1. Forside
  2. Forbrugervalg
  3. Hvad laver en forbrugerrepræsentant

Hvad laver en forbrugerrepræsentant

Bestyrelsens væsentligste opgave er at kontrollere Vandmiljø Randers' arbejde. Bestyrelsen udstikker de overordnede retningslinjer for Vandmiljø Randers A/S, som direktøren og den øvrige ledelse samt de ansatte derefter arbejder efter.

Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv proces. Det enkelte bestyrelsesmedlem varetager til enhver tid loyalt selskabets interesser uanset om bestyrelsesmedlemmet er udpeget af byrådet eller valgt af forbrugere. Ingen bestyrelsesmedlemmer kan forfølge egne interesser eller tilgodese leverandørers, kunders, kreditorers eller debitorers særinteresser i deres bestyrelseserhverv.

Hvilket ansvar har bestyrelsesmedlemmer?

Som bestyrelsesmedlem får du indflydelse på selskabets planer for fremtiden. Du er for eksempel med til at tage beslutninger om budgetter, investeringsplaner, driftsstrategier, serviceniveau, takster og udviklingsprojekter.

Forbrugerrepræsentantens rettigheder

Du har som forbrugerrepræsentant samme rettigheder og pligter som øvrige bestyrelsesmedlemmer jf. selskabsloven § 115.

Forbrugerrepræsentanten har ret til:

Forbrugerrepræsentantens ansvar og forpligtigelser

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem skal varetage selskabets interesser på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Du har som forbrugerrepræsentant samme forpligtigelser og ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer herunder:

-   Samme tavshedspligt i forhold til at videreformidle oplysninger, omfattet af tavshedspligten til udenforstående, herunder forbrugere
-   Samme strafferetlige og erstatningsretlige ansvar uden hensyn til manglende sagkundskab eller bestyrelseserfaring

Du kan altså som bestyrelsesmedlem blive holdt personligt erstatningsansvarlig for tab, som bestyrelsens handlinger eller undladelser påfører Vandmiljø Randers eller andre – i det tilfælde at bestyrelsen ikke varetager sine opgaver forsvarligt.

Du kan som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem ikke afsættes af generalforsamlingen – kun ved længerevarende forfald. Forbrugerrepræsentanten kan dog til enhver tid selv vælge at udtræde.

Du kan læse mere om forpligtigelserne i valgregulativet.

Møder og honorar

Bestyrelsesarbejdet består normalt af 5-6 årlige møder på i gennemsnit 2-3 timer. Derudover bruger bestyrelsesmedlemmerne en del tid på at læse og forberede sig til møderne.

Forbrugerrepræsentanten honoreres på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvilket er et årligt honorar på 20.000 kr. Suppleanter honoreres ikke – kun ved indtrædelse grundet den bestyrelsesvalgte forbrugerrepræsentants udtrædelse eller dennes længerevarende (6. mdr.) forfald/fravær.

Hvor stor er arbejdsmængden?
I øjeblikket er der 5-6 årlige møder samt forberedelse.

Hvornår er første bestyrelsesmøde?
Er ikke fastsat endnu – bestyrelsens møderække forventes fastlagt i slutningen af 2017.

Hvor lang periode bliver jeg valgt for?
Du bliver valgt for en 4-årig periode – uanset om du er bestyrelsesmedlem eller suppleant.

Sidst opdateret 24-10-2017