1. Forside
  2. Vand
  3. Hvad er kimtal?

Hvad er kimtal?

Kimtal er indholdet af mikroorganismer. Kimtal bruges til en generel vurdering af den hygiejniske kvalitet af drikkevandet i en vandanalyse. Således kan et forhøjet kimtal være tegn på en forurening og dermed en forringelse af drikkevandskvaliteten eller tyde på tilstedeværelsen af evt. sygdomsfremkaldende bakterier. Et forhøjet kimtal indikerer øget biofilmdannelse, hvor patogener kan gemme sig og eventuelt vokse.

Hvis der er tale om forhøjede kimtal uden påvisning af indikatorbakterierne (E. coli og coliforme bakterier), kan der være tale om vækst af naturlige drikkevandsbakterier (fx på grund af forhøjede temperatur, forlængede opholdstider eller tilførsel af substrat) eller en mild forurening fra jord eller overfladevand (fx i forbindelse med reparationsarbejder).

For høje kimtal kan dels afspejle, at der er kommet vand, jord eller lignende med mange bakterier ind i ledningsnettet, eller at der er tilført/frigivet organisk stof (f.eks. ved kloring eller kraftig gennemskylning af ledningerne), der er substrat for en forøget bakterievækst.

Kimtal bestemmes ved henholdsvis 22 °C og ved 37 °C.

- Temperaturen 22 °C dækker de fleste jord- og vandbakteriers vækstkrav

- Temperaturen 37 °C dækker mikroorganismer hidrørende fra det humane-animale kimreservoir. Et forhøjet kimtal ved 37 °C kan anses for mere betænkeligt i hygiejnisk henseende end et forhøjet kimtal ved 22 °C, da bakterier, der kan vokse ved kropstemperaturen, også har mulighed for at vokse efter indtagelse.

Efter reparationsarbejde er begge kimtal ofte forhøjet i nogle dage eller uger. En sådan forhøjelse må ikke forveksles med en forurening af anden årsag, men undersøges i en ny prøve efter fx ½-2 uger.

Kimtal ved 37 °C

Kimtal ved 37 °C i drikkevand er en bestemmelse af kim, som kan vokse ved legemstemperatur, herunder en række sygdomsfremkaldende bakterier.

Forekomst: Kimtal ved 37 °C er bakterier, der vokser ved 37 °C, og som derfor kan trives i tarmkanalen hos mennesker og varmblodede dyr. Gruppen omfatter også bakterier, der kan formere sig i rådnende organisk materiale, spildevand og lignende materiale. Undertiden ses forhøjet kimtal ved 37 °C i installationer med høj temperatur og lange ledningssystemer, fx sygehuse og plejehjem. Mangelfuld isolering mellem koldt drikkevand og varmt brugsvand/opvarmningsvand kan også medføre forhøjet kimtal ved 37 °C.

Indikation: Kimtallet ved 37 °C siger dels noget om råvandets mikrobiologiske kvalitet, dels noget om virkningen af vandbehandlingen på vandværket og af evt. andre behandlinger. Høje kimtal ved 37 °C kan ses ved grundvandsforurening og ved forurening af drikkevandet på vandværket og i ledningsnettet. I forbindelse med olie- og benzinforureninger, fx ved indtrængen i stikledning, er der set forhøjede kimtal ved 37 °C. Ved et forhøjet kimtal ved 37º C er der risiko for vækst af sygdomsfremkaldende bakterier.

Kimtal ved 22 °C

Kim ved 22 °C i drikkevand angiver de kim, der typisk forekommer i naturen (jord- og vandbakterier, forrådnelsesbakterier m.v.). De er kun sjældent sygdomsfremkaldende.

Forekomst: De ved 22 °C dyrkede kim/bakterier er fortrinsvis naturligt forekommende vand- og jordbakterier.

Indikation: Hvis antallet af kim ved 22 °C overstiger den højst tilladelige værdi, kan det tyde på tilførsel fra omgivelserne (overfladevand, plantedele eller jord) eller opformering i vandet i form af mikrobiel vækst på vandværket eller i ledningsnettet.

Sidst opdateret 09-01-2018

Download regulativ