1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Nordbyen
  5. Ofte stillede spørgsmål og svar
  6. Privat

Privat

Tilslutning og eksisterende forhold

Er der tegninger der viser kloakledninger på egen grund?

På hjemmesiden weblager.dk kan du finde tegninger fra Randers Kommunes byggesagsarkiv. Her finder du oplysninger om kloakforholdene for størsteparten af ejendommene i Nordbyen. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være sket ændringer på grunden i forhold til disse tegninger. Den enkelte grundejer har selv ansvaret for, at der er indleveret opdaterede tegninger over bl.a. afløbsforholdene. Her finder du en kort vejledning til benyttelse af weblager.dk.

Hvis der er byggesager, som ikke er blevet indscannet, kan du henvende dig til Randers Kommunes afdeling Miljø og Teknik, hvor du kan købe kopier af de tegninger, du har brug for.

Desuden kan du betale et TV-inspektionsfirma for at sende et TV-kamera gennem stikledningen. Dermed kan du ofte finde ledningerne uden at grave haven op. Vi anbefaler, at du kontakter en kloakmester.

Du kan i vejledningen til weblager.dk se et eksempel på ændring af et internt afløbssystem fra fælleskloakeret til separatkloakeret.
 

Har Vandmiljø Randers registreret, hvor den eksisterende skelbrønd er, eller sætter I bare nye skelbrønde?

Vandmiljø Randers har kendskab til, hvor de eksisterende stikledninger er tilsluttet hovedledningerne i vejen.

Som udgangspunkt placerer vi de nye skelbrønde samme sted som den eksisterende stikledning.

Der er endnu ikke udarbejdet et detailprojekt for området. Det er derfor ikke muligt at angive en nøjagtig placering af stikkene på din ejendom. Det er ofte muligt at få medindflydelse på placeringen af stikkene, så længe de placeres, hvor der er hovedledninger foran ejendommen.
 

Skal den nuværende ledning bruges til regn- eller spildevand?

Randers Kommune stiller ikke krav om, at alle ledninger skal udskiftes på egen grund. Vandmiljø Randers stiller kun krav om, at afledningen til den nye spildevandsledning ikke indeholder overfladevand (regnvand). Om du bør genbruge eksisterende ledninger, er ikke noget, vi tager stilling til. Hvis afløbssystemet ikke er lavet af plastrør, bør du vurdere om den gamle ledning er nedslidt og derfor skal udskiftes, når der alligevel skal graves. Tag fat i en kloakmester og bed ham om at komme med et forslag.

Det er vigtigt, at spildevandsledningen er tæt og kun får tilsluttet spildevand.

Kan skelbrøndene sættes tidligere end planlagt?

Nej, det er ikke muligt at sætte de offentlige skelbrønde, før hovedledningerne er lavet.
 

Kan jeg foretage separeringen på privat grund, inden den offentlige del er lavet?

Du må gerne få arbejdet med separering på privat grund udført, inden de nye hovedledninger i vejene bliver etableret. Vi anbefaler, at du kontakter Vandmiljø Randers (projektleder Ole Søby), inden du begynder på arbejdet, bl.a. for at få oplysninger om dybden på de nye ledninger.
 

Privat fællesvej og private veje – vil der blive ført stik ind til hver ejendom?

Vi fører stikledninger og skelbrønde ind til alle matrikler, der er tilsluttet det offentlige kloaksystem.
 

Kælderafløb – hvordan afvander jeg dette, og hvad koster det?

Hvis der kan løbe regnvand til afløbet i kælderskakten, skal afløbet tilsluttes regnvandssystemet. Alternativt kan regnvandet nedsives.

Du kan søge om dispensation for tilslutning til spildevandssystemet, hvis kælderskakten er overdækket, der er kant rundt om den, og der ikke ledes regnvand fra andre arealer til afløbet.

Det betyder:

Vi anbefaler, at du kontakter en autoriseret kloakmester for at få afklaret de nærmere forhold på din grund, og hvad omkostningerne for de enkelte løsninger er.

Kan jeg ikke sætte en kontraventil på stikledningen i stedet for at separere?

For at begrænse de nuværende opstuvninger i kældrene kan du montere en kontraventil (højtvandslukke), men det vil blot være en midlertidig løsning. Da kloakledningerne i området alligevel skal udskiftes, ønsker Vandmiljø Randers at etablere et fremtidssikret system, der kan håndtere større regnmængder. Hvis du har et separatsystem, kan der normalt ikke ske opstuvning af spildevand i kældrene under regnvejr.
 

