1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Spentrup

Spentrup

 

Vi renoverer kloakken i Spentrup fra oktober 2019 til marts 2020

Vi starter med at undersøge kloakledningernes tilstand og forny dem i nødvendigt omfang. Fornyelsen omfatter en indvendig foring af kloakledningen og vil blive udført af entreprenørfirmaet, Per Aarsleff.

Den indvendige foring er en fornyelsesform, vi har valgt for at begrænse opgravning og for at minimere generne mest muligt for dig som beboer.

Se billede af hvilke veje, der blive berørt af renoveringen, i stort format.

Det gør Vandmiljø Randers

Inden vi går igang med at renovere kloakledningerne, laver vi en TV- inspektion, hvor ledningernes tilstand, drift og fejltilslutninger vurderes. Spuling af ledninger og TV- inspektion vil blive foretaget af firmaet Norva24.

TV- inspektion
Vi vil i løbet af oktober foretage TV-inspektion af kloak- og regnvandsledningerne, hvor vi også vil undersøge for fejltilslutninger. Området er separatkloakeret, og spildevand og regnvand skal derfor løbe i hver sin ledning. Dette vil vi undersøge ved påfyldning af vand i afløbsinstallationer inde på privat grund.

  • Regnvandsledninger vil blive testet ved påfyldning af vand i tagnedløb og riste på privat grund.
  • I regnvandsledninger vil der blive observeret for spildevand. I den forbindelse kontakter vi husets beboere.
  • TV- inspektionen foregår i den offentlige del af ledningsnettet, og der skal ikke udføres TV inspektion på privat grund.
  • For at undersøge hælde vand i tagrender og udvendige afløbsriste skal vi derfor færdes på din private grund. Hvis du ikke ønsker det, skal du kontakte vores projektleder Tobias Strange på mobil: 40442498 senest den d. 04.10.2019

Der vil inden TV-inspektion, spuling og test for fejltilslutning blive uddelt et ”spulebrev”, der beskriver, hvornår vi er i dit område.  

Vi forventer at kunne udføre arbejdet uden opgravning, men det kan blive nødvendigt at frigrave et dæksel og åbne en brønd. Skal vi ind på din grund for at grave, vil du blive kontaktet inden. Arbejdet bliver tilrettelagt sådan, at hvis der skal graves, vil udgravningen på din grund stå åben så kort tid som muligt.

Tidsplan

Renoveringen vil foregå af flere omgange fra oktober 2019  til marts 2020

Vi vil arbejde mellem mandag-torsdag. Vi vil ikke være permanent til sted, men komme når forskellige arbejdsprocesser kræver det, og vi arbejder primært kun på en gade af gangen.

  • Inden årsskiftet vil hovedledninger blive renoveret.
  • I starten af 2020 vil stikledninger og brønde blive renoveret. 
  • Den normale arbejdstid er mandag – torsdag indenfor kl. 7-22.
Vær opmærksom på

Du skal være opmærksom på, at vi kan opsætte midlertidige P-forbud i området, således vi sikrer os adgang til brøndene med vores biler. Vi beder dig holde godt øje med og følge disse P-forbud, så vi kan udføre arbejdet hurtigst muligt.

Højtryksspuling

Vi skal i løbet af perioden, hvor vi arbejder i dit område, højtryksspule kloakledningerne flere gange. Hvis du bliver berørt af højtryksspuling, vil du få nærmere information om tidspunktet. Det kan blive nødvendigt, at du tildækker dit afløb i kælder, i stueetage og på 1. sal, da der kan opstå over- og undertryk.

Lugt og støj m.v.

Der kan forekomme lugt, støj og trafikale gener i forbindelse med arbejdet. Vi arbejder med store lastbiler, der fylder en del i området.

Når vi fornyer kloakledninger ved hjælp af såkaldt polyesterforing, kan der komme dampudledning og en skarp, syntetisk lugt fra brønde. Lugtgener kan skyldes polyesterens syrenindhold. Selvom lugten kan forekomme stærk, er der tale om meget små koncentrationer, som ikke udgør nogen sundhedsrisiko.

Du kan reducere eventuelle lugtgener, hvis du lader vandhanerne løbe et stykke tid, således vandlåsene fyldes med vand samt skylle ud i toilettet. Du kan også med fordel lufte grundigt ud i din bolig.

Kontaktoplysninger  

Entreprenør Aarsleff A/S
Tobias Strange

tlf.:l 40 44 24 98


Vandmiljø Randers A/S
Jan Gilling Timmermann

tlf.: 30 73 08 27

 

 

Sidst opdateret 01-10-2019

Download folder

Download flyers

Flyer: Afledning til regnvandsledning

Flyer: Lokal afledning af regnvand (LAR)

Flyer: Kombineret løsning