevis eller udskrift af Erhvervsstyrelsens register (for så vidt angår personer, der er tegningsberettigede for juridiske personer med for-brugerstatus) for hver af stillerne.

8.3 Forslag til kandidater med tilhørende stillerliste skal være Selskabet i hænde senest 30 dage efter den første annoncering af valget i den lokale presse.

8.4 Kandidater skal på kandidatanmeldelserne erklære sig villige til at modtage valg til bestyrelsen og såfremt der ikke opnås valg, som suppleant.

8.5 Bestyrelsen/Valgudvalget konstaterer, hvorvidt de opstillede kandidater er valgbare. Senest 5 dage før Valgperiodens start skal Valgudvalget offentliggøre den godkendte kandidatliste.

8.5 Hvis der ved udløbet af den i punkt 8.2 nævnte frist kun er anmeldt 1 kandidat, betragtes kandidaten som valgt uden afholdelse af valg, såfremt kandidaten opfylder valgbarhedsbetingelserne.

8.6 Ved rettidig modtagelse af mere end 1 kandidat til valget, udfærdiges en liste med angivelse af samtlige kandidater i tilfældig rækkefølge, idet rækkefølgen afgøres ved lodtrækning forestået af bestyrelsen/Valgudvalget eller ekstern rådgiver.

8.7 Ved anmeldelse af ingen kandidater, annonceres valget igen med opfordring til kandidatanmeldelse.

9. Valghandlingen

9.1 Valghandlingen gennemføres som et digitalt valg.

9.2 Fysiske og juridiske personer, som er tilsluttet Selskabet via egen installation/tilslutning, vil ved afholdelsen af det digitale valg, kunne stemme umiddelbart ved at logge sig på via Selskabets hjemmeside. Der vil digitalt kunne afgives 1 stemme ved at klikke på den kandidat, der ønskes afgivet stemme på.

9.3 Fysiske og juridiske personer, som ikke er tilsluttet som kunder, men som aftager en eller flere forsyningsydelser til eget forbrug, og som ønsker at afgive stemme, kan anmode om udlevering af digitalt ID til brug for stemmeafgivningen.

9.4 Ved enhver anmodning om udlevering af digitalt ID til brug for stemmeafgivelse i henhold til pkt. 9.3, afgør Selskabet på basis af foreliggende – og eventuelt yderligere indhentede oplysninger – hvorvidt den pågældende skal kunne stemme.

9.5 Stemmeberettigede forbrugere, der ikke råder over en computer, kan i Valgperioden afgive stemme digitalt ved fysisk fremmøde hos Vandmiljø Randers A/S, Tørvebryggen 12, 8900 Randers C.

10. Optælling

10.1 Umiddelbart efter Valgperiodens udløb foretages optælling af de mod-tagne, gyldige stemmer.

10.2 Optællingen foretages af Selskabets administration under ledelse af bestyrelsen/Valgudvalget eller af ekstern rådgiver. Der udarbejdes protokol over optællingsresultatet.

11. Resultat

11.1 Den kandidat, som har opnået det højeste antal stemmer ved valget, er valgt som forbrugerrepræsentant til Selskabets bestyrelse.

11.2 Kandidater, som herefter ikke er valgt som forbrugerrepræsentant til Selskabets bestyrelse, er herefter valgt som suppleanter i rækkefølge efter det antal stemmer, som de enkelte kandidater har opnået. Det vil sige, at de kandidater, som har opnået det næsthøjeste og tredjehøjeste antal stemmer, er valgt som 1. og 2. suppleant.

11.3 Ved stemmelighed mellem 2 kandidater, afgør bestyrelsen/Valgudvalget eller ekstern rådgiver ved lodtrækning, hvilken af kandidaterne, der skal betragtes som valgt som henholdsvis forbrugerrepræsentant, 1. eller 2. suppleant. Den kandidat, der ”taber” lodtrækningen, er herefter valgt ”på næste plads” som henholdsvis 1 eller 2. suppleant - eller ikke valgt.

11.4 Valgresultatet offentliggøres umiddelbart efter Bestyrelsens/Valg-udvalgets gennemsyn af protokollen, jf. pkt. 10.1. Offentliggørelsen sker senest 10 dage efter Valgperiodens afslutning.

12. Klage over valget

12.1 Klage over valget skal skriftligt være modtaget hos Selskabet senest 8 dage efter resultatets annoncering, jf. pkt. 11.4.

12.2 Bestyrelsen/Valgudvalget træffer endelig afgørelse om klagen.

13. Udtræden

13.1 Hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen eller har forfald i mere end 6 måneder - uanset af hvilken grund – erstattes den pågældende af 1. suppleanten i overensstemmelse med pkt. 11.2. Såfremt 1. suppleanten imidlertid er blevet forhindret/ikke ønsker at indtræde i bestyrelsen på det pågældende tidspunkt, indtræder i stedet 2. suppleanten i bestyrelsen.

13.2 Måtte den situation indtræffe, at der på baggrund af forfald blandt forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ikke længere sidder et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i bestyrelsen, kan bestyrelsen efter omstændighederne beslutte, at der skal afholdes et nyt, supplerende forbrugervalg, selv om forbrugerrepræsentantens valgperiode ikke er udløbet, jf. pkt. 3.2.