1. Forside
  2. Klima
  3. Klimagaderne i Randers midtby

Klimagaderne i Randers midtby

Randers Kommune og Vandmiljø Randers arbejder tæt sammen for at beskytte Randers midtby mod oversvømmelser ved skybrud i fremtiden. Klimagaderne er et fælles demonstrationsprojekt, som skal vise, hvordan regnvandshåndtering i midtbyen kan spille sammen med byudvikling.

Kom med på byvandring, og hør mere om klimagaderne

Sammen med Randers Kommune tilbyder vi alle interesserede at komme med på gratis byvandring tirsdag den 13. august fra kl. 16:00. Vi mødes i Havneboksen på Dronningekajen, hvor vi sammen går ind mod bymidten. Undervejs gør vi holdt ved flere relevante steder, hvor vi eller Randers Kommune fortæller om de grønne områder, der er blevet etableret i byen, samt om de ambitiøse planer vi har for at gøre midtbyen klar til skybrud i fremtiden.

Hør bl.a. om

Læs mere om eventen i Randers Festuge på randersfestuge.dk

Lørdag den 17. august er vi ikke med på turen rundt, men informationen vil være den samme;)

Klimagaderne skal demonstrere fremtidens regnvandshåndtering i midtbyen

I Vandmiljø Randers har vi planer om, at Østergade, Provstegade og den nederste del af Bursches-gade i 2019 bliver til Klimagader, der med mindre ændringer vil demonstrere, hvordan regnvand i fremtiden kan strømme på vejene i midtbyen, og hvordan klimatilpasningen kan bidrage med grønne elementer i byen.

De tre gader er udpeget til at være forløbere for den fremtidige klimatilpasning af Randers midtby. På forskellig vis vil Klimagaderne vise, hvordan regnvand kan styres på vejene (på overfladen) i midtbyen. Udpegede skybrudsveje vil lede regnvandet til en kanal på Østervold og videre ud i havnebassinet.

Projektet skal hente erfaringer og reaktioner forud for igangsætning af klimatilpasningsprojektet. Samtidig er der synergi mellem klimagaderne og den igangværende midtby-indsats, bl.a. fordi klimagaderne tilfører grønne og blå elementer til Randers midtby.

Klimagaderne er permanente løsninger

De klimaløsninger, som vi anlægger i de tre klimagader, er tænkt som permanente anlæg. I alle tre klimagader vil der for enden af gaden blive etableret en rist, hvor vandet midlertidigt ledes sikkert ned i kloaksystemet igen, indtil vi senere hen kan lukke risten, så vandet kan strømme til en regnvandskanal på Østervold og derfra ud i havnebassinet.

Det følgende er ikke politisk godkendt – og der kan fortsat ske ændringer. Beskrivelserne af klimaløsninger i de tre gader, er direkte fra sagsfremstillingen til politisk behandling forår/sommer 2019.

Østergade og Slotsgade

I Østergade lukker vi rendestensbrøndene. I stedet skal vandet løbe i en vandrende langs kantstenen i begge sider. I krydset Slotsgade/Thorsgade skal vejens hældning laves om, så vandet naturligt bliver ledt ud mod Østervold. Derudover etablerer vi en grøn beplantning i Slotsgade. En forhøjning integreres i det grønne område. Forhøjningen skal bremse og styre det regnvand, der under kraftig regn vil strømme ned ad Thorsgade, og lede det sikkert ud til Østervold. Et supplerende grønt areal placeres på hjørnet ved Østergade 1 for at understrege det grønne træk. Der er i dag to parkeringspladser i Slotsgade. De to parkeringspladser kan flyttes til nederste del af Østergade, således det samlede antal parkeringspladser bevares.

Burschesgade

I Burschesgade ledes vand fra gaden og Slotspladsen frem til et nyt, grønt areal i den ene side af Burschesgade. Den eksisterende midterrabat udnyttes til vejareal, hvorved kørebanens bredde bevares. I fremtiden kan det grønne anlæg eventuelt forlænges langs Dytmærsken afhængig af den fremtidige disponering af området, ligesom der kan skabes en grøn sammenhæng ind til Slotspladsen, hvis det ønskes. I planlægning af anlægsarbejdet tages der hensyn til, at Burschesgade ikke skal lukkes helt for trafik.

Provstegade

I Provstegade etableres en rist i niveau med den eksisterende belægning. Ristens forløb følger gadens bygninger. For enden af risten ledes vandet indtil videre ned i afløbssystemet, indtil det i fremtiden kan strømme ud på Østervold. Løsningen er en diskret løsning, som giver vigtige erfaringer med især drift af en riste-løsning i de smalle gader i midtbyen.

Historik

Udviklingsudvalget og miljø- og teknikudvalget har henholdsvis den 15. og 18. november 2018 godkendt principperne for den fremtidige vandhåndtering i Randers midtby. Det fremtidige klimatilpasningsprojekt for Randers midtby indebærer, at regnvandet i Randers midtby skal kobles fra det eksisterende kloaksystem og via skybrudsveje ledes ud i det nordlige havnebassin via en skybrudskanal på Østervold.

Projektet, som skal forhindre oversvømmelse og skader på mennesker og bygninger ved skybrud blev 1. gang behandlet politisk i 2015, da Randers Kommune og Vandmiljø Randers indgik aftale om medfinansiering af flere klimatilpasningsprojekter.

Ved at frakoble regnvandet fra kloaksystemet og håndtere vandet på overfladen undgås at etablere den traditionelle separatkloakering, hvor der skal graves ned til kloakledningerne. Håndtering af regnvandet på overfladen giver et kortere og mindre omfattende anlægsarbejde, hvilket er en stor fordel for beboerne og de erhvervsdrivende. Hertil kommer at metoden er mere skånsomt over for de bevaringsværdige huse i middelalderbyen.

Du kan læse mere om Klimagaderne i dagsorden til politisk behandling Randers Kommunes hjemmeside

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til Klimagaderne kan du kontakte projektleder for klimatilpasning & -udvikling, Lisa Melgaard, på mail  eller telefon 3841 1270

Sidst opdateret 07-08-2019