1. Forside
  2. Spildevand
  3. Projekter

Projekter

Randers Kommunes spildevandsplan betyder, at der i de kommende år bliver lavet separatkloakeringer og ændringer af eksisterende kloakker rundt omkring i kommunen. Separatkloakering betyder, at vi etablerer nye rør, så regn- og spildevand ikke længere bliver blandet sammen. Vi leder spildevand til et af vores renseanlæg, mens regnvand bliver ledt til fx et vandløb eller en å.

Se vores folder om separatkloakering.

Vandmiljø Randers A/S er ansvarlig for at gennemføre disse kloakprojekter. I takt med at de enkelte projekter bliver sat i gang, vil det være muligt at finde information på denne side. Du finder igangværende og nyligt afsluttede projekter i venstre side.

Anlægsarbejde i 2019

Vandmiljø Randers forventer i 2019 at gennemføre et stort anlægsprogram. Overordnet består det af følgende (angivet i 1.000 kr.):

Byggemodninger

5.000

Byggemodninger er selskabets udgifter til kloakering i nye boligområder. 

Klimatilpasning


9.000


Investeringer i klimasikring. Heraf udgør selskabets andel af Klimaprojektet i Storkeengen ved Vorup størstedelen

Separeringspulje

53.000

Separering er omlægning af kloakker med regn- og spildevand i samme rør (fælleskloakering) til kloakker med regn- og spildevand i hvert sit rør (separatkloakering) og etablering af regnvandsbassiner. Det er her hovedparten af investeringerne ligger. 

Optimeringsprojekter på renseanlæg

15.000 

 

Sanering og øvrige investeringer

 11.000

Sanering er renovering af eksisterende rør (ofte strømpeforing). 

SUM 

93.000

 

Udover ovenstående arbejdes der med at realisere et  fælles projekt med Randers Kommunes affaldskontor om håndtering af organisk affald på Randers Centralrenseanlæg. Dette projekt finansieres udover ovenstående. 

Vandmiljø Randers justerer på fordelingen af posterne efter behov, fx på udgifter til byggemodninger, som ikke ligger fast endnu. Andre forhold kan også føre til en revision af fordelingen inden for budgettets rammer.

Vandmiljø Randers er en dynamisk virksomhed, som tilpasser aktiviteterne i forhold til de krav, der stilles fra kommunens og statens side. Vi koordinerer også anlægsprojekter med andre aktører. Listen nedenfor er derfor ikke statisk. Desuden er ikke alle projekter myndighedsbehandlede, hvilket også kan ændre på dem.

Relevante projekter 2019

Projekt  Projektleder   Partnere Forventet aflevering
Nordbyen ved Statsskolen Ole Søby Gunnar Nielsen December 2019
Vorup Bjarne Svensson Brdr. Møller December 2019
Albæk - Øst Ole Søby Erik Pedersen December 2019
Neder hornbæk Ole Søby Brdr. Andersen August 2019
Floes Bo Heidmann  -  2020
Udbyneder Bjarne Svensson  - November 2019
Storkeengen  Lisa Melgaard  -  -
Klimagaderne Lisa Melgaard  - -
Regnvandsbassin Østervold Lisa Melgaard/Jan Poulsen - -
Rismøllebækken Jan Poulsen  -  -
Regnvandsbassin Mejlby, Spentrup og Blenstrup Bjarne Svensson  - November 2019 
Forprojektering af Kærby, Råsted, Støvring og Østrup Dan Karup Marning    
Sidst opdateret 08-07-2019

Download folder

Download flyers

Flyer: Afledning til regnvandsledning

Flyer: Lokal afledning af regnvand (LAR)

Flyer: Kombineret løsning