Hvad er konsekvensen, hvis jeg nægter at lave kloakseparering på min grund?

Hvis tillægget til spildevandsplanen bliver vedtaget af byrådet, har de enkelte grundejere pligt til at overholde beslutningen - ligesom øvrige planer, kommunen vedtager. Det er derfor ikke muligt for enkelte ejendomme at blive undtaget fra projektet.

Når de enkelte etaper er færdige, vil Randers Kommunes afdeling Miljø og teknik sende et påbud om separering på egen grund. Hvis du ikke følger dette, vil det i sidste ende formentlig føre til en politianmeldelse.

Nedsivning

Må jeg etablere en faskine, og hvordan fungerer den?

Du må gerne etablere faskiner til nedsivning af regnvand på egen grund, hvis du har en tilladelse fra Randers Kommune. Du skal kontakte Randers Kommunes Miljø og teknik-afdeling for at få en tilladelse.

Det er væsentligt at få afklaret, om jordbunden er egnet til nedsivning.

Du kan få mere information om nedsivning af regnvand i faskiner på Teknologisk Instituts hjemmeside, hvor du også kan købe "Rørcenter-anvisning 009 af juni 2005".
 

Kan jeg genbruge vandet på egen grund?

Vandmiljø Randers ser gerne, at du håndterer regnvandet på din egen grund. Det kan være i form af nedsivning via faskiner, render m.m. eller opsamling i tanke,hvor vandet genbruges til bl.a. havevanding og toiletskyl. Desuden kan det være muligt at etablere "grønne tage" til opsamling og fordampning af regnvand. Husk, at du skal overholde bestemmelserne i de gældende lokalplaner, og at kommunen skal give tilladelse.

Du kan læse mere om genbrug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner mv. på følgende hjemmesider:

Vandmiljø Randers - Spildevand - Nedsivning af regnvand

Klima Randers - Bolig og regnvand - Genbrug af tagvand

Bygningsreglementet (§8.4.1, stk. 6)

Rørcenter-anvisning 003 Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger

Økonomi

Hvem betaler for skelbrønd og retablering?

Vandmiljø Randers etablerer og betaler for stikledninger og to skelbrønde med en diameter på 315 mm samt den retablering, der er forbundet med dette.

Hvem skal betale for retablering af chikaner, bump mv.?

Vandmiljø Randers A/S retablerer veje, fortove m.m. alle de steder, hvor vi etablerer kloakledninger og brønde. Chikaner er også omfattet.

Hvad koster separeringen på egen grund?

Separeringen af regnvand og spildevand på egen grund koster typisk 20-50.000 kr., men det afhænger meget af forholdene på den enkelte grund. Vi anbefaler, at du kontakter til en autoriseret kloakmester.

Et lån på 50.000 kr., en afdragsperiode på 30 år og en forrentning på 4 % pr. år vil resultere i en ydelse på ca. 4.000 kr. om året før en eventuel skattefordel.

Hvad sker der, hvis jeg ikke har råd til at betale for separeringen?

Vi har undersøgt, om Vandmiljø Randers kan yde tilskud til kloakseparering på egen grund, men der er ikke mulighed for det inden for den gældende lovgivnings rammer. Vi kan heller ikke yde lån til arbejdet.

Det er altså op til den enkelte grundejer selv at stå for økonomien for separatkloakeringen på egen grund. Et nyt afløbssystem vil dog gøre den enkelte ejendom mere værd.

Diverse

Kan Vandmiljø Randers lave en hjemmeside, hvor entreprenører kan give tilbud på kloakarbejde på privat grund eller eventuelt fælles indkøb af rør?

Vandmiljø Randers må ikke stå for den slags information, men vil gerne videregive ideen til Entreprenørforeningen.
 

Hvor stor er en skelbrønd?

Vandmiljø Randers sætter på hver enkelt grund to skelbrønde med en diameter på 315 mm.
 

Skal jeg oplyse om projektet ved hussalg?

Som ejer er du forpligtet til at oplyse om projektet, hvis du sælger din ejendom.
 

Hvad hvis skaderne først viser sig efter to år?

Spørgsmålet er ved at blive undersøgt.
 

Fotoregistrering – hvor længe gælder det?

Spørgsmålet er ved at blive undersøgt.

Sidst opdateret 15-04-2019

Download folder

Download flyers