1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter
  4. Nordbyen
  5. Ofte stillede spørgsmål og svar
  6. Baggrund

Baggrund

Hvilke undersøgelser ligger til grund for separeringen?

Baggrunden for separeringen er:

Hvor mange har problemer i området?

Vi kender ikke det præcise omfang af problemerne i området. Ved borgermøderne blev der ved håndsoprækning konstateret, at ca. 30-40 ejendomme har haft vand i kælderen inden for de sidste 10 år.

   

Hvorfor skal jeg separere nu, når det alligevel flyder sammen i de næste 10 år?

I øjeblikket leder vi spildevand og regnvand fra Nordbyen til Centralrenseanlægget på Kristrup Engvej via en stor fællesledning ned gennem Randers by og under Randers Fjord.

Sideløbende med projektet med separering arbejder Vandmiljø Randers og Randers Kommunes afdeling Miljø og teknik på en løsning med en regnvandsledning til enten Gudenåen eller Randers Fjord. Inden regnvandet løber ud i fjorden eller Gudenåen, skal det formentlig gennem et eller flere regnvandsbassiner. Vi forventer, at dette regnvandssystem bliver etableret inden for få år.

Hvorfor starter I ikke med at separere den offentlige ledning nede fra Randers by?

Der er konstateret mange problemer med kloakvand i kældre i Nordbyen. En separering af ledningerne længere nede i systemet vil ikke have en umiddelbar effekt på kloaksystemet i Nordbyen. I forbindelse med kloaksepareringen i Nordbyen bliver der etableret to store underjordiske bassiner, hvilket med det samme vil have effekt i Nordbyen. Når regnvandsledningen til fjorden eller Gudenåen er etableret, bliver tilledningen til den eksisterende fælles kloak nedenfor området også reduceret væsentligt.

(Se desuden svaret på spørgsmålet ovenfor.)

Hvad er alternativet? Skal man udbygge renseanlæg og lave større ledninger?

Hvis vi bibeholder fælleskloakeringen, skal der lægges endnu større rør og mindst lige så mange bassiner. Bassinerne skal være meget store, så variationen i tilledningen til renseanlægget kan begrænses. Alternativet til meget store bassiner er en kraftig udbygning af Centralrenseanlægget. Det er normalt billigere at udbygge afløbssystemet end renseanlægget.

Kloaksystemet i oplandsbyerne er allerede separeret eller vil blive det inden for få år.

Vandmiljø Randers har en vision om, at kloaksystemet i hele kommunen på sigt skal separatkloakeres.

Randers Havn udvider ud mod renseanlægget – har det nogen betydning?

Vandmiljø Randers har i samarbejde med Randers Havn sikret, at både havnen og renseanlægget får tilstrækkelig plads i forbindelse med udbygningen af havnen.

Hvorfor starte sådan et projekt, når der skal spares?

Vandmiljø Randers' budget hænger ikke sammen Randers Kommunes budget, da Vandmiljø Randers er et bruger- eller afgiftsfinansieret selskab. Det vil sige, at udgifterne til projektet bliver betalt via en vandafledningsafgift pr. forbrugt m³ vand.

Niveauet for vandafledningsafgiften er fastsat ud fra et princip om, at Vandmiljø Randers' aktiver samlet set ikke skal falde i værdi. Vores aktiver er fortrinsvis renseanlæg og ledningsanlæg. Det betyder, at vi skal investere et årligt beløb i anlægsforbedringer, uafhængig af de økonomiske forhold i samfundet i øvrigt.

Hvornår blev tillægget til Spildevandsplanen vedtaget i byrådet?

Tillægget til spildevandsplanen blev vedtaget i byrådet d. 1. november 2010.

Hvor længe har Vandmiljø Randers vidst, at dette skulle laves?

Bestyrelsen i Vandmiljø Randers godkendte saneringsprojektet i Nordbyen d. 21. april 2010.

Sidst opdateret 24-10-2017

Download folder

Download flyers